Kategori: Biologisk mangfold

Biodiversitet er mangfoldet av levende organismer, både planter, dyr og mikroorganismer. Det er mange variasjoner innen arter, mellom arter og mellom økosystemer.

Mangfold i jordbruket kan vi kalle agro-biodiversitet. Variasjoner av matplanter sikrer tilpasning til forskjellige klima og jordbrukssystemer, og gir oss et mangfold av smaker. Biologisk mangfold er også grunnlaget for matsikkerhet i fremtiden. Ulike plantesorter har ulike egenskaper og når man bevarer et mangfold av sorter er det større sannsynlighet for at man han sorter som tåler endrede dyrkingsforhold. Noen planter kan ha spesiell motstandskraft mot pest og sykdommer, andre kan tåle dårlig jordsmonn, tørke eller flom. Genene og genkombinasjonene som utgjør dette mangfoldet er kalt genetiske ressurser. (Kilde: Utviklingsfondet)

Dette er Kores temaside for forskning på biologisk mangfold. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på biologisk mangfold, mat og landbruk.

Organic farming enhances soil microbial abundance and activity—A meta-analysis and meta-regression

Population growth and climate change challenge our food and farming systems and provide arguments for an increased intensification of agriculture. A promising option is eco-functional intensification through organic farming, an approach based on using and enhancing internal natural resources and processes to secure and improve agricultural productivity, while minimizing negative environmental impacts.


Les mer

Integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps

Oljeväxter är en viktig avbrottsgröda för svenska lantbrukare som ofta har en stor andel spannmål i sina växtföljder. I Mellansverige har vårraps traditionellt varit den viktigaste oljeväxtgrödan, eftersom en kortare odlingssäsong och strängare vintrar jämfört med i södra Sverige gör det svårare att odla höstraps. Jordloppor är en grupp skalbaggar som är allvarliga skadegörare i vårraps. De äter av den spirande groddplantan. Vid allvarliga angrepp kan plantan dö och i värsta fall förstörs hela grödan. Tidigare har man kontrollerat angreppen genom att tillsätta insektsmedel runt fröet (betning), men de betningsmedel som använts är nu inte tillåtna längre eftersom man funnit att bin och humlor kan ta skada när de samlar pollen och nektar från betade plantor. Det behövs därför forskning om hur man kan skydda vårraps mot angrepp av jordloppor med alternativa växtskyddsmetoder. Vi undersökte hur utsädesmängd, sådatum och markbearbetning påverkade angrepp av jordloppor i jämförelse med betning i ett 30-tal fältförsök.

Les mer


Do managed bees have negative effects on wild bees?: A systematic review of the literature

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Pollinerende insekter

Managed bees are critical for crop pollination worldwide. As the demand for pollinator-dependent crops increases, so does the use of managed bees. Concern has arisen that managed bees may have unintended negative impacts on native wild bees, which are important pollinators in both agricultural and natural ecosystems.

Les mer

Syntesrapport om IPM-forskning – «Research and Development Projects with Focus on IPM: A Synthesis Report»

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Bær, Frukt, Kål, Klima og miljø, Matjord, Matplanter, Presisjonsjordbruk, Tomat

Under femårsperioden 2009-2014 har Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket beviljat över 100 miljoner kronor till 110 forskningsprojekt om integrerat växtskydd, IPM. I en ny syntesrapport presenteras nu en genomgång av samtliga projekt.

Les mer

THE ROLE OF SOIL BIOLOGY IN CROP NUTRITION

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Humus, Jordbiologi, Matjord

It is vital to support many aspects of soil biology in order to maintain conditions which are beneficial to crop nutrition. The existence of just one organism within the soil can support many others, so a holistic approach to encourage soil biology helps maintain the complex food web; such an approach can be found in agroecological principles.

Les mer


Synergier av miljøtiltak i jordbruket – Klimagassutslipp, klimatilpassing, vannforvaltning og luftforurensninger i norsk jordbruk

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Husdyr, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

Klima- og miljødepartementet har via Miljødirektoratet gitt NIBIO i oppdrag å kartlegge synergieffektene for fellessatsing på vann-, luftforurensnings- og klimatiltak i jordbruket. Agronomiske og produksjonsmessige effekter er også belyst, og det er gitt en vurdering av effekt for biologisk mangfold og andre miljøverdier.

Les mer

From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. International Panel of Experts on Sustainable Food systems

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder, Økonomi

This report explores the potential for a shift to occur from current food systems, characterized by industrial modes of agriculture, to systems based around diversified agroecological farming. It asks what the impacts on food systems would be if diversity, rather than uniformity, were the key imperative.

Les mer

Funkjsonen til småskala heterogenitet i jordfaunaens artsrikdom

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Biologisk mangfold, Jordbiologi, Matjord

En velkjent hypotese innen forskning på jordfauna er at artsrikdom stimuleres av småskala miljømessig heterogenitet. For å teste denne hypotesen manipulerte vi småskala heterogenitet i jordegenskaper i ett års felteksperiment og undersøkte virkningene på rikdom av jordfauna og jevnhet av de mikrobielle samfunn.

Les mer

Redusert funksjonelt mangfold og biologisk skadedyrbekjempelse i konvensjonelle åkre i forhold til økologiske åkre

| Type artikkel:

Kategori: Biologisk mangfold, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Økologisk landbruk er en av de mest vellykkede agri-miljø ordninger, som mennesker drar nytte av både med tanke på høy matkvalitet, bønder får høyere priser for sine produkter, og ordningen beskytter ofte biologisk mangfold. Men det er lite kunnskap om hvorvidt økologisk landbruk også øker økosystemtjenester som skadedyrbekjempelse.

Les mer

Effekter av tilføring av kompostert gjødsel på det mikrobielle jordlivet og mikromiljøet i jord i et temperert jordbruksområde i Kina

| Type artikkel:

Kategori: Biologisk mangfold, Gjødsel, Matjord

Målet med denne studien var å utvikle en rask og effektiv løsning for å rehabilitere degraderte jordbruksareal ved nøyaktig kvantifisering av jordkvalitetsparametere gjennom anvendelse av kompostert gjødsel og bakterier i gjødsel eller kombinasjon av begge under dyrking av mais.

Les merBiotilgjengelighet og biologiske effekter av kjemikalier – Nye verktøy i risikovurdering av kontaminert kultivert jord 2008-2014

| Type artikkel:

Kategori: Biologisk mangfold, Matjord

Forskningsprogrammet fokuserer på terrestrisk økotoksikologi - forskning i grenseflaten mellom miljøkjemi, toksikologi og økologi. Miljøgifter frigjort fra industri og hushold, samt kjemikalier som brukes i landbruket for å bekjempe sykdom og skadedyr, går inn i jorda som blandinger og representerer ofte et ukjent nummer av de 30.000 til 70.000 kjemikaliene som er i daglig bruk i Europa. Imidlertid bruker myndighetene ofte en kjemikalie-for-kjemikalie-tilnærming hvor de fokuserer på enkeltstående medier og/eller kilder, og enkeltstående toksisk endepunkt for å vurdere miljørisiko.

Les mer

Jordbærdyrking i ulike agroøkosystemer – sammenlikning av bær- og jordkvalitet i økologiske og konvensjonelle produksjoner

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Produksjonsmetoder

Salg av økologiske matvarer er et av de raskest voksende markedene innen global industri. Forbrukere handler ofte økologiske varer fordi de mener økologiske gårder produserer råvarer med et høyere innhold av helsefremmende stoffer. Denne studien undersøker hvorvidt det er betydelige forskjeller i frukt- og jordkvalitet ved å sammenligne 13 par kommersielle økologiske og konvensjonelle jordbærproduksjoner i California.

Les mer

Top