Månedens master: Future farmers and sustainability: a case study of newly established farmers in Southern Norway

Kategori:
Publisert: 19. september 2018

Ellen Karoline Heggelund har i sin masteroppgave sett på hvordan nyetablerte bønder forstår og forholder seg til bærekraftproblematikken. Hun har besøkt ti gårder og ved hjelp av intervjuer og observasjoner undersøkt hvilke strategier de nyetablerte bøndene bruker for å utvikle gården i en mer bærekraftig retning. Les hele oppgaven i Koredatabasen. 

 

Ellen Karoline Heggelund
Foto: Privat

 

Hva bidrar din oppgave til?

Oppgaven bidrar til å belyse de økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringene ved dagens landbruk, samt å formidle fremtidens/unge nyoppstartede bønders tanker og tilpasninger i forhold til dette. I denne case studien har jeg utforsket likhetstrekk og ulikheter mellom de ulike bøndene og kommet frem til strategier bøndene benytter for dra landbruket i en mer bærekraftig retning.

 

Hvem håper du vil lese oppgaven og hvorfor?

Jeg håper at både bønder som skal etablere seg i de kommende år lese oppgaven for å hente inspirasjon og gode eksempler som er dratt frem i casene. Og så håper jeg politikere og de som tar avgjørelser i forhold til reguleringer og tiltak, økonomiske bevilgninger leser oppgaven for å skjønne utfordringene til bøndene bedre, og kanskje gjøre det enda lettere for dem å ta avgjørelser som blir mer bærekraftig i fremtiden. Etc at å velge løsninger som er mer miljøvennlige, ikke skal gå på bekostning av økonomi eller det sosiale i form av arbeidsbelastning. I tillegg skulle jeg ønske at folk flest leste den og fikk en bedre forståelse av ressursbruk, matproduksjon, og at det å ha mat så tilgjengelig som vi har i Norge ikke er en selvfølgelighet.

 

Hvis du skulle forsket videre på dette temaet hva ville du undersøkt da?

I oppgaven var så vidt inne på teorier om hva som lå bak bøndenes ønske om endring og hvilke påvirkninger fra samfunn som kunne ligge bak deres noen gang stridende perspektiver på bærekraft og ønsker om endring. Personlige erfaringer så ut til å være den viktigste faktoren for endringene, og synes derfor at dette er et tema som det ville vært interessant å se enda nærmere på. Og i neste rekke hvilke påvirkninger kan en fra et overordna ståsted gjøre for å tilrettelegge for at enda flere bønder vil legge tilrette for en mer bærekraftig drift.

Ellen på gårdsbesøk.
Foto: Privat

 

Hvordan har oppgaven påvirket livet ditt?

Jeg har fått en dypere forståelse av hvor krevende jobben som bonde er, hvor dedikert og hvor stort ønske om å bidra til matproduksjon du må ha for å velge det livet. Slik som landbruket er i dag er bønder nødt til å ta store økonomiske risikoer og ofte sette sitt sosiale liv til side for å sørge for at den norske befolkning får mat på bordet.

Jeg jobber for tiden ikke med noe relevant i forhold til oppgaven, men det det har påvirket meg til er i hvertfall noe relatert til forbrukerrollen, og deriblant å støtte opp om bønders initiativer, om det skulle være arrangementer eller tiltak som søker å informere samfunnet eller å kjøpe mat direkte fra de jeg vet legger inn en ekstra innsats for å håndtere bærekraftsutfordringer.

Hele oppgaven kan du lese i Koredatabasen.

Top