Kategori: Gris

Gris eller svin, er en underart av villsvin. Det er funnet spor av domestisert gris i Europa som er over 10000 år gamle. I Norge har man trolig hatt tamgris i omkring 3 500 år eller mer. Det finnes et ukjent antall tamgrisraser i verden. Den mest typiske griserasen i Europa er landgrisen, som er avlet og formet forskjellig fra land til land. I Norge er norsk landsvin den mest dominerende rasen i dag, og norsk griseopprett er regnet blant de beste i verden. Storparten av griseavlen skjer med tanke på slaktegrisproduksjon.

Dette er Kores temaside for forskning på gris. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på gris og griseproduksjon. Forskning på gris kan blant annet dreie seg om produksjonsmetoder, dyrehelse- og velferd, for og næringsopptak.


Smågrisdödlighet- en parallell jämförelse mellan två boxsystem i kombination med optimala skötselrutiner

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Gris, Husdyr

Piglet mortality in Swedish pig herds is too high and if the sow should be completely loose or fixed a short time in connection with farrowing, is an important issue.
However, to perform internationally publishable studies of piglet mortality, parallel studies in the same herd, are required.

Les mer

Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren (ANIWEL)

| Type artikkel:

Kategori: Dyrevelferd, Fjørfe, Gris, Husdyr, Kjøtt, Sau, Storfe

ANIWEL skal produsere kunnskap om hvordan matprodusenters oppfyllelse av dyrevernlovens formål kan oppnås. Dyrevernlovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyrene. Loven etablerer således én målsetting for dyrenes velferd («god dyrevelferd») og én målsetting for menneskers holdninger til dyrene («respekt for dyr»). Ettersom lovgivningen er innrettet mot å fremme dyrevelferd gjennom regulering av menneskers atferd, er det nødvendig å anvende samfunnsvitenskapelige metoder og kunnskap for å få innsikt i hvordan de ovennevnte målene kan nås.

Les mer
Dyrkingssystem – langvarige forsøk på Apelsvoll 1989-

Forsøket med ulike dyrkingssystem ble anlagt på Apelsvoll i 1989, og er designet for å måle langsiktige effekter av ulike produksjoner og driftsintensiteter på avlinger og kvalitet, utvasking og avrenning av næringsstoffer, samt endringer av av jordas kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper.

Les mer
FeedMileage 2014-2017

| Type artikkel:

Kategori: Gris, Husdyr, Kjøtt, Melk, Sau, Storfe

Norske husdyr er blant de mest effektive i verden, men skal de utnyttes til fulle, krever det fôrmidler vi ikke kan produsere i Norge. Mange norske bønder er opptatt av at dyrene skal produsere mest mulig kjøtt og melk per ku, og det har ført til økt import av protein, særlig soya fra Brasil. Bruk av norske råvarer vil gi mindre melk og kjøtt, men fordelen er at vi bruker mer av norske ressurser.

Les mer
Top