Biotilgjengelighet og biologiske effekter av kjemikalier – Nye verktøy i risikovurdering av kontaminert kultivert jord 2008-2014

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Forskningsprogrammet fokuserer på terrestrisk økotoksikologi - forskning i grenseflaten mellom miljøkjemi, toksikologi og økologi. Miljøgifter frigjort fra industri og hushold, samt kjemikalier som brukes i landbruket for å bekjempe sykdom og skadedyr, går inn i jorda som blandinger og representerer ofte et ukjent nummer av de 30.000 til 70.000 kjemikaliene som er i daglig bruk i Europa. Imidlertid bruker myndighetene ofte en kjemikalie-for-kjemikalie-tilnærming hvor de fokuserer på enkeltstående medier og/eller kilder, og enkeltstående toksisk endepunkt for å vurdere miljørisiko.
Bioavailability and biological effects of chemicals – Novel tools in risk assessment of mixtures in agricultural and contaminated soil

Bakgrunn

Forskningsprogrammet fokuserer på terrestrisk økotoksikologi – forskning i grenseflaten mellom miljøkjemi, toksikologi og økologi. Miljøgifter frigjort fra industri og hushold, samt kjemikalier som brukes i landbruket for å bekjempe sykdom og skadedyr, går inn i jorda som blandinger og representerer ofte et ukjent nummer av de 30.000 til 70.000 kjemikaliene som er i daglig bruk i Europa. Imidlertid bruker myndighetene ofte en kjemikalie-for-kjemikalie-tilnærming hvor de fokuserer på enkeltstående medier og/eller kilder, og enkeltstående toksisk endepunkt for å vurdere miljørisiko.  

Mål

Dette forskningsprogrammet bidrar i utviklingen av metoder for å vurdere den kumulative risikoen fra kombinerte eksponeringer til flere kjemiske stressfaktorer. Programmet søker å belyse forholdet mellom konsentrasjoner i jord, biotilgjengelighet for, samt effekter på ulike typer jordlevende organismer. Innsikt i denne sammenhengen er å betrakte som høyst nødvendig for forståelsen av, og modellering av, den kombinerte effekten av blandinger jord.  

Fremgangsmåte

Nye metoder vil bli utviklet og evaluert som måler faktisk eksponering av kjemikalier til jordorganismer. Ved å inkludere biotilgjengelighet i eksponering og effektvurdering reduseres usikkerhet i risikovurderingen. Et viktig tema for instituttprogrammet er gjennomføringen av molekylære teknikker innen feltet genomforskning i økotoksikologisk forskning for å undersøke effekter på mangfoldet av jordsopp. Molekylære teknikker vil også bli brukt til å avdekke virkninger av landbruksprodukter og industrielle kjemikalier på relevante jordorganismer.
Top