Agronomi i nord 2011

| Type artikkel: Forskningsprogram
En mangeårig tendens med lavere grovfôravlinger skal møtes med bedre dyrkingsteknikk. Bioforsk har gått sammen med landbruksnæringa i Nord-Norge om et toårig prosjekt for økte fôravlinger.

Prosjektleder:

Prosjektet ledes av ei prosjektgruppe med en fra hver av disse institusjonene: Ragnhild Renna, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Viggo Mikalsen, TINE Odd Arild Finnes, Bioforsk Nord

Institusjon:

Agronomi i nord er et samarbeid mellom Bioforsk, Norsk Landbruksrådgiving og Tine.

Finansiering:

Prosjektet finansieres gjennom egeninnsats og støtte fra Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner samt Fylkesmannens landbruksavdelinger i Finnmark, Troms og Nordland.

Bakgrunn

Jorda er vårt produksjonsgrunnlag! Utfordringene som landbruksnæringa står overfor i framtida som følge av strukturendringer, klimaendringer og høye kostnader på innsatsfaktorer gjør det enda viktigere at jordbruksarealet er i god hevd. En mangeårig tendens med lavere grovfôravlinger skal møtes med bedre dyrkingsteknikk. Bioforsk har gått sammen med landbruksnæringa i Nord-Norge om et toårig prosjekt for økte fôravlinger.

Bakgrunnen er at store deler av jordbruksarealet er i dårligere forfatning og ikke er godt nok rustet til å takle de påkjenninger et endret klima kan medføre. Det er gjennom FoU-programmet for Arktisk Landbruk og Naturbruk at Nordnorsk Landbruksråd tok tak i problemstillingen. En egen agronomigruppe med Bjørn Mathisen som leder har fått i oppdrag å finne mottiltak. Resultatet er et et toårig prosjekt som er et samarbeid mellom Bioforsk, Norsk Landbruksrådgiving og Tine og støttes av Fylkesmannens landbruksavdelinger i Nordland og Finnmark samt Troms og Finnmark Fylkeskommuner.

 

Mål

Agronomiprosjektet har som mål å bedre jord og plantekultur for å oppnå gode og årssikre avlinger. I første omgang gjelder prosjektet Nord-Norge, men det er et mål at resultatene kan videreføres i et landsdekkende prosjekt.

Top