Kategori: Matplanter

Gjennom mer enn 10 000 år har menneskene dyrket planter og utviklet jord- og hagebruk. Ulike arter er over lang tid tilpasset menneskenes behov og har etter hvert blitt kulturvekster, som har mistet evnen til å overleve på egen hånd i naturen.

Det dyrka arealet i Norge tilsvarer omkring 3,4 % av det totale landarealet, noe som tilsvarer om lag 10,3 millioner dekar. Her dyrkes det matplanter av ulike slag, både til menneskemat og dyrefôr. Gjennom planteproduksjon produseres mat som skal være ressurs- og miljøvennlig, sunn og av god kvalitet. Innenfor planteproduksjon er forskninga spesielt opptatt av å holde plantevekstene friske slik at de kan vokse godt gjennom hele sesongen, og til slutt bli til mat. Dette innebærer dyrking og produktkvalitet, plantehelse og plantevern, ugrasbiologi og ugrasbekjempelse, skadegjørere og nyttegjørere, og ikke minst lagringsteknologi.

Dette er Kores temaside for forskning på matplanter. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved matplanter.

Under matplanter i databasen kan du finne kategorier som:

Organic farming enhances soil microbial abundance and activity—A meta-analysis and meta-regression

Population growth and climate change challenge our food and farming systems and provide arguments for an increased intensification of agriculture. A promising option is eco-functional intensification through organic farming, an approach based on using and enhancing internal natural resources and processes to secure and improve agricultural productivity, while minimizing negative environmental impacts.


Les mer


Integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps

Oljeväxter är en viktig avbrottsgröda för svenska lantbrukare som ofta har en stor andel spannmål i sina växtföljder. I Mellansverige har vårraps traditionellt varit den viktigaste oljeväxtgrödan, eftersom en kortare odlingssäsong och strängare vintrar jämfört med i södra Sverige gör det svårare att odla höstraps. Jordloppor är en grupp skalbaggar som är allvarliga skadegörare i vårraps. De äter av den spirande groddplantan. Vid allvarliga angrepp kan plantan dö och i värsta fall förstörs hela grödan. Tidigare har man kontrollerat angreppen genom att tillsätta insektsmedel runt fröet (betning), men de betningsmedel som använts är nu inte tillåtna längre eftersom man funnit att bin och humlor kan ta skada när de samlar pollen och nektar från betade plantor. Det behövs därför forskning om hur man kan skydda vårraps mot angrepp av jordloppor med alternativa växtskyddsmetoder. Vi undersökte hur utsädesmängd, sådatum och markbearbetning påverkade angrepp av jordloppor i jämförelse med betning i ett 30-tal fältförsök.

Les mer

Cover crops influence soil properties and tree performance in an organic apple (Malus domestica Borkh) orchard in northern Patagonia

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Eple, Erosjon, Frukt, Humus, Jordbiologi, Matjord, Matplanter

Little is known about the effects of cover crops on soil properties in organic orchards. To fill this gap, this work aimed at examining the effects of several cover crops on soil fertility, nitrate dynamics, populations of nematodes and tree performance in an organic orchard of apple cv. Royal Gala/EM 26 planted in 1994 at 4 × 2 m.

Les mer

Fornuftig økonomi i markiser over øko-æbler

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Eple, Matplanter

I et tidligere tre-årigt-projekt er det vist, at overdækning af æbler øger udbyttet og reducerer skader efter svampesygdomme. Gennemsnitlig over tre år havde usprøjtede, overdækkede æbler af sorten Elshof et udbytte på 25,5 tons pr. hektar. Usprøjtede Elshof havde et udbytte på 14,7 tons pr. hektar og mange flere skadede frugter. Hvis frugterne blev sprøjtet med de økologiske midler svovl og kaliumbicarboibnat, var udbyttet 21 tons pr. hektar.

Les mer

Kompakt fullfoder

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fôr, Husdyr

Fullfoderblandningar till mjölkkor innebär att alla fodermedel, både ensilage och kraftfoder utfodras i en blandning på foderbordet. Fullfoder kan vara fördelaktigt i ekologiska mjölkkobesättningar då det underlättar utnyttjandet av gårdsodlade proteinfoder som ofta är stärkelserika och därför kan förorsaka störningar i våmmiljön när de utfodras separat.

Les mer

Svenska ekologiska linser

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter

Detta projekt ska utforska möjligheter att öka den svenska ekologiska produktionen av linser. Linser uppskattas av många konsumenter som nyttiga, goda och lätta att tillaga, men huvudparten av de linser som konsumeras i Sverige idag är importerade.

Les mer

Åkerböna

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter, Plantevern og plantehelse

Ökad kunskap om vinster, skötsel och underliggande ekologi av ekosystemtjänster så som pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet – så kallad ekologisk intensifiering.

Les mer

Fleråriga ogräs

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Ugress

En av de största utmaningarna i ekologisk växtproduktion är att långsiktigt kunna kontrollera populationer av fleråriga ogräs, främst kvickrot, åkertistel och åkermolke. Tidigare forskning har visat att dessa arter är mest känsliga för mekanisk ogräskontroll när deras underjordiska reserver har nått ett minimum, den sk. kompensationspunkten.

Les mer

Mjöldagg på växthusgurka

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Den mest odlade växthusgrödan i Sverige är gurka. Den ekologiska produktionen av gurka är dock mycket begränsad främst på grund av gurkmjöldagg (CPM), en sjukdom som orsakar svåra skördeförluster. Det är mycket svårt att bekämpa CPM utan fungicider och bekämpningen in konventionell odling har blivit allt svårare på grund av att mjöldaggs-svampen utvecklar resistens mot bekämpningsmedlen.


Les mer

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Frukt, Matplanter, Plantevern og plantehelse

I rapporten fokuserar vi på de växtskyddsmedel, både biologiska och kemiska medel, som används i Sverige i ekologisk produktion. Syftet med sam- manställningen är att sprida kunskap om vilka medel som används, användningens omfattning samt risker för hälsa och miljö. Med denna kunskap som underlag vill vi belysa behovet av effektiva växtskyddsmedel i vissa grödor och ge en framåt- blick över behov av framtida åtgärder och forsk- ning för att få ett mer effektivt växtskydd i eko- logiska system som samtidigt bidrar till en hållbar produktion.

Les mer

Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Matjord, Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

SolACE's overarching goal is to help European agriculture face the challenge of dealing with more frequent combined limitations of water and nutrients in the coming decades through the design of novel crop genotypes and agroecosystem management innovations to improve water and nutrient (i.e. N and P) use efficiency. To achieve this goal, SolACE will focus on three major European crops - potato, bread and durum wheat - and will identify the optimum combinations of above- and below-ground traits for improving resource use efficiency best-performing genotypes under combined water and N or P stresses and novel practices that make better use of plant-plant and plant-microbe interactions to access water, N and P resources in conventional, organic and conservation agriculture.

Les mer


Delightful organic apple

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Biodynamisk, Eple, Frukt

Apple are a popular fruit, they promote health and are the most produced fruit in Switzerland. However, in order to produce them economically and sustainably under organic conditions, new and robust varieties are needed. Conventionally bred varieties are generally only resistant against scab and fire blight. For organic farming, further resistance against diseased and physiological disturbances like sooty blotch, Marssonina, Gloeosporium or biennial bearing is very important. Breeding a new apple variety is cost- and labour-intensive, and takes many years. This project will scientifically support the biodynamic breeding initiative Poma Culta and lead it into the future.

Les mer

LIVESEED – Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Frø, Matplanter, Såvare

LIVESEED aims to improve the performance and competitiveness of the organic sector by boosting organic seed and plant breeding efforts. To increase the availability and choice of organic seed, LIVESEED will, among others, harmonize the implementation of legislative requirements and develop an EU-wide router database tool for seed suppliers, develop improved cultivar testing systems, novel breeding concepts, selection tools, genetic resources as well as business and governance models for the whole seed supply chain. 

Les mer

OptiRoot

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter

Optimization of produce quality and storage conditions to reduce loss during long-term storage of root vegetables in Norway

Les mer

BioFresh

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Bær, Frukt, Matplanter

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen må opp, uten at klima tar skade av det. Helsemyndigheter påpeker viktigheten av frukt og grønt, mens Norge ligger på jumboplassen i forbruk av ferske grønnsaker. Samtidig er mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge utmerket.

Les mer

Effekt av UVB brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og plasttunneler

Første sesong med forsøk for å undersøker effekten av UV-behandling på skade- og nyttedyr i kommersiell planteproduksjon er gjennomført i alle gartneriene. Det siste forsøket (Guren Gartneri) ble avsluttet i desember. I alle gartneriene ble mengden skade- og nyttedyr i de UV-behandlede forsøksrutene sammenlignet med en ubehandlet kontroll.

Les mer

Mikrogjødsling – fra årsbehov til dagsbehov

Utvikling av gjødslingsrådssystemer er et viktig FoU-område i landbruket. Dette har tidligere vært basert på jordanalyser som grunnlag for årsbudsjett, med vårgjødsling ved såing samt en til to tilleggs-gjødslinger. Med dette gjødslingsregimet er det vanskelig å dosere riktige mengder i forhold til plantenes behov i løpet av sesongen. Dette gir underoptimal utnyttelse av tilført gjødsel, redusert avling, tap av næringsstoff, noe som gir miljøbelastning ved overgjødsling av vannforekomster mm. Bunnlinja blir dårlig driftsøkonomi for bonden.

Les mer

C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-verktøy. SpotIT koordineres av NIBIO, med partnere fra Norge, Sverige, Litauen, Danmark og Finland.

Les mer

C-IPM Integrated control of root-feeding fly larvae infesting vegetable crops

Forskere fra ni forskningsinstitutter i Storbritannia, Frankrike, Danmark, Tyskland, Sveits, Irland, Norge og Slovenia skal samarbeide for å styrke håndteringen av rotskadeinsekter i grønnsaker. Strategien er såkalt integrert plantevern, der flere tiltak virker sammen. De viktigste artene er lita og stor kålflue som, uten effektive tiltak, kan føre til sterk reduksjon av avlinger og kvalitet. Ute i Europa er fortsatt flere kjemiske insektmidler i vanlig bruk, mens det i Norge nå er få godkjente midler tilgjengelig.

Les mer


SunnMat

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Folkehelse, Korn, Matplanter

Bærekraftig utnyttelse av norske matråvarer med fokus på helsefortrinn og generell kvalitet. Målet med dette strategiske forskningsprogrammet er å bidra til økt innovasjon og bærekraftig utvikling i norsk matindustri gjennom optimal utnyttelse av råvarer med fokus på helsefortrinn, generell kvalitet og nye anvendelser.

Les merFramtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för stora delar av Sverige

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter, Plantevern og plantehelse, Potet

Syftet med projektet är att genom att vidmakthålla ”lägsta rimliga nivå” samt implementera storskalig marköranvändning vid det befintliga växtförädlingsprogrammet för potatis vid SLU Alnarp förbättra möjligheterna att ta fram nya matpotatissorter med uthållig resistens mot bladmögel/brunröta och därmed bidra till möjligheterna att minska användningen av fungicider alternativt kunna odla sorterna ekologiskt. Programmet har getts möjlighet att utformas till sin nuvarande nivå tack vare medel från SLF 2013–2014.


Les mer

Syntesrapport om IPM-forskning – «Research and Development Projects with Focus on IPM: A Synthesis Report»

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Bær, Frukt, Kål, Klima og miljø, Matjord, Matplanter, Presisjonsjordbruk, Tomat

Under femårsperioden 2009-2014 har Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket beviljat över 100 miljoner kronor till 110 forskningsprojekt om integrerat växtskydd, IPM. I en ny syntesrapport presenteras nu en genomgång av samtliga projekt.

Les mer

Spridningsvägar och prognos för Acrothecium-röta i lagrade morötter

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Gulrot, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Syftet med detta projekt är att klarlägga biologi och spridningsvägar för Acrothecium carotae - svampen som orsakar en allvarlig röta på lagrade morötter. Det är först när vi känner till detta som vi på ett effektivt sätt kan bekämpa denna allvarliga patogen. Projektet har fyra delmål; att undersöka hur utsädets sundhet påverkar angreppet; att klarlägga betydelsen av morotsbladloppa och andra insekter som möjliga vektorer för sjukdomen; att testa effekten av olika fungicider; samt att utveckla en prognosmetod för att kunna förutsäga Acrothecium-angrepp på hösten före inlagring av morötterna. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med de svenska morotsodlarna och resultaten kommer att bli direkt användbara för odlarna.


Les mer

Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Hög växtnäringseffektivitet är viktigt för god konkurrenskraft i växtodlingen. I detta projekt undersöks mellangrödor för skörd och rötning, för att öka produktiviteten och kväveeffektiveten och samtidigt minimera miljöbelastningen. Tidigt skördade grödor t.ex. konservärter eller färskpotatis följs ofta av ett stort läckage, som kan bromsas av en mellangröda. En mellangröda kan växa bra vid tidig sådd, men det finns en risk att kväve som tagits upp ändå förloras genom läckage och gasformiga förluster under vintern, där lustgas är en särskilt potent växthusgas. I stället för att nedbruka mellangrödan, undersöker vi här ett system där gödslade mellangrödor skördas till biogas, och där växtnäringen återförs genom rötresten till en ny huvudgröda våren därpå. Hypotesen är att detta system ger mindre växtnäringsförluster än system med nedmyllning av mellangrödor. Försöken genomförs på försöksfält med uppsamling av dräneringsvatten och kombineras med lustgasmätning samt utvärderas ekonomiskt.

Les mer

Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark – kunskapsbank och modellering

Målsättningen är att bygga ett lättanvänt web-baserat verktyg som kan användas inom rådgivningen. Projektet fokuserar på konceptutveckling och utvärdering av effekten av olika odlingssystem och skötselåtgärder på bördighet och kolinlagring, baserat på data från långliggande fältförsök i Sverige. Den vetenskapliga bakgrunden lagras i en kunskapsbank och används för att göra en ny kalibrering av kolbalansmodellen ICBM, som vi har utvecklat vid SLU. Forskningen och utvecklingen utförs i nära samarbete mellan SLU och ”Greppa Näringen”, det största rådgivningsprogrammet i Sverige, som stöds av Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt andra intressenter inom jordbrukssektorn. Resultaten kommer att fylla ett behov för rådgivningen; de kommer att underlätta beräkningar av långsiktiga effekter på markbördighet och klimatpåverkan på enskilda gårdar, men de kan också användas av den svenska klimatrapporteringen. Projektet kommer också att gynna internationellt samarbete.

Les mer

Långsiktig fosforförsörjning från mark – utvärdering av P-AL och betydelsen av stabila fosforformer

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

I Sverige baseras dagens gödslingsrekommendationer på det sk P-AL-talet, detta avses ge den mängd fosfor (P) som är potentiellt växttillgänglig i ett korttidsperspektiv. Dock finns brister med denna metod, bl.a. tar man ingen hänsyn till de 'stabila' formerna av fosfor vilka kan vara betydelsefulla över lång sikt både för att binda upp och för att frigöra fosfor.

Les mer

Spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten

| Type artikkel: ForskningsprosjektRapport

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

Det finns fortfarande kunskapsluckor i Sverige kring vilka/vilken av de olika transportvägarna för bekämpningsmedel till vattendragen som har störst betydelse. Förbättrade kunskaper är nödvändiga för att identifiera och implementera lämpliga och kostnadseffektiva motåtgärder. I den här studien undersöktes halterna i bäckvatten, dränering och i ytavrinning i tre små delavrinningsområden med varierande sammansättning av jordarter. Förlusterna skilde avsevärt mellan områdena; högre koncentrationer av ett större antal substanser uppmättes i bäcken i ett område med en stor andel lerjordar än i ett område med en större blandning av jordarter, och förlusterna från det tredje i huvudsak sandiga området var försumbara. Transporten skedde främst via snabba flödesvägar. Förhöjda halter påträffades både i ytavrinning och i dräneringsvatten, men det finns starka skäl att tro att transporten över markytan varit begränsad och att makroporflöde till dräneringen varit den dominerande transportvägen.

Les mer

Journal of the Science of Food and Agriculture

The 13th edition of the Journal of the Science of Food and Agriculture includes 14 articles of EUROLEGUME's scientific research in its 'In Focus' section.
In addition to the 14 articles, the 'In Focus' starts off with an editorial on 'Enhancing legume growing through sustainable cropping for protein supply' and a review on 'Cowpea: a legume crop for a challenging environment'.

Les merCrop rotation and its ability to suppress perennial weeds

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Matplanter, Ugress

Perennial weeds such as thistle and couch-grass can hinder crop growth and yields in organic arable cropping systems. A good crop rotation system is vital to help you manage perennial weeds through preventive control. This practice abstract, produced through the Organic Knowledge Network (OK-Net) Arable project, presents the issue, potential solution and outcomes, practical recommendations and points to consider in a nutshell; based on research identified within the project.

Les mer


Manure and tillage use in remediation of eroded land and impacts on soil chemical properties

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Belgvekster, Erosjon, Gjødsel, Humus, Kompost, Matjord

Soil loss through wind and water erosion is an ongoing problem in semiarid regions. A thin layer of top soil loss over a hectare of cropland could be corresponding to tons of productive soil loss per hectare. The objectives of this study were to evaluate the influence of beef feedlot manure, tillage and legume grass mixtures on changes in soil quality and nutrient components. The study was initiated in 2006 on an eroded site near Akron, Colorado, on a Norka-Colby very-fine sandy loam (fine-silty, mixed, mesic, Aridic, Argiustolls).

Les mer


Synergier av miljøtiltak i jordbruket – Klimagassutslipp, klimatilpassing, vannforvaltning og luftforurensninger i norsk jordbruk

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Husdyr, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

Klima- og miljødepartementet har via Miljødirektoratet gitt NIBIO i oppdrag å kartlegge synergieffektene for fellessatsing på vann-, luftforurensnings- og klimatiltak i jordbruket. Agronomiske og produksjonsmessige effekter er også belyst, og det er gitt en vurdering av effekt for biologisk mangfold og andre miljøverdier.

Les mer

Kartlegging for heksekost i eple 2015-2016

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Eple, Grønnsaker, Matplanter

Det har vært overvåknings- og kartleggingsprogram (OK-program) for heksekost i eple hvert år siden 2011. Denne rapporten beskriver resultatene fra testing i OK-programmet for heksekost i eple i 2015 og 2016. I disse årene ble kartleggingsarbeidet målrettet for å avdekke eventuell infeksjon i importert eplemateriale av grunnstammer, pisker og trær. Det ble analysert i alt 640 rotprøver fra importsendinger i 2015 og 2016. Det ble ikke påvist heksekost-infeksjon i noen av disse prøvene.

Les mer


Top