BIONÆR 2012-2021

| Type artikkel: Forskningsprogram
BIONÆR står for Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer. Programmet har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer.

Program ved Norges forskningsråd

Programmet BIONÆR er et langsiktig forskningsprogram under Forskningsrådet. Norges forskningsråd er et strategi- og finansieringsorgan. Organet er forskingspolitisk rådgiver for Regjeringen, departementene og andre sentrale institusjoner og miljøer med tilknytning til forsking og utvikling. BIONÆR står for Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer. Programmet har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien. BIONÆRs ansvarsområder er:
  • Jordbruks-, skogbruks- og naturbaserte verdikjeder
  • Sjømat, fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument
 

Fire tverrgående premisser

Rammeverket for BIONÆR-programmet er bioøkonomien, det vil si all produksjon og bearbeiding av biologiske ressurser til mat, helseformål, fiberprodukter, industrielle produkter og energi. BIONÆR legger til grunn fire overordnede, tverrgående premisser:
  1. Komplette biologiske kretsløp, og hensynet til bærekraft i miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk betydning skal være gjennomgående.
  2. Verdiskaping og markedstenkning i norske bionæringer er et grunnleggende mål.
  3. Tverrfaglighet skal sikre samfunnsrelevansen i kunnskapsbyggingen.
  4. For produksjon av mat gjelder i tillegg matsikkerhet og trygg og sunn mat.
Top