Kategori: Fjørfe

Fjørfe er fugler som blir holdt som husdyr, særlig de større fuglene som blir brukt til egg- og kjøttproduksjon; som høns, gjess, ender og kalkun.

Her er særlig forskning på velferd, fôr, slakting og kjøttkvalitet viktige temaer.

Dette er Kores temaside for forskning på fugl. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på fugl og fugleproduksjon.


Antibiotikaresistens i norsk fjørfeproduksjon: økt kunnskap via avanserte screening plattformer

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fjørfe, Folkehelse, Husdyr

There is a need for increased knowledge on occurrence and mechanisms for antibiotic resistance in Norwegian poultry production, where E. coli resistant to certain antibiotics are frequently found. Specifically, understanding the connection between antibiotic resistance in poultry and human consumption is essential. At present,central questions regarding risks, mechanisms, development, maintenance and spread of antibiotic resistance are largely unsolved.

Les mer

Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren (ANIWEL)

| Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Fjørfe, Gris, Husdyr, Kjøtt, Sau, Storfe

ANIWEL skal produsere kunnskap om hvordan matprodusenters oppfyllelse av dyrevernlovens formål kan oppnås. Dyrevernlovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyrene. Loven etablerer således én målsetting for dyrenes velferd («god dyrevelferd») og én målsetting for menneskers holdninger til dyrene («respekt for dyr»). Ettersom lovgivningen er innrettet mot å fremme dyrevelferd gjennom regulering av menneskers atferd, er det nødvendig å anvende samfunnsvitenskapelige metoder og kunnskap for å få innsikt i hvordan de ovennevnte målene kan nås.

Les mer

Rapporten Ny viden om økologi

ICROFS har netop udgivet Ny viden om økologi, som giver et populært overblik over den nyeste forskning inden for økologisk landbrug og fødevareproduktion i Danmark. Sytten netop afsluttede forskningsprojekter fortæller om deres resultater.

Les mer

Program for Forskning og utvikling i arktisk landbruk

Utvikling av nye prosjekt skjer i samarbeid med næring og andre aktuelle samarbeidspartnere. På den måten ønsker vi å sikre en prosjektportefølje som til enhver tid gjenspeiler behovet hos landbruksnæringen i nord.

Les mer

Dyrkingssystem – langvarige forsøk på Apelsvoll 1989-

Forsøket med ulike dyrkingssystem ble anlagt på Apelsvoll i 1989, og er designet for å måle langsiktige effekter av ulike produksjoner og driftsintensiteter på avlinger og kvalitet, utvasking og avrenning av næringsstoffer, samt endringer av av jordas kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper.

Les mer
Har antibiotikaresistente bakterier i norsk matproduksjon betydning for folkehelsen? 2014-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fjørfe, Folkehelse

Norskprodusert kyllingkjøtt kan bli smittet med tarmbakterier som produserer ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL). Folkehelseinstiuttet leder et prosjekt som undersøker om denne typen antibiotikaresistens blir overført til mennesker. Kunnskapen fra prosjektet kan bidra til å opprettholde den fordelaktige resistenssituasjonen vi har i Norge.

Les mer

Top