Kategori: Matplanter

Gjennom mer enn 10 000 år har menneskene dyrket planter og utviklet jord- og hagebruk. Ulike arter er over lang tid tilpasset menneskenes behov og har etter hvert blitt kulturvekster, som har mistet evnen til å overleve på egen hånd i naturen.

Det dyrka arealet i Norge tilsvarer omkring 3,4 % av det totale landarealet, noe som tilsvarer om lag 10,3 millioner dekar. Her dyrkes det matplanter av ulike slag, både til menneskemat og dyrefôr. Gjennom planteproduksjon produseres mat som skal være ressurs- og miljøvennlig, sunn og av god kvalitet. Innenfor planteproduksjon er forskninga spesielt opptatt av å holde plantevekstene friske slik at de kan vokse godt gjennom hele sesongen, og til slutt bli til mat. Dette innebærer dyrking og produktkvalitet, plantehelse og plantevern, ugrasbiologi og ugrasbekjempelse, skadegjørere og nyttegjørere, og ikke minst lagringsteknologi.

Dette er Kores temaside for forskning på matplanter. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved matplanter.

Under matplanter i databasen kan du finne kategorier som:

Spridningsvägar och prognos för Acrothecium-röta i lagrade morötter

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Gulrot, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Syftet med detta projekt är att klarlägga biologi och spridningsvägar för Acrothecium carotae - svampen som orsakar en allvarlig röta på lagrade morötter. Det är först när vi känner till detta som vi på ett effektivt sätt kan bekämpa denna allvarliga patogen. Projektet har fyra delmål; att undersöka hur utsädets sundhet påverkar angreppet; att klarlägga betydelsen av morotsbladloppa och andra insekter som möjliga vektorer för sjukdomen; att testa effekten av olika fungicider; samt att utveckla en prognosmetod för att kunna förutsäga Acrothecium-angrepp på hösten före inlagring av morötterna. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med de svenska morotsodlarna och resultaten kommer att bli direkt användbara för odlarna.


Les mer

Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Hög växtnäringseffektivitet är viktigt för god konkurrenskraft i växtodlingen. I detta projekt undersöks mellangrödor för skörd och rötning, för att öka produktiviteten och kväveeffektiveten och samtidigt minimera miljöbelastningen. Tidigt skördade grödor t.ex. konservärter eller färskpotatis följs ofta av ett stort läckage, som kan bromsas av en mellangröda. En mellangröda kan växa bra vid tidig sådd, men det finns en risk att kväve som tagits upp ändå förloras genom läckage och gasformiga förluster under vintern, där lustgas är en särskilt potent växthusgas. I stället för att nedbruka mellangrödan, undersöker vi här ett system där gödslade mellangrödor skördas till biogas, och där växtnäringen återförs genom rötresten till en ny huvudgröda våren därpå. Hypotesen är att detta system ger mindre växtnäringsförluster än system med nedmyllning av mellangrödor. Försöken genomförs på försöksfält med uppsamling av dräneringsvatten och kombineras med lustgasmätning samt utvärderas ekonomiskt.

Les mer

Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark – kunskapsbank och modellering

Målsättningen är att bygga ett lättanvänt web-baserat verktyg som kan användas inom rådgivningen. Projektet fokuserar på konceptutveckling och utvärdering av effekten av olika odlingssystem och skötselåtgärder på bördighet och kolinlagring, baserat på data från långliggande fältförsök i Sverige. Den vetenskapliga bakgrunden lagras i en kunskapsbank och används för att göra en ny kalibrering av kolbalansmodellen ICBM, som vi har utvecklat vid SLU. Forskningen och utvecklingen utförs i nära samarbete mellan SLU och ”Greppa Näringen”, det största rådgivningsprogrammet i Sverige, som stöds av Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt andra intressenter inom jordbrukssektorn. Resultaten kommer att fylla ett behov för rådgivningen; de kommer att underlätta beräkningar av långsiktiga effekter på markbördighet och klimatpåverkan på enskilda gårdar, men de kan också användas av den svenska klimatrapporteringen. Projektet kommer också att gynna internationellt samarbete.

Les mer

Långsiktig fosforförsörjning från mark – utvärdering av P-AL och betydelsen av stabila fosforformer

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

I Sverige baseras dagens gödslingsrekommendationer på det sk P-AL-talet, detta avses ge den mängd fosfor (P) som är potentiellt växttillgänglig i ett korttidsperspektiv. Dock finns brister med denna metod, bl.a. tar man ingen hänsyn till de 'stabila' formerna av fosfor vilka kan vara betydelsefulla över lång sikt både för att binda upp och för att frigöra fosfor.

Les mer

Spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten

| Type artikkel: ForskningsprosjektRapport

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

Det finns fortfarande kunskapsluckor i Sverige kring vilka/vilken av de olika transportvägarna för bekämpningsmedel till vattendragen som har störst betydelse. Förbättrade kunskaper är nödvändiga för att identifiera och implementera lämpliga och kostnadseffektiva motåtgärder. I den här studien undersöktes halterna i bäckvatten, dränering och i ytavrinning i tre små delavrinningsområden med varierande sammansättning av jordarter. Förlusterna skilde avsevärt mellan områdena; högre koncentrationer av ett större antal substanser uppmättes i bäcken i ett område med en stor andel lerjordar än i ett område med en större blandning av jordarter, och förlusterna från det tredje i huvudsak sandiga området var försumbara. Transporten skedde främst via snabba flödesvägar. Förhöjda halter påträffades både i ytavrinning och i dräneringsvatten, men det finns starka skäl att tro att transporten över markytan varit begränsad och att makroporflöde till dräneringen varit den dominerande transportvägen.

Les mer

Journal of the Science of Food and Agriculture

The 13th edition of the Journal of the Science of Food and Agriculture includes 14 articles of EUROLEGUME's scientific research in its 'In Focus' section.
In addition to the 14 articles, the 'In Focus' starts off with an editorial on 'Enhancing legume growing through sustainable cropping for protein supply' and a review on 'Cowpea: a legume crop for a challenging environment'.

Les merCrop rotation and its ability to suppress perennial weeds

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Matplanter, Ugress

Perennial weeds such as thistle and couch-grass can hinder crop growth and yields in organic arable cropping systems. A good crop rotation system is vital to help you manage perennial weeds through preventive control. This practice abstract, produced through the Organic Knowledge Network (OK-Net) Arable project, presents the issue, potential solution and outcomes, practical recommendations and points to consider in a nutshell; based on research identified within the project.

Les mer


Manure and tillage use in remediation of eroded land and impacts on soil chemical properties

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Belgvekster, Erosjon, Gjødsel, Humus, Kompost, Matjord

Soil loss through wind and water erosion is an ongoing problem in semiarid regions. A thin layer of top soil loss over a hectare of cropland could be corresponding to tons of productive soil loss per hectare. The objectives of this study were to evaluate the influence of beef feedlot manure, tillage and legume grass mixtures on changes in soil quality and nutrient components. The study was initiated in 2006 on an eroded site near Akron, Colorado, on a Norka-Colby very-fine sandy loam (fine-silty, mixed, mesic, Aridic, Argiustolls).

Les mer


Synergier av miljøtiltak i jordbruket – Klimagassutslipp, klimatilpassing, vannforvaltning og luftforurensninger i norsk jordbruk

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Husdyr, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

Klima- og miljødepartementet har via Miljødirektoratet gitt NIBIO i oppdrag å kartlegge synergieffektene for fellessatsing på vann-, luftforurensnings- og klimatiltak i jordbruket. Agronomiske og produksjonsmessige effekter er også belyst, og det er gitt en vurdering av effekt for biologisk mangfold og andre miljøverdier.

Les mer

Kartlegging for heksekost i eple 2015-2016

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Eple, Grønnsaker, Matplanter

Det har vært overvåknings- og kartleggingsprogram (OK-program) for heksekost i eple hvert år siden 2011. Denne rapporten beskriver resultatene fra testing i OK-programmet for heksekost i eple i 2015 og 2016. I disse årene ble kartleggingsarbeidet målrettet for å avdekke eventuell infeksjon i importert eplemateriale av grunnstammer, pisker og trær. Det ble analysert i alt 640 rotprøver fra importsendinger i 2015 og 2016. Det ble ikke påvist heksekost-infeksjon i noen av disse prøvene.

Les mer
Kålsmak

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Kål, Matplanter

Hovedmålene for dette forskningsprosjektet, der hele verdikjeden er med, er å gjøre kål mer attraktivt – og å finne svaret på om du må velge mellom god smak eller høyt innhold av helsefremmende plantestoffer.

Les mer


Northern cereals – New Markets for a Changing Environment

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø, Korn, Matplanter

Et varmere dyrkings klima, forbedrede sortsvarianter og teknologi, og et behov for en bærekraftig matproduksjon samt økning i forbruket av lokalmat gir nye muligheter for nordlig korn produksjon. I forprosjektet Bygg til mat (Cereal products in the north) ble situasjonen for bruk av korn til mat og drikke kartlagt i Nord-Norge, Island, Færøyene, Orknøyene og New Foundland. Dette hovedprosjektet springer ut av det arbeidet, og målet er lønnsom bærekraftig næringsutvikling i hele regionen basert produkter av nordlig dyrket korn.

Les mer


The agri/cultures project

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: GMO, Matplanter

The Agri/Cultures Project is a four-year research project funded by the Norwegian Research Council’s FRIPRO programme. The project is focused on developing novel concepts, methods and empirical knowledge for understanding and assessing the complex relational networks embodied in and performed by agricultural biotechnologies.

Les mer

Examining the Social And Ethical Issues Raised by Possible Cultivation of Genetically Modified Potato With Late Blight Resistance in Norway

| Type artikkel: Rapport

Kategori: GMO, Potet

This report presents the outcome of a stakeholder workshop that took place in Stange, Norway, June 2015.
Participants were invited to discuss ethical and social considerations in relation to the possible marketing and
cultivation of late blight resistant (LBR) cisgenic genetically modified (GM) potato in Norway.

Les mer

Important Considerations for Sustainability, Social utility and Ethical Assessment of Late Blight Resistant GM Potato

| Type artikkel: Rapport

Kategori: GMO, Potet

Rapporten er skrevet som en del av et treårig forskningsprosjekt (2013- 2016) finansiert av ELSA-programmet til Norsk forskningsråd (prosjekt: 220621). Prosjektet har til hensikt å bruke ulike vurderingsmetoder for å undersøke potensielle etiske-, sosiale- og bærekraftaspekter knyttet til dyrking og markedsføring av tørråteresistent GM potet i Norge. Rapporten bygger på diskusjoner med interessentgrupper og folkemøter om dette emnet, samt gjennomgang av relevant litteratur.


Les merPlantevernmidler i miljøet i jordbruket i Norge

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Klima og miljø, Matjord, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning av et plantevernmiddel i miljøet vurderes. Hva vet vi egentlig om plantevernmidlers skjebne i miljøet i Norge?

Les mer

Safety of Genetically Engineered Foods: Approaches to Assessing Unintended Health Effects

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Folkehelse, GMO, Husdyr, Matjord, Matplanter

Assists policymakers in evaluating the appropriate scientific methods for detecting unintended changes in food and assessing the potential for adverse health effects from genetically modified products. In this book, the committee recommended that greater scrutiny should be given to foods containing new compounds or unusual amounts of naturally occurring substances, regardless of the method used to create them.

Les mer

A decade of EU-funded GMO research (2001-2010)

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Folkehelse, GMO, Husdyr, Matjord, Matplanter

This publication reviews the last ten years of research projects launched under the Framework Programmes for research, technological development and demonstration activities, focusing on safety aspects of GMOs but also taking account of developments in the field over time. More than EUR 200 million has been invested through the Framework Programmes since the year 2001, developing agricultural management techniques for co-existence, tools for detection in and analysis of food and feed, and methods for risk assessment of GMOs, thus responding to the need of farmers, consumers, industry and policymakers.

Les mer


Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Folkehelse, GMO, Matplanter

Genetically engineered (GE) crops were first introduced commercially in the 1990s. After two decades of production, some groups and individuals remain critical of the technology based on their concerns about possible adverse effects on human health, the environment, and ethical considerations. At the same time, others are concerned that the technology is not reaching its potential to improve human health and the environment because of stringent regulations and reduced public funding to develop products offering more benefits to society. While the debate about these and other questions related to the genetic engineering techniques of the first 20 years goes on, emerging genetic-engineering technologies are adding new complexities to the conversation.

Les mer

Litteraturstudie av miljöpåverkan från konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Folkehelse, Husdyr, Matjord, Matplanter, Økologisk landbruk

Den här rapporten samman- ställer skillnaderna i miljöpåverkan mellan ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel och är ett kunskapsunderlag som Livsmedelsverket kan använda för att belysa frågan om det finns några livsmedelsgrupper där ekologiskt alternativt konventionellt bör lyftas fram. Arbetet har fokuserat på ett antal större livsmedelsgrupper och prioriterat studier som har använt livscykelanalys, LCA.

Les mer

Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter, Økologisk landbruk

Med denne rapporten er det et ønske å synliggjøre den rollen økologisk landbruk har fått av myndighetene med å være en pådriver i arbeidet med å gjøre landbruket mer miljøvennlig og bærekraftig. Rapporten vil forhåpentligvis øke kunnskap og interesse for økologisk produksjon og forbruk. Økologisk landbruk er mye mer enn produktene som selges med Ø-merket. Derfor har det også vært viktig innledningsvis å gjøre kort rede for ideene bak driftsformen.

Les mer

System for stedsspesifikk N-gjødsling og soppkontroll i korn

Prosjektets mål er et system for stedsspesifikk N-gjødsling og soppkontroll i korn, designet spesielt for å håndtere stressfaktorer som ofte opptrer samtidig (N-behov, soppangrep, vannstress; for lite/for mye), ved hjelp av kunnskapsplattformen etablert i MULTISENS prosjektet (www.bioforsk.no/multisens) og de beste og mest relevante sensorer tilgjengelig.

Les mer

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre.

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Havre har stor plass i det norske landbruket, og representerer ca 25 prosent av all korndyrkinga i landet. Verdien av havre både som fôr og direkte til menneskeføde er stor, og som mat er havren særlig verdifull gjennom sin gode diettiske virkning og bred t sammensatte næringsstoffer. Havre er en robust kornart som tåler variasjon i næringstilgang, struktur og pH, og den er svært verdifull forgrøde for hvete.

Les mer


Økte kornavlinger og bedre kornkvalitet gjennom økt resistens mot bladflekksykdommer i hvete og bygg

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Bladflekksykdommene hveteaksprikk og byggbrunflekk kan føre til store avlingstap og redusert kvalitet i form av skrumpne korn i vekstsesonger med mye regn. Hovedformålet med dette prosjektet er å utnytte ny innsikt i de nektrotrofe plantepatogene soppenes samspill med vertsplantene til å foredle fram sorter med bedre resistens.

Les mer

Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high quality bread wheat

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Prosjektet har som mål å implementere nye genom-baserte foredlingsverktøy som kan effektivisere Graminors hveteforedlingsprogram. Resistens mot aksgroing vil bli brukt som case, siden dette er den viktigste egenskapen som må forbedres for å sikre en stabil bakekvalitet basert på norskprodusert hvete.

Les merØkologisk mat – skoleprosjekter fra «jord til bord». Oppsummering av prosesser og aktiviteter

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Folkehelse, Urbant landbruk, Økologisk landbruk

Prosjektets mål har vært å øke bevisstheten om og forbruket av økologisk mat i Midt-Telemark. Dette skulle gjøres gjennom å opprette og videre-utvikle samarbeid mellom skoler og lokale gårdbrukere, fortrinnsvis med økologisk drift. Telemarksforsking sin rolle har vært å være initiativtaker, idéformidler og pådriver for mer samarbeid mellom skoler og gårdbrukere. Landbrukskontoret i Midt-Telemark, Midt-Telemark Næringsutvikling og Økoløft Sauherad har også vært involverte i prosjektet.

Les mer

Skolehagen som en arena for å lære om mat, kosthold og bærekraftighet? En kvalitativ studie av foreldrenes erfaring og oppfatning av skolehagen.

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Folkehelse, Urbant landbruk

I en tid der miljø og klimaendringer er en realitet kan skolehagen være et sted der både barn og voksne kan delta i et meningsfullt arbeid som kan engasjere til en helhetlig tankegang om hvordan valg av mat både bidrar til å fremme helsen og en bærekraftig utvikling. Skolehagebaserte nutrition education -intervensjoner er en strategi for å øke frukt- og grøntinntaket hos barn og unge, og det er lite forskning på om skolehage også påvirker foreldrene.

Les mer

Skolehager i Oslo og Akershus 2012 – status og utfordringer

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Urbant landbruk

Rapporten er et oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) for å kartlegge skolehager i Oslo og Akershus, drøfte resultatene og presentere forslag til styrking av skolehagevirksomheten. En spørreundersøkelse blant skolene og dybdeintervjuer med sentrale aktører i de to fylkene ble gjennomført for å kartlegge omfanget av skolehagedrift. Videre ble det gjennom et seminar med nøkkelpersoner i Norge og Norden, satt lys på felles erfaringer og forslag til tiltak for den videre utvikling av skolehager.

Les mer

Fruit and Soil Quality of Organic and Conventional Strawberry Agroecosystems

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Grønnsaker, Humus, Jordbiologi, Matjord, Matplanter

Our findings show that the organic strawberry farms produced higher quality fruit and that their higher quality soils may have greater microbial functional capability and resilience to stress. These findings justify additional investigations aimed at detecting and quantifying such effects and their interactions.

Les mer

Potential for urban agriculture on former farmland at Bredtvet and Gaustad, Oslo. A study of soil resources, current land use, and users’ and stakeholders’ desires and perceived challenges

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Matjord, Matplanter, Urbant landbruk

Soil sealing is a major threat to soil resources in Europe and worldwide. Increasing urbanization has a direct impact on soil resources within the cities. Oslo conserves former farmland that has been maintained despite urbanization process. Urban agriculture (UA) is expected to have the potential to become a principal element in urban planning because it can provide multiple social and environmental benefits.

Les mer

From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. International Panel of Experts on Sustainable Food systems

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder, Økonomi

This report explores the potential for a shift to occur from current food systems, characterized by industrial modes of agriculture, to systems based around diversified agroecological farming. It asks what the impacts on food systems would be if diversity, rather than uniformity, were the key imperative.

Les mer


Growth, Yield and Fruit Quality of Grapevines under Organic and Biodynamic Management

The main objective of this study was to determine growth, yield and fruit quality of grapevines under organic and biodynamic management in relation to integrated viticultural practices. Furthermore, the mechanisms for the observed changes in growth, yield and fruit quality were investigated by determining nutrient status, physiological performance of the plants and disease incidence on bunches in three consecutive growing seasons.

Les mer

Top