Kategori: Produksjonsmetoder

Produksjonsmetoder
Det finnes mange ulike måter å produsere mat på. Noen eksempler er økologisk produksjon og integrert produksjon, eller produksjon i veksthus og på friland.

I ulike produksjonsmetoder finnes forskjellige retningslinjer for valg og bruk av gjødsel, plantevern, medikamenter til husdyr og bearbeiding av matjorda.

Dette er Kores temaside for forskning på produksjonsmetoder. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ulike måter å produsere mat på.

Integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps

Oljeväxter är en viktig avbrottsgröda för svenska lantbrukare som ofta har en stor andel spannmål i sina växtföljder. I Mellansverige har vårraps traditionellt varit den viktigaste oljeväxtgrödan, eftersom en kortare odlingssäsong och strängare vintrar jämfört med i södra Sverige gör det svårare att odla höstraps. Jordloppor är en grupp skalbaggar som är allvarliga skadegörare i vårraps. De äter av den spirande groddplantan. Vid allvarliga angrepp kan plantan dö och i värsta fall förstörs hela grödan. Tidigare har man kontrollerat angreppen genom att tillsätta insektsmedel runt fröet (betning), men de betningsmedel som använts är nu inte tillåtna längre eftersom man funnit att bin och humlor kan ta skada när de samlar pollen och nektar från betade plantor. Det behövs därför forskning om hur man kan skydda vårraps mot angrepp av jordloppor med alternativa växtskyddsmetoder. Vi undersökte hur utsädesmängd, sådatum och markbearbetning påverkade angrepp av jordloppor i jämförelse med betning i ett 30-tal fältförsök.

Les mer


Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Matjord, Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

SolACE's overarching goal is to help European agriculture face the challenge of dealing with more frequent combined limitations of water and nutrients in the coming decades through the design of novel crop genotypes and agroecosystem management innovations to improve water and nutrient (i.e. N and P) use efficiency. To achieve this goal, SolACE will focus on three major European crops - potato, bread and durum wheat - and will identify the optimum combinations of above- and below-ground traits for improving resource use efficiency best-performing genotypes under combined water and N or P stresses and novel practices that make better use of plant-plant and plant-microbe interactions to access water, N and P resources in conventional, organic and conservation agriculture.

Les mer

Mikrogjødsling – fra årsbehov til dagsbehov

Utvikling av gjødslingsrådssystemer er et viktig FoU-område i landbruket. Dette har tidligere vært basert på jordanalyser som grunnlag for årsbudsjett, med vårgjødsling ved såing samt en til to tilleggs-gjødslinger. Med dette gjødslingsregimet er det vanskelig å dosere riktige mengder i forhold til plantenes behov i løpet av sesongen. Dette gir underoptimal utnyttelse av tilført gjødsel, redusert avling, tap av næringsstoff, noe som gir miljøbelastning ved overgjødsling av vannforekomster mm. Bunnlinja blir dårlig driftsøkonomi for bonden.

Les mer

C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-verktøy. SpotIT koordineres av NIBIO, med partnere fra Norge, Sverige, Litauen, Danmark og Finland.

Les mer

C-IPM Integrated control of root-feeding fly larvae infesting vegetable crops

Forskere fra ni forskningsinstitutter i Storbritannia, Frankrike, Danmark, Tyskland, Sveits, Irland, Norge og Slovenia skal samarbeide for å styrke håndteringen av rotskadeinsekter i grønnsaker. Strategien er såkalt integrert plantevern, der flere tiltak virker sammen. De viktigste artene er lita og stor kålflue som, uten effektive tiltak, kan føre til sterk reduksjon av avlinger og kvalitet. Ute i Europa er fortsatt flere kjemiske insektmidler i vanlig bruk, mens det i Norge nå er få godkjente midler tilgjengelig.

Les mer


Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Hög växtnäringseffektivitet är viktigt för god konkurrenskraft i växtodlingen. I detta projekt undersöks mellangrödor för skörd och rötning, för att öka produktiviteten och kväveeffektiveten och samtidigt minimera miljöbelastningen. Tidigt skördade grödor t.ex. konservärter eller färskpotatis följs ofta av ett stort läckage, som kan bromsas av en mellangröda. En mellangröda kan växa bra vid tidig sådd, men det finns en risk att kväve som tagits upp ändå förloras genom läckage och gasformiga förluster under vintern, där lustgas är en särskilt potent växthusgas. I stället för att nedbruka mellangrödan, undersöker vi här ett system där gödslade mellangrödor skördas till biogas, och där växtnäringen återförs genom rötresten till en ny huvudgröda våren därpå. Hypotesen är att detta system ger mindre växtnäringsförluster än system med nedmyllning av mellangrödor. Försöken genomförs på försöksfält med uppsamling av dräneringsvatten och kombineras med lustgasmätning samt utvärderas ekonomiskt.

Les mer

Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark – kunskapsbank och modellering

Målsättningen är att bygga ett lättanvänt web-baserat verktyg som kan användas inom rådgivningen. Projektet fokuserar på konceptutveckling och utvärdering av effekten av olika odlingssystem och skötselåtgärder på bördighet och kolinlagring, baserat på data från långliggande fältförsök i Sverige. Den vetenskapliga bakgrunden lagras i en kunskapsbank och används för att göra en ny kalibrering av kolbalansmodellen ICBM, som vi har utvecklat vid SLU. Forskningen och utvecklingen utförs i nära samarbete mellan SLU och ”Greppa Näringen”, det största rådgivningsprogrammet i Sverige, som stöds av Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt andra intressenter inom jordbrukssektorn. Resultaten kommer att fylla ett behov för rådgivningen; de kommer att underlätta beräkningar av långsiktiga effekter på markbördighet och klimatpåverkan på enskilda gårdar, men de kan också användas av den svenska klimatrapporteringen. Projektet kommer också att gynna internationellt samarbete.

Les mer


From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. International Panel of Experts on Sustainable Food systems

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder, Økonomi

This report explores the potential for a shift to occur from current food systems, characterized by industrial modes of agriculture, to systems based around diversified agroecological farming. It asks what the impacts on food systems would be if diversity, rather than uniformity, were the key imperative.

Les mer

Growth, Yield and Fruit Quality of Grapevines under Organic and Biodynamic Management

The main objective of this study was to determine growth, yield and fruit quality of grapevines under organic and biodynamic management in relation to integrated viticultural practices. Furthermore, the mechanisms for the observed changes in growth, yield and fruit quality were investigated by determining nutrient status, physiological performance of the plants and disease incidence on bunches in three consecutive growing seasons.

Les mer

Nya rön om kalkning för högre skördar i sockerbetor

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Grønnsaker, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder

Nya resultat från forskning på NBR tyder på att kalkning av jordar med pH högre än 7,0 ger signifikanta skördeökningar i sockerbetor. Vi vill i detta projektförslag gå vidare och ta fram resultat för långsiktiga effekter i dessa befintliga försök. En viktig frågeställning är om skördeökningen även finns i växtföljdsomlopp 2 efter kalkning. Även hur pH, koncentration av kalcium och andra jordfaktorer förändras 2,5 och 3,5 år efter kalkning på olika jordtyper och med olika bearbetning. Av betydelse är även om minskningen av Aphanomyces (rotbrand) efter kalkning är bestående.

Les mer

Underlag för nya kaliumrekommendationer till svensk potatisproduktion

| Type artikkel:

Kategori: Gjødsel, Matjord, Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

The aim of this research proposal is to support well-founded potassium recommendations for Swedish table potatoes. The main issue today is that the recommendations are based on a few old experiments which were carried out with old management practices. There is a general practice among Swedish farmers to supplying more K than the potato plant needs for optimal growth in order to avoid quality issues.

Les mer

Bekämpningsstrategier för hållbar produktion av jordgubbar i substrat

| Type artikkel:

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder

Projektet syftar till att bidra till ökad lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt inom bärodling, genom att utveckla bättre strategier mot rotpatogener i odling av jordgubbar i substrat. Substratodling i tunnel ger högre avkastning än frilandsodling, men är betydligt känsligare för störningar. Rotsjukdomar sprids ofta med infekterat plantmaterial och kan snabbt omintetgöra hela produktionen. Målet är att undersöka substratets hämmande effekt på utveckling av rotsjukdomar i kommersiell odling, utvärdera förekomst av rotpatogener i kommersiell odling, samt följa utveckling av och identifiera grupper av mikroorganismer som kan förbättra effekten av biologiska växtskyddsmedlet Binab Bär och/eller kaliumfosfit.

Les mer

Matproduksjon og veksthusteknologi

| Type artikkel:

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder

Prosjektet har ambisjon om å jobbe fram produksjonssystemer som gjør det mulig å produsere mer grønnsaker i veksthus, med redusert bruk av fossil energi, og uten utslipp av CO2 og næringsstoffer. Husdyrgjødsel og planterester skal brukes som næringskilder i lukkede produksjonssystemer. Målet er å forbedre matsikkerheten og å intensivere produksjonen av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet. I prosjektet skal det også gjøres livssyklusanalyser for å estimere bærekraft.


Les merVideo om integrert plantevern

| Type artikkel: Video

Kategori: Korn, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder

Hvete er en av de tre viktigste matplanter i verden. For å produsere nok mat for å etterkomme en stadig økende etterspørsel, må vi øke hveteavlingene betydelig. Soppsykdommer er ansvarlig for mer enn 10% avlingstap, og vi trenger integrert plantevern (IPV) for å sikre bærekraftig og økonomisk lønnsom dyrking av hvete. Denne animasjonsfilmen gir en kort introduksjon til noen av de viktigste hvetesykdommene og oppfordrer hver enkelt til å engasjere seg for å øke nåværende og fremtidige avlinger. Filmen skal ikke bare motivere bønder, forskere, foredlere og landbruksrådgivere, men alle som er opptatt av vår fremtidige matproduksjon. Filmen ble produsert som en del av Multisens-prosjektet hos NIBIO (<a href=»http://www.nibio.no/multisens» target=»_blank» rel=»nofollow»>nibio.no/multisens</a>) og er finansiert av Norges forskningsråd.


Les mer


Fosforkretsløp i Montreals mat- og urbant landbrukssystem

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder, Urbant landbruk

Cities are a key system in anthropogenic phosphorus (P) cycling because they concentrate both P demand and waste production. Urban agriculture (UA) has been proposed as a means to improve P management by recycling cities’ P-rich waste back into local food production. However, we have a limited understanding of the role UA currently plays in the P cycle of cities or its potential to recycle local P waste.

Les mer


Auka volum og forbrukaroppleving av norske pærer

| Type artikkel:

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder

Prosjektet si hovudmålsetjing er å auka marknadsdelen av norske pærer gjennom å utnytta det potensialet som ligg i nye sortar og forbetra kvalitet i omsetnaden. Norske pærer er nær borte frå marknaden, men førebels kartleggingar og svært positive tilbakemeldingar frå internasjonale prøveplantingar, gjer at ein har store voner til dei nye pæresortane som vert satsa på, særleg Celina.

Les mer


Effekt av sort, modningsgrad og klimafaktorer på kvaliteten av ferske og prosesserte jordbær og bringebær

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling

Kategori: Bær, Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder

Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet var at det er behov for å finne nye sorter av jordbær og bringebær som er bedre egnet for industriformål enn de vi har i dag. Jordbær og bringebær inneholder mye fenolforbindelser som er anerkjent for å ha positive helseeffekter.

Les mer


Bærekraftig gjødsling til jordbær tilpasset plantens utviklingsstadier, for optimalisert avling, fruktkvalitet og redusert næringsavrenning

| Type artikkel:

Kategori: Bær, Gjødsel, Grønnsaker, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder

Prøve ut hurtiganalyser for næringsinnhold. Det gjelder både i blad, vann til gjødsling og avrenning i jordvann. Lage et praktisk system som kan gi produsentene bedre muligheter til å styre vanning og gjødsling etter plantenes behov. Optimal og effektiv gjødsling vil også gi mindre avrenning av næringsstoffer. Forsøksfelt under regntak for å undersøke næringsbehovet ved forskjellige utviklingstrinn hos jordbærplantene.

Les mer

Optimal bearbeiding av såbed under klima i endring

| Type artikkel:

Kategori: Matplanter, Produksjonsmetoder

Prosjektsammendrag

Due to climate change, Norway experiences increasing precipitation, wetter soil and fewer days in the spring when the soil is suitable for seedbed preparation. Seedbed preparation is important for plant establishment and the final crop yield, therefore th is research project addresses seedbed preparation under wet conditions through the following three activities:

1. Seedbed characteristics and criteria under a changing climate.

2. Sowing operation, seedbed quality and germination.

3. Timeliness costs in connection with seedbed preparation and sowing in grain production.

Optimal seedbed preparation is a key factor for increased yield. The project is therefore expected to contribute towards the Norwegian government’s goal of increased agricultural product ion as well as the farmers’ goal of increased income from their crop production. The project will also provide useful information to manufacturers and dealers of farm machinery and implements as well as to the Agricultural Extension Service in their advic e to the farmers on what kinds of machinery to apply and when to apply it.

The project is owned by the Hedmark Universiy College while the Norwegian University of Life Sciences and Bioforsk are key research partners. Most of the research will be carried out by a PhD student who will be recruited for the project. A project implementation team will be established with scientists from the Norwegian University of Life Sciences, Bioforsk and Hedmark University College. The project will be conducted in close c ooperation with AGROPRO (Agronomy for increased food production – Challlenges and solutions) which is the largest ongoing research project within agronomy in Norway.

Funding for the project has been provided by the Ministry of Agriculture and Food throug h the Norwegian Research Council, Hedmark County Council, Hamar Municipality and the Kverneland Group.


Les mer

Økologisk og biodynamisk produksjon – effekter på jordbiologi

Organically and biodynamically managed soils had similar microbial status and were more biotically active than soils that did not receive organic fertilization. Organic management enhanced soil biological activity, but additional use of the biodynamic preparations did not significantly affect the soil biotic parameters tested.

Les mer
Optimal fysiologisk kvalitet hos settepoteter – forberedelser mot et åpnere marked 2005-2009

| Type artikkel:

Kategori: Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

Prosjektet skal bidra til at den fysiologiske alderen av settepoteter lettere kan styres i forhold til ulike sorter og anvendelser av brukspoteten. Målet er at dyrkerne skal kunne anskaffe settepoteter med kjent fysiologisk kvalitet, og/eller sette inn tiltak med lagring/lysgroing for å optimalisere den fysiologiske kvaliteten før setting

Les merBelgvekster og rhizobier i Søretiopia; utnyttelse av mikrosymbionten for et bærekraftig jordbruk 2007-2012

| Type artikkel:

Kategori: Belgvekster, Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Karbonlagring, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder

I dette prosjektet planlegger vi å undersøke uutforskede ressurser innenfor biologisk mangfold  og utvikle en innovativ utnyttelse av belgfrukter og deres plantevekstfremmende bakterier i bærekraftig jordbruk der bønder vil bli introdusert for nye måter å øke produksjonen.

Les mer

Mineralisering av karbon og nitrogen etter pløing av eng 2002-2006

| Type artikkel:

Kategori: Fôr, Gjødsel, Jordpakking, Karbonlagring, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder

<div>Pløying av eng kan skape ekstreme situasjonar med omsyn på utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar særleg viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi miljøaspektet er vektlagt. <span style="line-height: 1.5em;">Prosjektet skal klarlegge potensialet for mineralisering av C og N etter pløying av eng med ulik alder og innhald av kløver.</span></div>

Les merDyrkingssystem – langvarige forsøk på Apelsvoll 1989-

Forsøket med ulike dyrkingssystem ble anlagt på Apelsvoll i 1989, og er designet for å måle langsiktige effekter av ulike produksjoner og driftsintensiteter på avlinger og kvalitet, utvasking og avrenning av næringsstoffer, samt endringer av av jordas kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper.

Les mer


BERRYSYS -En systemtilnærming til biologisk kontroll i økologisk og integrert jordbærproduksjon 2009-2012

Målet med dette prosjektet er å fremme økologisk og bærekraftig bærproduksjon gjennom en systemtilnærming til plantevernproblemer. Det skal vi gjøre ved å skaffe oss kunnskap om hvordan høge plasttunneler og planteverntiltak påvirker skadedyr, deres naturlige fiender og plantepatogene sopp.

Les mer
Karbonlagring i jordaggregater under forskjellige vekstskifter og nitrogengjødsling i en inceptisol (brunjord) i det sørøstlige Norge

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Karbonlagring, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder

Effekter av vekstskifte og gjødsling (nitrogen og husdyrgjødsel) på konsentrasjoner av organisk karbon og total jordnitrogen i jordaggregater ble undersøkt i et langvarig felteksperiment etablert i 1953 på Ås, Norge . Effekten av disse dyrkingssystemene på karbonbinding av organisk karbon ble estimert.

Les mer

Top