Kategori: Pollinerende insekter

Planter bruker energi på å produsere fargerike blomster med sterk lukt. Disse blomstene tiltrekker seg insekter, som kan spre pollen fra en plante til en annen. På denne måten får de insektpollinerte plantene spredt genene sine, og laget frø som kan spire opp til nye planter.

Mange landbruksavlinger, som frukt, bær og oljeplanter er avhengige av insektspollinatorer, og mange norske plantearter begunstiges av blomsterbesøk fra insekter.

Dette er Kores temaside for forskning på pollinerende insekter. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på pollinerende insekter  og matproduksjon.

Pollinering i jordbruksgrödor

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Pollinerende insekter

Vi undersökte insektspollineringens betydelse för höstrapsskörden i två typer av experiment, ett landskapsexperiment i Sverige och ett burförsök i Italien. Vi såg att skörden ökade med 11 % när honungsbin placerades ut i skånska höstrapsfält, men bara i linjesorter. I motsats till förväntningen att hybridsorter ska ge högre skörd än linjesorter, visade resultaten att linjesorter gav 9 % högre skörd än hybridsorter när det fanns honungsbin närvarande. I burförsök fick vi liknande resultat, skörden i linjesorter ökade med 19 % i linjesorter som besöktes av pollinerande insekter, men inte i hybridsorter. För att sorternas skördepotential ska mätas under optimala förhållanden i sortprovningen, föreslår vi därför att pollinerande insekter bör finnas tillgängliga under rapsblomningen. En screening av tillgängliga rapssorters behov av insektspollinering bör göras för att odlare ska kunna välja en sort som passar sina förhållanden.

Les mer


Kunnskapsstatus for insektspollinering i Norge

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Pollinerende insekter

Dette arbeidet oppsummerer kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge. I rapporten forklares hva pollinering er og hvilken betydning pollinering har for planter og insekter. Videre behandles pollinering som økosystemtjeneste og hvilke konsekvenser menneskelig påvirkning har på dette komplekse samspillet. Rapporten identifiserer kunnskapshull om insektspolliering i Norge og kommer med forslag til tiltak som kan bøte på dette slik at kunnskapsgrunnlaget innen fagfeltet kan styrkes.

Les mer

Økologisk dyrket mark og biodiversitet

Controlling for the effects of local and landscape structure, we showed that OF leads to higher local weed diversity and that the presence of OF in the landscape is associated with higher local weed biodiversity also for conventionally farmed fields, and may reach a similar biodiversity level to organic fields in field margins. Based on these results, we derive indications for improving the sustainable management of farming systems.

Les mer

Økt frøproduksjon fra norskprodusert rødkløver gjennom økt pollinering ved hjelp av humle og bier 2013-2017

| Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt

Kategori: Belgvekster, Husdyr, Pollinerende insekter

I prosjektet vil vi undersøke landskapets betydning for utbredelsen av ulike pollinatorer i de viktigste frøavlsområdene, samt betydningen av å legge forholdene til rette for humler og ville bier på den enkelte frøavlsbedrift, f.eks. ved å så eller plante attraktive pollenplanter som selje eller honningurt, samt tilrettelegge for bolplasser rundt frøengene.

Les mer

Sjukdomsovervåkning, sjukdomskontroll og helsearbeid hos bier 2011-2014

| Type artikkel: Avsluttet forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Pollinerende insekter

Mål med prosjektet er å bygge ut den diagnostiske kapasiteten på bisjukdommer i Norge (med spesiell fokus på bivirus og bakterier), og klargjøre hvilken rolle de ulike agens spiller for vintertapene av bier. Videre skal det etableres et risikobasert system for overvåking og sjukdomskontroll/ bekjempelse av bisjukdommer.

Les mer

Top