Bakteriefloraen og dens dynamikk i norsk melk og melkeprodukter: potensiale for forringelse og sykdom

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Norsk melk og melkeprodukter har jevnt over god mikrobiologisk kvalitet. Nesten 1.7 % av melken som produseres hos Norges største meierikooperativ blir i dag likevel nedgradert på grunn av utilstrekkelig kvalitet, og dette gir store økonomiske tap i industrien.
Bakterier i melk og melkeprodukter kan gi kvalitetsforringelse som endret smak, tekstur eller farge, og enkelte arter kan også forårsake matbåren sykdom hos mennesker.
Dette prosjektet vil derfor fremskaffe mer kunnskap om sammensetningen og dynamikken hos bakteriefloraen i norsk melk og melkeprodukter. Resultatene fra prosjektet vil være nyttige i meieriindustriens arbeid med kvalitetssikring og risikovurdering, og vil kunne redusere svinn under og etter produksjon av melk og melkeprodukter. I prosjektet vil det samles inn prøver fra flere stadier i produksjonen fra ulike meierier over lengre tid, for også å fange opp årstidsvariasjoner. Bakterier vil bli karakterisert ved hjelp av konvensjonelle mikrobiologiske metoder. I tillegg vil molekylærbiologiske metoder bli benyttet, og utviklet videre. Slike molekylærbiologiske metoder kan identifisere arter som normalt ikke er dyrkbare på laboratoriet og som man derfor har lite kunnskap om. Bakterienes egenskaper knyttet til forringelse og sykdom vil undersøkes med ulike metoder, både på genekspresjons- og protein/metabolittnivå. Det er per i dag begrenset kunnskap om bakteriers oppførsel når de befinner seg i blanding, slik de faktisk gjør i naturen og dermed også i råvarer og matprodukter. Prosjektet vil derfor studere samkulturer av bakterier isolert fra melk, både deres vekst og produksjon av kvalitetsforringende eller sykdomsfremkallende stoffer. Prosjektet vil kombinere kunnskapen til to forskningsgrupper med ulik innfallsvinkel innen matområdet, nemlig kvalitet og mattrygghet. Til sammen har gruppene bred mikrobiologisk og molekylærbiologisk kompetanse, også rettet mot næringsmiddelindustrien. Engelsk tittel: Bacterial flora and dynamics in Norwegian milk and dairy products: potential for spoilage and disease
Finansieringskilder
Norges forskningsråd og Tine.
Kontaktperson Hilde Mellegård
Tidsramme
01-01-2015 til 31-12-2017
Top