Kategori: Jordpakking

Jordpakking kan oppstå ved bruk av tung redskap, særlig når jorda er fuktig. Fuktig jord er mye mer utsatt for kjøreskade enn tørr jord. Jordpakking ødelegger jordstrukturen og tetter de store porene som er viktige for vann- og lufttransport. Jordarbeidingen blir dermed mer krevende på pakket jord. Rotutviklingen hemmes, omdanning og mineralisering går langsommere, nitrogen går lett tapt til luft, og belgvekstenes nitrogenfiksering hemmes når jorda er pakket.

Jord som er pakket, tørker seinere opp om våren og etter nedbør, og er vanskelig å drenere. Overflateavrenning og fare for erosjon øker også når jorda er pakket.

Dette er Kores temaside for forskning på jordpakking. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på sammenpressing av jordsmonnet i kulturjord.


Threats to soil quality in Denmark – A review of existing knowledge in the context of the EU soil thematic strategy

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Erosjon, Jordpakking, Matjord

The EU Commission is preparing a proposal for a Soil Framework Directive with the purpose of protecting the soil resources in Europe. The proposal identifies six major threats to a sustained quality of soils in Europe. This report addresses the threats that are considered the most relevant under the prevailing soil and climatic conditions in Denmark: compaction, soil organic matter decline, and erosion by water and tillage.

Les mer

Preventing and remediating degradation of soils in Europe through Land Care

Soils in the European Union are an essential yet often undervalued and degraded resource. Soils deliver numerous important functions and ecosystem services, including, for example, water and nutrient cycling, biomass and food production, or habitats for species. At the same time, soils are affected by a range of degradation processes, in particular: erosion, floods and landslides, loss of soil organic matter, salinisation, contamination, compaction, sealing, and loss of soil biodiversity (COM 2006).

Les mer

DRAINIMP

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Erosjon, Jordpakking, Matjord

Drenering som investering i jordkapital har hatt låg prioritet i fleire tiår, og det er i dag ein oppsamla trong for drenering. Grasavlingane har stagnert, og dårleg drenering og jordfysisk tilstand, uheldig jordpakking, auka areal i kvar brukseining og auka vekt av traktor og utstyr kombinert med auka normalårsnedbør, er moglege årsaker. Drenering, jordpakking og gjødsling er peika ut som viktige forsøksområde for å redusere N2O emisjonen frå landbruket. Grøfteforsøka som ein byggjer tilrådingane på i Norge er til dels svært gamle, og tilpassa eit driftsregime vesentleg annleis enn i dag. I landbruket vert fokus retta mot god agronomi.

Prosjektet har som mål å auke innsatsen rundt drenering i norsk forskning, utdanning og rådgjeving. Prosjektet er praktisk retta mot landbruket gjennom testing av to ulike dreneringsmetodar; grøfting med røyr på mineraljord og omgraving på torvjord. Det er etablert grøftefeltet på mineraljord i Askvoll med tre grøfteintensitetar, to driftsintensitetar og to gjødslingsnivå og det er etablert feltforsøk på omgravd og grøfta myr på Fræna. Ein vil teste effekten av dreneringsintensitet og drift på produktivitet og N-avrenning, jordpakking og jordfysikk, klimagassemisjon (N2O, CH4) i hovudsak i vekstsesongen. Ut frå data vil prosjektet definere dreneringskriteria. Økonomien i grøfting på enkeltgardsnivå vil utarbeidast.


Les mer

Status of the World’s Soil Resources

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Erosjon, Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Jordpakking, Jordvern, Karbonlagring, Matjord

The SWSR will constitute the reference document on the status of global soil resources with a strong regional assessment on soil change. The information is based on peer-reviewed scientific literature, complemented with expert knowledge and reliable project outputs (mainly FAO ones). It provides a description and a ranking of ten major soil threats that endanger ecosystem functions, goods and services globally and in each region separately. Additionally, it describes direct and indirect pressure son soils and ways and means to combat soil degradation at all levels.


Les mer


SoilCARE

| Type artikkel:

Kategori: Erosjon, Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Jordpakking, Jordvern, Karbonlagring, Matjord

SoilCARE er finansiert av EU og går over en periode på 60 måneder fra 2016-2021. Prosjektet koordineres av Universitetet i Wageningen, Nederland og utover det deltar 28 institusjoner fra hele Europa i prosjektet. NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi utgjør den norske samarbeidspartneren under ledelse av seniorforsker og avdelingsleder Jannes Stolte.

Les mer


Mineralisering av karbon og nitrogen etter pløing av eng 2002-2006

| Type artikkel:

Kategori: Fôr, Gjødsel, Jordpakking, Karbonlagring, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder

<div>Pløying av eng kan skape ekstreme situasjonar med omsyn på utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar særleg viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi miljøaspektet er vektlagt. <span style="line-height: 1.5em;">Prosjektet skal klarlegge potensialet for mineralisering av C og N etter pløying av eng med ulik alder og innhald av kløver.</span></div>

Les mer


Top