Kategori: Klima og miljø

Klimautfordringene i landbrukssektoren er komplekse, og utviklingen innebærer forskning, teknologi og kunnskap. Innenfor feltet forskes det på klimaeffekter og tilpasninger i primærnæringene, lagring av karbon i jord, metanutslipp, lystgassutslipp, bedre økonomiske beregninger av kostnader ved ulike klimatiltak i jordbruket, og hvilke konsekvenser klimatiltakene kan få for matproduksjonen.

Dette er Kores temaside for forskning på klima og miljø i relasjon til landbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på klima- og miljørelaterte saker.

Organic farming enhances soil microbial abundance and activity—A meta-analysis and meta-regression

Population growth and climate change challenge our food and farming systems and provide arguments for an increased intensification of agriculture. A promising option is eco-functional intensification through organic farming, an approach based on using and enhancing internal natural resources and processes to secure and improve agricultural productivity, while minimizing negative environmental impacts.


Les mer


Local setting influences the quantity of household food waste in mid-sized South African towns

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

The world faces a food security challenge with approximately 868 million people undernourished and about two billion people suffering from the negative health consequences of micronutrient deficiencies. Yet, it is believed that at least 33% of food produced for human consumption is lost or wasted along the food chain.

Les mer

Mikrogjødsling – fra årsbehov til dagsbehov

Utvikling av gjødslingsrådssystemer er et viktig FoU-område i landbruket. Dette har tidligere vært basert på jordanalyser som grunnlag for årsbudsjett, med vårgjødsling ved såing samt en til to tilleggs-gjødslinger. Med dette gjødslingsregimet er det vanskelig å dosere riktige mengder i forhold til plantenes behov i løpet av sesongen. Dette gir underoptimal utnyttelse av tilført gjødsel, redusert avling, tap av næringsstoff, noe som gir miljøbelastning ved overgjødsling av vannforekomster mm. Bunnlinja blir dårlig driftsøkonomi for bonden.

Les mer

Nutrients in a Circular Bioeconomy: Barriers and Opportunities for Mineral Phosphorus Independence in Norway

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Husdyr, Klima og miljø, Matjord

Tidligere forskning har vist at mengden P i biprodukter fra det norske landbruket (hovedsakelig husdyrgjødsel) og havbruksnæringen (hovedsakelig fiskeavfall) er over fire ganger så stort som det årlige behovet for P i gjødsel. Det er også beregnet at produksjonsoverskuddet av slike biprodukter kan øke til å bli 12 ganger behovet innen 2050. Likevel er Norge i dag avhengig av store mengder importert mineralsk fosfor, i økende grad fra Marokko, samtidig som ubrukt P akkumuleres i jordsmonn og akvatiske systemer.

Les mer

Syntesrapport om IPM-forskning – «Research and Development Projects with Focus on IPM: A Synthesis Report»

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Bær, Frukt, Kål, Klima og miljø, Matjord, Matplanter, Presisjonsjordbruk, Tomat

Under femårsperioden 2009-2014 har Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket beviljat över 100 miljoner kronor till 110 forskningsprojekt om integrerat växtskydd, IPM. I en ny syntesrapport presenteras nu en genomgång av samtliga projekt.

Les mer

Sustainable recycling of organic waste resources in the future bioeconomy

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Klima og miljø, Kompost, Matjord

The intended future bioeconomy requires increased utilisation of available bioresources. As part of this, optimal utilisation of nutrients in waste resources as fertiliser in agriculture will be indispensable. However, waste resources are complex materials that are strongly varying in terms of composition, quantity and quality. Therefore, several barriers will have to be overcome to realise efficient nutrient cycling. For example, large amounts of water in many waste resources can result in difficulties related to handling and application as fertiliser, and that transport is costly over large distances. Further, unknown quality of waste resources as fertiliser is often hindering efficient and environmentally friendly use. Waste resources can contain environmental pollutants and pathogenic microorganisms. Especially microplastics have lately received gained focus. Also, acceptance of waste resources as fertiliser by farmers is unknown, and nutrient recycling can lead to environmental problem shifting.

Les mer

Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Hög växtnäringseffektivitet är viktigt för god konkurrenskraft i växtodlingen. I detta projekt undersöks mellangrödor för skörd och rötning, för att öka produktiviteten och kväveeffektiveten och samtidigt minimera miljöbelastningen. Tidigt skördade grödor t.ex. konservärter eller färskpotatis följs ofta av ett stort läckage, som kan bromsas av en mellangröda. En mellangröda kan växa bra vid tidig sådd, men det finns en risk att kväve som tagits upp ändå förloras genom läckage och gasformiga förluster under vintern, där lustgas är en särskilt potent växthusgas. I stället för att nedbruka mellangrödan, undersöker vi här ett system där gödslade mellangrödor skördas till biogas, och där växtnäringen återförs genom rötresten till en ny huvudgröda våren därpå. Hypotesen är att detta system ger mindre växtnäringsförluster än system med nedmyllning av mellangrödor. Försöken genomförs på försöksfält med uppsamling av dräneringsvatten och kombineras med lustgasmätning samt utvärderas ekonomiskt.

Les mer

Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark – kunskapsbank och modellering

Målsättningen är att bygga ett lättanvänt web-baserat verktyg som kan användas inom rådgivningen. Projektet fokuserar på konceptutveckling och utvärdering av effekten av olika odlingssystem och skötselåtgärder på bördighet och kolinlagring, baserat på data från långliggande fältförsök i Sverige. Den vetenskapliga bakgrunden lagras i en kunskapsbank och används för att göra en ny kalibrering av kolbalansmodellen ICBM, som vi har utvecklat vid SLU. Forskningen och utvecklingen utförs i nära samarbete mellan SLU och ”Greppa Näringen”, det största rådgivningsprogrammet i Sverige, som stöds av Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt andra intressenter inom jordbrukssektorn. Resultaten kommer att fylla ett behov för rådgivningen; de kommer att underlätta beräkningar av långsiktiga effekter på markbördighet och klimatpåverkan på enskilda gårdar, men de kan också användas av den svenska klimatrapporteringen. Projektet kommer också att gynna internationellt samarbete.

Les mer

Långsiktig fosforförsörjning från mark – utvärdering av P-AL och betydelsen av stabila fosforformer

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

I Sverige baseras dagens gödslingsrekommendationer på det sk P-AL-talet, detta avses ge den mängd fosfor (P) som är potentiellt växttillgänglig i ett korttidsperspektiv. Dock finns brister med denna metod, bl.a. tar man ingen hänsyn till de 'stabila' formerna av fosfor vilka kan vara betydelsefulla över lång sikt både för att binda upp och för att frigöra fosfor.

Les mer

Spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten

| Type artikkel: ForskningsprosjektRapport

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

Det finns fortfarande kunskapsluckor i Sverige kring vilka/vilken av de olika transportvägarna för bekämpningsmedel till vattendragen som har störst betydelse. Förbättrade kunskaper är nödvändiga för att identifiera och implementera lämpliga och kostnadseffektiva motåtgärder. I den här studien undersöktes halterna i bäckvatten, dränering och i ytavrinning i tre små delavrinningsområden med varierande sammansättning av jordarter. Förlusterna skilde avsevärt mellan områdena; högre koncentrationer av ett större antal substanser uppmättes i bäcken i ett område med en stor andel lerjordar än i ett område med en större blandning av jordarter, och förlusterna från det tredje i huvudsak sandiga området var försumbara. Transporten skedde främst via snabba flödesvägar. Förhöjda halter påträffades både i ytavrinning och i dräneringsvatten, men det finns starka skäl att tro att transporten över markytan varit begränsad och att makroporflöde till dräneringen varit den dominerande transportvägen.

Les merGlobal diets link environmental sustainability and human health

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Folkehelse, Klima og miljø

Diets link environmental and human health. Rising incomes and urbanization are driving a global dietary transition in which traditional diets are replaced by diets higher in refined sugars, refined fats, oils and meats. By 2050 these dietary trends, if unchecked, would be a major contributor to an estimated 80 per cent increase in global agricultural greenhouse gas emissions from food production and to global land clearing.

Les mer


Synergier av miljøtiltak i jordbruket – Klimagassutslipp, klimatilpassing, vannforvaltning og luftforurensninger i norsk jordbruk

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Husdyr, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

Klima- og miljødepartementet har via Miljødirektoratet gitt NIBIO i oppdrag å kartlegge synergieffektene for fellessatsing på vann-, luftforurensnings- og klimatiltak i jordbruket. Agronomiske og produksjonsmessige effekter er også belyst, og det er gitt en vurdering av effekt for biologisk mangfold og andre miljøverdier.

Les mer

Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanalyse av fem tiltak

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Klima og miljø

Norsk jordbruk står for om lag åtte prosent av de norske klimagassutslippene. Jordbrukets utslipp kan, etter våre analyser, reduseres betydelig, uten å påføre samfunnet vesentlige kostnader. Rapporten vurderer kostnader for fem klimatiltak. Kostnadsanslagene er usikre, blant annet fordi det per dags dato finnes lite tilgjengelig kunnskap om virkemidlene som kan utløse de nødvendige endringene i jordbruket eller leddene nedstrøms, som matindustrien, dagligvarehandelen eller blant forbrukerne. Visse virkemidler kan føre til redusert konsumentnytte eller ineffektivitet i ressursallokeringen som kan oppveie anslåtte gevinster, f.eks. ved redusert forbrukerutlegg.

Les mer


Northern cereals – New Markets for a Changing Environment

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø, Korn, Matplanter

Et varmere dyrkings klima, forbedrede sortsvarianter og teknologi, og et behov for en bærekraftig matproduksjon samt økning i forbruket av lokalmat gir nye muligheter for nordlig korn produksjon. I forprosjektet Bygg til mat (Cereal products in the north) ble situasjonen for bruk av korn til mat og drikke kartlagt i Nord-Norge, Island, Færøyene, Orknøyene og New Foundland. Dette hovedprosjektet springer ut av det arbeidet, og målet er lønnsom bærekraftig næringsutvikling i hele regionen basert produkter av nordlig dyrket korn.

Les mer


LANDBRUK OG KLIMAENDRINGER

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Klima og miljø

Klimagassutslippene har gått ned med om lag 13 prosent fra 1990 og utgjorde i 2013 i overkant 8 prosent av de norske klimagassutslippene. Når vi inkluderer utslipp fra transport, bygg og areal så er det videre potensialet for utslippsreduksjon anslått å være inntil 20 prosent fra i dag og frem til 2030, konkluderer en arbeidsgruppe som har sett på landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene. Arbeidsgruppen mener det er to hovedstrategier for å redusere klimagassutslippene fra jordbrukssektoren: Endret konsum og sammensetning av matforbruket og å redusere utslippene innenfor samme produksjonsvolum.

Les merFood waste in the Finnish food chain

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

Around 130 million kilograms of food waste is generated each year (23 kg per capita/year) from the household sector.
Annually discarded food from Finnish households is approximately equal to the annual carbon dioxide emissions of 100,000 cars.
At the national level Finnish households discard food of value €400–550 million annually.
Altogether, households, restaurants, food industry and retails produce 335–460 million kilograms of food waste in Finland per year.
The total climate impact of food waste was approximately 1000 million kilograms of CO2-equivalent per year.

Les mer


Food Redistribution in the Nordic Region

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Emballasje, Klima og miljø, Matsvinn

This report summarizes experiences from Phase I in a Nordic project on
food redistribution through food banks and direct redistribution, as well
as giving an overview of laws and regulations on the area. The project
was initiated by the Nordic Council of Ministers as part of the Nordic
Prime Ministers’ green growth iniatiative, The Nordic Region – leading
in green growth, with budget from the Food and Agriculture program.
The project has focused on redistribution of food that has been donated
to prevent food waste, which means that ordinary sponsored food, either
free of charge or to a very low price, is not included.

Les mer

KARTLEGGING AV MATAVFALL I HORECA-NETTVERK

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

BAMA har tatt initiativ til å etablere nettverket «Matsvinn Horeca» og invitert Nordic Choice Hotels, Sodexo og Matvett som deltagere. Hensikt med nettverket var å kartlegge og finne tiltak for å redusere matsvinnet hos deltagerne, utvikle og implementere nye konsepter som gir bedre utnyttelse av råvarene. Bama ønsker å finne konsepter for å bidra til en merverdi for våre kunder, og en overproposjonal utnyttelse av frukt og grønt (mindre matsvinn ved gode løsninger). Dette kan både gi bedre lønnsomhet og redusere miljøbelastningen i Horeca-sektoren. Det finnes ingen statistikk over hvor mye mat som kastes i denne sektoren i Norge.

Les mer


FOOD WASTE QUANTIFICATION MANUAL TO MONITOR FOOD WASTE AMOUNTS AND PROGRESSION

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Emballasje, Klima og miljø, Matsvinn

The FUSIONS project promotes efficient food use and food waste prevention strategies. In order to reduce food waste, an understanding of the quantities of food waste is necessary. This document is a Manual that provides practical guidelines for Member States on the quantification of food waste at different stages of the supply chain.

Les mer


Matsvinn i Norge 2010-2015

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Emballasje, Klima og miljø, Matsvinn

Dette er sluttrapporten fra ForMat-prosjektet om utvikling i mengder og sammensetning av matsvinn i Norge. Rapporten dekker en periode på seks år, fra 2010-2015, og viser resultater fra fire ledd i verdikjeden; matindustrien, grossistleddet, dagligvarehandel og husholdningene.

Les mer


Food losses and waste in primary production

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Emballasje, Klima og miljø, Matsvinn

This project has resulted in a suggested definitional and methodological framework for future studies of food losses and waste in primary production. It has also resulted in a first attempt to quantify food losses and waste in primary production in the Nordic countries. This study was a pioneering study and requires further improvements as there are large uncertainties in the data presented.

Les mer


Plantevernmidler i miljøet i jordbruket i Norge

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Klima og miljø, Matjord, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning av et plantevernmiddel i miljøet vurderes. Hva vet vi egentlig om plantevernmidlers skjebne i miljøet i Norge?

Les mer

Bærekraftig matproduksjon gjennom kvalitetsoptimalisert materialproduksjon og prosessering for grønnsaker av høy kvalitet 2014-2017

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Matsvinn

Vi tar sikte på å utvikle en bærekraftig matsystem fra produksjon til forbruk, vi ser på hele matvarekjeden for grønnsakene tomat og kål. Prosjektet vil øke forbrukernes tilgang til trygg, sunn og enkel mat gjennom nye behandlingsteknikker og forbedre utnyttelse av råstoffet, biprodukter og avfall.

Les mer


Cycle

| Type artikkel:

Kategori: Matsvinn, Økonomi

CYCLE et er interdisiplinært prosjekt med bio-økonomisk perspektiv, som fokuserer på verdikjeder fra både jordbruk og havbruk. Hovedmålet er å forbedre ressursutnyttelse i verdikjeden i Norge ved å utvikle bærekraftige øko-vennlige bio-prosesser og ny teknologi, gjennom forskning og innovasjon.

Les mer«Viktig og riktig…»: om bønder som driver økologisk i Norge

I en masteravhandling fra 2005 har Torstein Johnsrud belyst visse trekk ved økologisk jordbruk i Norge i et nytt årtusen. Johnsrud har fokusert på tre perspektiver han mener til sammen danner et helhetlig bilde av et komplekst tema. Perspektivene er verdier og motivasjon, den økologiske identitet og endring.

Les mer

Top