Kategori: Jordbiologi

Jordbiologi

Jordbiologi er studiet av mikrobiologi og faunaens aktivitet og økologi i jord. Jordliv, jordbiota eller jordfauna er et samlebegrep som omfatter alle organismene som tilbringer en betydelig del av sin livssyklus i jord.

Mikrolivet i jorden er viktig for matproduksjonen. De fleste kjenner meitemarken, men bakterier, nematoder, protozoer, sopp, leddyr og bakterier får ofte mindre oppmerksomhet.
Disse organismere har ulike «jobber» i jorden. Visste du at det i ett gram med jord kan finnes milliarder med bakterier. Bakterier lever ofte på organisk materiale eller på stoffer som planter skiller ut gjennom røttene. De er sammen med sopp viktige nedbrytere og omdanner organisk materiale til humus. Soppen sitt mycel, bestående av tynne tråder som kalles hyfer danner et nettverk hvor næringsstoffer og kommunikasjon utveksles. Via dette nettverket inngår sopp i en symbiose med planter, hvor soppen får karbohydrater fra planten i «bytte» mot næring og vann. Denne symbiosen kalles mykorrhiza og ca. 85 prosent av alle planter er avhengig av disse prosessene for å få alle næringsemnene de behøver. Sopp og bakterier er viktige matkilder for større dyr i jorden som protozoer (encellede dyr), nematoder og leddyr. Et eksempel er spretthalen, et leddyr på mellom 0,5 og 6 millimeter i størrelse, som lever av sopphyfer, planterester og bakterier. Noen arter er også rovdyr. Spretthalene er viktige for nedbryting av organisk materiale og tilgjengeliggjøring av næringsstoffer til plantene, de vender og gjødsler jorden.

Dette er bare noen få eksempler på det komplekse samspillet i jorden. Jordbiologi spiller en viktig rolle i å bestemme mange jordegenskaper. Jordorganismene har en enorm innvirkning på jordas fruktbarhet, plantevekst , jordstruktur, og karbonlagring. Jordbiologi er en relativt ny vitenskap, og det er fortsatt mye ukjent om jordbiologi og deres effekter på økosystemer i jord. Men noe vet vi, og det er at når jorden blir «forstyrret» blir det tøffere kår for de små organismene. Dette kan skje for eksempel ved jordpakking, bruk av skadelige sprøytemidler, pløying og bruk av lett-tilgjengelig ikke organisk gjødsel. Sunn jord, med mange levende organismer gir et godt grunnlag for produksjon av god og bærekraftig mat.

Kilder:
snl.no

Bioforsk.no

Bioforsk.no

Jordstruktur, organisk materiale og meitemarkaktivitet i en sammenlikning av ulike dyrkingssystemer med kontrasterende jordbearbeiding og gjødsling

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Grønnsaker, Husdyr, Jordbiologi, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder, Storfe

For å kunne vurdere langsiktige effekter på produktivitet, miljøkonsekvenser og jordas fruktbarhet av kontrasterende jordbrukspraksis, ble seks dyrkingssystemer, alt fra konvensjonell dyrkbar jord uten husdyr til økologisk blandet melkeproduksjon med få dyrkede avlinger, sammenlignet siden 1989 på leirjord

Les mer


Funkjsonen til småskala heterogenitet i jordfaunaens artsrikdom

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Biologisk mangfold, Jordbiologi, Matjord

En velkjent hypotese innen forskning på jordfauna er at artsrikdom stimuleres av småskala miljømessig heterogenitet. For å teste denne hypotesen manipulerte vi småskala heterogenitet i jordegenskaper i ett års felteksperiment og undersøkte virkningene på rikdom av jordfauna og jevnhet av de mikrobielle samfunn.

Les merBiomarkører for påvisning av forurensnings-effekter på meitemark 1995-1999

| Type artikkel:

Kategori: Jordbiologi, Matjord

Prosjektet skal utarbeide egnede biomarkører som forurensningsindikatorer i meitemark ved hjelp av celle- og molekylærbiologiske teknikker. Målet er å utvikle biomarkører i meitemark som f.eks. lysosomal fragilitet og DNA-skader, og testene skal prøves ut for anvendbarhet og relevans for ulike meitemarkarter og ulike kjemiske stoffer, som tungmetaller, PAH-forbindelser og pesticider.

Les merForskjeller i artsmangfold mellom økologiske gårdsbruk og konvensjonelle gårdsbruk

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Insekter, Jordbiologi, Økologisk landbruk

I denne studien rapporteres effektene av økologisk landbruk på artsmangfoldet på landområdene, gårdene og regionene, ved prøvetakning av plantene, mark, edderkopper og bier på 1470 landområder ved 205 tilfeldig utvalgte økologiske og ikke-økologiske gårder i 12 europeiske og afrikanske regioner.

Les mer


Top