Kategori: Jordvern

Vern av matjorda er nødvendig på grunn av egen matsikkerhet og fordi vi har et etisk ansvar. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Dette er Kores temaside for forskning på jordvern. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på vern av matjord.

Preventing and remediating degradation of soils in Europe through Land Care

Soils in the European Union are an essential yet often undervalued and degraded resource. Soils deliver numerous important functions and ecosystem services, including, for example, water and nutrient cycling, biomass and food production, or habitats for species. At the same time, soils are affected by a range of degradation processes, in particular: erosion, floods and landslides, loss of soil organic matter, salinisation, contamination, compaction, sealing, and loss of soil biodiversity (COM 2006).

Les mer

Status of the World’s Soil Resources

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Erosjon, Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Jordpakking, Jordvern, Karbonlagring, Matjord

The SWSR will constitute the reference document on the status of global soil resources with a strong regional assessment on soil change. The information is based on peer-reviewed scientific literature, complemented with expert knowledge and reliable project outputs (mainly FAO ones). It provides a description and a ranking of ten major soil threats that endanger ecosystem functions, goods and services globally and in each region separately. Additionally, it describes direct and indirect pressure son soils and ways and means to combat soil degradation at all levels.


Les mer


SoilCARE

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Erosjon, Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Jordpakking, Jordvern, Karbonlagring, Matjord

SoilCARE er finansiert av EU og går over en periode på 60 måneder fra 2016-2021. Prosjektet koordineres av Universitetet i Wageningen, Nederland og utover det deltar 28 institusjoner fra hele Europa i prosjektet. NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi utgjør den norske samarbeidspartneren under ledelse av seniorforsker og avdelingsleder Jannes Stolte.

Les mer

Størrelsen på jordstykker

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Jordvern, Matjord

Vidstrakte jordbruksareal eller mange små jordstykker? Det er store forskjeller i landet vårt. Det kommer både av muligheter for effektivisering av jordbruket, men også naturens fysiske avgrensninger.


Les mer

Jordvern og arealplanlegging

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Jordvern, Matjord

Norge har lite jordbruksareal, bare cirka 3 % av Norges landareal er fulldyrket mark. Det å ta vare på denne jorda har derfor stått på agendaen i Norge i cirka hundre år. Ettersom ansvaret for arealplanlegging ligger hos kommunene, er det også de som har ansvaret for jordvernet. Hvordan dette går var tema i et nylig avsluttet forskningsprosjekt ved Skog og landskap.


Les merJorda i Rogaland

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Jordvern, Matjord

De store, sammenhengende jordbruksarealene i deler av Rogaland er preget av en svært intensiv jordbruksproduksjon. Jordbruksarealet i fylket utgjør nesten 10 % av Norges jordbruksareal. Den samlede jordbruksproduksjonen i fylket er allsidig og utgjør en viktig del av landets totale jordbruksproduksjon.


Les mer


Rapport om tiltak for å styrke jordvernet

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Jordvern, Matjord

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. I rapporten pekes det på virkemidler innenfor areal- og transportplanleggingen, men også tiltak innenfor samferdselssektoren og andre tiltak som jordflytting og jorderstatningsfond.

Les mer


Fulldyrka areal og kornarealer på Østlandet

| Type artikkel:

Kategori: Jordvern, Korn, Matjord, Matplanter

Kartene i denne rapporten illustrerer at der det er gode driftsforhold på en stor andel av arealet, er det også mye fulldyrka areal. Det betyr at i områder med relativt lite fulldyrka areal, og derfor større transportutfordringer mellom skifter, er det også en høyere andel av mer tungbrukt areal.

Les merTop