Årsrapport 2013 – Primærnæringsinstituttene: Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

| Type artikkel: Rapport
Rapporten omfatter de sju instituttene som er med i det resultatbaserte finansieringssystemet: Bioforsk, Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning), Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Nofima AS, SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) og Veterinærinstituttet.

Forfatter:

Norges forskningsråd

Institusjon:

Norges forskningsråd

Innhold

Rapporten omfatter de sju instituttene som er med i det resultatbaserte finansieringssystemet:

  • Bioforsk
  • Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning)
  • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
  • Nofima AS
  • SINTEF Fiskeri og havbruk AS
  • Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap)
  • Veterinærinstituttet

 

I tillegg omfatter rapporten de to forvaltningsinstituttene som ikke er med i basisfinansieringssystemet:

  • Havforskningsinstituttet
  • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Top