Kategori: Grønnsaker

Dette er Kores temaside for forskning på grønnsaker. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet.

Teknik för småskalig grönsaksodling

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Grønnsaker, Produksjonsmetoder, Økologisk landbruk

Mindre yrkesodlingar har behov av mångsidig utrustning som kan användas i olika grödor. Det fnns många små handredskap för hemträdgårdsodling och stora maskiner för större specialiserade yrkesodlingar, men det finns inte lika mycket teknik anpassad för mindre yrkesodlingar. Den ekologiska grönsaksodlingen bedrivs generellt i mindre skala än den
konventionella.

Les mer

Successiv utveckling av hållbara odlingssystem i långliggande grönsaksförsök

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Grønnsaker, Gulrot, Klima og miljø, Korn, Løk, Potet, Produksjonsmetoder

Det långliggande odlingssystemförsöket i Önnestad med två konventionella och tre ekologiska växtföljder hade 2006-2015 fokus på grönsaksodling. Frilevande nematoder och rotgallnematoder är ett stort problem i grönsaksodling, både konventionell och ekologisk. När kvaliteten hos konventionellt och ekologiskt odlade grönsaker jämförs är det inte ovanligt att olika sorter jämförs med varandra. I detta projekt analyserades förekomsten av rotgall-, rotsårs-, stubbrots- och nålnematoder (Meloidogyne, Pratylenchus, Trichodorus och Paratrichodorus samt Longidorus) i jordprover från försöksplatsen 2012-2016.

Les mer


Report from ORGANICS for tomorrow´s food systems – NJF Seminar 495 4th Organic Conference

Organic agriculture has been recognized as a driver towards more sustainable agricultural practises and food systems. However, there is a need for progress to meet tomorrow´s agricultural, environmental and societal challenges, to be vital for public health and wellbeing and to have a major impact on global food systems. Research plays a fundamental role for the next step.

Les mer

Fleråriga ogräs

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Flerårige planter, Grønnsaker, Matplanter, Ugress

En av de största utmaningarna i ekologisk växtproduktion är att långsiktigt kunna kontrollera populationer av fleråriga ogräs, främst kvickrot, åkertistel och åkermolke. Tidigare forskning har visat att dessa arter är mest känsliga för mekanisk ogräskontroll när deras underjordiska reserver har nått ett minimum, den sk. kompensationspunkten.

Les merMjöldagg på växthusgurka

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Den mest odlade växthusgrödan i Sverige är gurka. Den ekologiska produktionen av gurka är dock mycket begränsad främst på grund av gurkmjöldagg (CPM), en sjukdom som orsakar svåra skördeförluster. Det är mycket svårt att bekämpa CPM utan fungicider och bekämpningen in konventionell odling har blivit allt svårare på grund av att mjöldaggs-svampen utvecklar resistens mot bekämpningsmedlen.


Les mer

Effekt av UVB brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og plasttunneler

Første sesong med forsøk for å undersøker effekten av UV-behandling på skade- og nyttedyr i kommersiell planteproduksjon er gjennomført i alle gartneriene. Det siste forsøket (Guren Gartneri) ble avsluttet i desember. I alle gartneriene ble mengden skade- og nyttedyr i de UV-behandlede forsøksrutene sammenlignet med en ubehandlet kontroll.

Les mer

C-IPM Integrated control of root-feeding fly larvae infesting vegetable crops

Forskere fra ni forskningsinstitutter i Storbritannia, Frankrike, Danmark, Tyskland, Sveits, Irland, Norge og Slovenia skal samarbeide for å styrke håndteringen av rotskadeinsekter i grønnsaker. Strategien er såkalt integrert plantevern, der flere tiltak virker sammen. De viktigste artene er lita og stor kålflue som, uten effektive tiltak, kan føre til sterk reduksjon av avlinger og kvalitet. Ute i Europa er fortsatt flere kjemiske insektmidler i vanlig bruk, mens det i Norge nå er få godkjente midler tilgjengelig.

Les mer

Spridningsvägar och prognos för Acrothecium-röta i lagrade morötter

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Gulrot, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Syftet med detta projekt är att klarlägga biologi och spridningsvägar för Acrothecium carotae - svampen som orsakar en allvarlig röta på lagrade morötter. Det är först när vi känner till detta som vi på ett effektivt sätt kan bekämpa denna allvarliga patogen. Projektet har fyra delmål; att undersöka hur utsädets sundhet påverkar angreppet; att klarlägga betydelsen av morotsbladloppa och andra insekter som möjliga vektorer för sjukdomen; att testa effekten av olika fungicider; samt att utveckla en prognosmetod för att kunna förutsäga Acrothecium-angrepp på hösten före inlagring av morötterna. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med de svenska morotsodlarna och resultaten kommer att bli direkt användbara för odlarna.


Les mer

Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Hög växtnäringseffektivitet är viktigt för god konkurrenskraft i växtodlingen. I detta projekt undersöks mellangrödor för skörd och rötning, för att öka produktiviteten och kväveeffektiveten och samtidigt minimera miljöbelastningen. Tidigt skördade grödor t.ex. konservärter eller färskpotatis följs ofta av ett stort läckage, som kan bromsas av en mellangröda. En mellangröda kan växa bra vid tidig sådd, men det finns en risk att kväve som tagits upp ändå förloras genom läckage och gasformiga förluster under vintern, där lustgas är en särskilt potent växthusgas. I stället för att nedbruka mellangrödan, undersöker vi här ett system där gödslade mellangrödor skördas till biogas, och där växtnäringen återförs genom rötresten till en ny huvudgröda våren därpå. Hypotesen är att detta system ger mindre växtnäringsförluster än system med nedmyllning av mellangrödor. Försöken genomförs på försöksfält med uppsamling av dräneringsvatten och kombineras med lustgasmätning samt utvärderas ekonomiskt.

Les mer

Långsiktig fosforförsörjning från mark – utvärdering av P-AL och betydelsen av stabila fosforformer

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fosfor, Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

I Sverige baseras dagens gödslingsrekommendationer på det sk P-AL-talet, detta avses ge den mängd fosfor (P) som är potentiellt växttillgänglig i ett korttidsperspektiv. Dock finns brister med denna metod, bl.a. tar man ingen hänsyn till de 'stabila' formerna av fosfor vilka kan vara betydelsefulla över lång sikt både för att binda upp och för att frigöra fosfor.

Les mer

Spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten

| Type artikkel: ForskningsprosjektRapport

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

Det finns fortfarande kunskapsluckor i Sverige kring vilka/vilken av de olika transportvägarna för bekämpningsmedel till vattendragen som har störst betydelse. Förbättrade kunskaper är nödvändiga för att identifiera och implementera lämpliga och kostnadseffektiva motåtgärder. I den här studien undersöktes halterna i bäckvatten, dränering och i ytavrinning i tre små delavrinningsområden med varierande sammansättning av jordarter. Förlusterna skilde avsevärt mellan områdena; högre koncentrationer av ett större antal substanser uppmättes i bäcken i ett område med en stor andel lerjordar än i ett område med en större blandning av jordarter, och förlusterna från det tredje i huvudsak sandiga området var försumbara. Transporten skedde främst via snabba flödesvägar. Förhöjda halter påträffades både i ytavrinning och i dräneringsvatten, men det finns starka skäl att tro att transporten över markytan varit begränsad och att makroporflöde till dräneringen varit den dominerande transportvägen.

Les mer

Journal of the Science of Food and Agriculture

The 13th edition of the Journal of the Science of Food and Agriculture includes 14 articles of EUROLEGUME's scientific research in its 'In Focus' section.
In addition to the 14 articles, the 'In Focus' starts off with an editorial on 'Enhancing legume growing through sustainable cropping for protein supply' and a review on 'Cowpea: a legume crop for a challenging environment'.

Les merKartlegging for heksekost i eple 2015-2016

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Eple, Grønnsaker, Matplanter

Det har vært overvåknings- og kartleggingsprogram (OK-program) for heksekost i eple hvert år siden 2011. Denne rapporten beskriver resultatene fra testing i OK-programmet for heksekost i eple i 2015 og 2016. I disse årene ble kartleggingsarbeidet målrettet for å avdekke eventuell infeksjon i importert eplemateriale av grunnstammer, pisker og trær. Det ble analysert i alt 640 rotprøver fra importsendinger i 2015 og 2016. Det ble ikke påvist heksekost-infeksjon i noen av disse prøvene.

Les mer

Kålsmak

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Kål, Matplanter

Hovedmålene for dette forskningsprosjektet, der hele verdikjeden er med, er å gjøre kål mer attraktivt – og å finne svaret på om du må velge mellom god smak eller høyt innhold av helsefremmende plantestoffer.

Les mer


Food losses and waste in primary production

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Belgvekster, Emballasje, Grønnsaker, Gulrot, Klima og miljø, Korn, Løk, Matplanter, Matsvinn

This project has resulted in a suggested definitional and methodological framework for future studies of food losses and waste in primary production. It has also resulted in a first attempt to quantify food losses and waste in primary production in the Nordic countries. This study was a pioneering study and requires further improvements as there are large uncertainties in the data presented.

Les mer

Nya rön om kalkning för högre skördar i sockerbetor

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder

Nya resultat från forskning på NBR tyder på att kalkning av jordar med pH högre än 7,0 ger signifikanta skördeökningar i sockerbetor. Vi vill i detta projektförslag gå vidare och ta fram resultat för långsiktiga effekter i dessa befintliga försök. En viktig frågeställning är om skördeökningen även finns i växtföljdsomlopp 2 efter kalkning. Även hur pH, koncentration av kalcium och andra jordfaktorer förändras 2,5 och 3,5 år efter kalkning på olika jordtyper och med olika bearbetning. Av betydelse är även om minskningen av Aphanomyces (rotbrand) efter kalkning är bestående.

Les mer

Ökad produktivitet i växtföljden genom kalkning – effekt på sockerbetor

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Grønnsaker, Matjord, Matplanter

Kalkning har i en undersökning vid NBR visat sig kunna vara ett viktigt verktyg för att höja produktiviteten i sockerbetor även på jordar utan kalkbehov. Målet med detta projekt är att verifiera de nyligen framtagna resultaten om skördeeffekter i sockerbetor samt att koppla dem till de faktorer som kan ha betydelse för att förklara denna skördeökningen. Det innebär att ett flertal faktorer, bl a markfysik och struktur, kommer att undersökas i det nya projektet samt fortsatta studier av växtnäringsfrågor.

Les mer

Bekämpningsstrategier för hållbar produktion av jordgubbar i substrat

| Type artikkel:

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder

Projektet syftar till att bidra till ökad lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt inom bärodling, genom att utveckla bättre strategier mot rotpatogener i odling av jordgubbar i substrat. Substratodling i tunnel ger högre avkastning än frilandsodling, men är betydligt känsligare för störningar. Rotsjukdomar sprids ofta med infekterat plantmaterial och kan snabbt omintetgöra hela produktionen. Målet är att undersöka substratets hämmande effekt på utveckling av rotsjukdomar i kommersiell odling, utvärdera förekomst av rotpatogener i kommersiell odling, samt följa utveckling av och identifiera grupper av mikroorganismer som kan förbättra effekten av biologiska växtskyddsmedlet Binab Bär och/eller kaliumfosfit.

Les mer


KålSmak

| Type artikkel:

Kategori: Grønnsaker, Kål, Matplanter

KålSmak er kortnavnet på forskningsprosjektet Økt verdiskapning for norske kålvekster – kartlegging av sensorisk kvalitet og plantestoffer for å forbedre forbrukerens valgmuligheter. Prosjektet er et fireårig Kompetanseprosjekt med Næringsmedvirkning (KPN), finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Les mer

Matproduksjon og veksthusteknologi

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder

Prosjektet har ambisjon om å jobbe fram produksjonssystemer som gjør det mulig å produsere mer grønnsaker i veksthus, med redusert bruk av fossil energi, og uten utslipp av CO2 og næringsstoffer. Husdyrgjødsel og planterester skal brukes som næringskilder i lukkede produksjonssystemer. Målet er å forbedre matsikkerheten og å intensivere produksjonen av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet. I prosjektet skal det også gjøres livssyklusanalyser for å estimere bærekraft.


Les merAuka volum og forbrukaroppleving av norske pærer

Prosjektet si hovudmålsetjing er å auka marknadsdelen av norske pærer gjennom å utnytta det potensialet som ligg i nye sortar og forbetra kvalitet i omsetnaden. Norske pærer er nær borte frå marknaden, men førebels kartleggingar og svært positive tilbakemeldingar frå internasjonale prøveplantingar, gjer at ein har store voner til dei nye pæresortane som vert satsa på, særleg Celina.

Les mer

Effekt av sort, modningsgrad og klimafaktorer på kvaliteten av ferske og prosesserte jordbær og bringebær

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling

Kategori: Bær, Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder

Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet var at det er behov for å finne nye sorter av jordbær og bringebær som er bedre egnet for industriformål enn de vi har i dag. Jordbær og bringebær inneholder mye fenolforbindelser som er anerkjent for å ha positive helseeffekter.

Les merBærekraftig gjødsling til jordbær tilpasset plantens utviklingsstadier, for optimalisert avling, fruktkvalitet og redusert næringsavrenning

| Type artikkel:

Kategori: Bær, Gjødsel, Grønnsaker, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder

Prøve ut hurtiganalyser for næringsinnhold. Det gjelder både i blad, vann til gjødsling og avrenning i jordvann. Lage et praktisk system som kan gi produsentene bedre muligheter til å styre vanning og gjødsling etter plantenes behov. Optimal og effektiv gjødsling vil også gi mindre avrenning av næringsstoffer. Forsøksfelt under regntak for å undersøke næringsbehovet ved forskjellige utviklingstrinn hos jordbærplantene.

Les mer


Dyrkingssystem – langvarige forsøk på Apelsvoll 1989-

Forsøket med ulike dyrkingssystem ble anlagt på Apelsvoll i 1989, og er designet for å måle langsiktige effekter av ulike produksjoner og driftsintensiteter på avlinger og kvalitet, utvasking og avrenning av næringsstoffer, samt endringer av av jordas kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper.

Les mer

BERRYSYS -En systemtilnærming til biologisk kontroll i økologisk og integrert jordbærproduksjon 2009-2012

Målet med dette prosjektet er å fremme økologisk og bærekraftig bærproduksjon gjennom en systemtilnærming til plantevernproblemer. Det skal vi gjøre ved å skaffe oss kunnskap om hvordan høge plasttunneler og planteverntiltak påvirker skadedyr, deres naturlige fiender og plantepatogene sopp.

Les mer

FertiBug – et pelletert gjødsel og plantevernprodukt basert på fiberdelen fra fermentert husdyrgjødsel og cyanobakterier 2014-2016

| Type artikkel:

Kategori: Gjødsel, Grønnsaker, Kål, Matjord, Matplanter, Økologisk landbruk

Målet med prosjektet er å fremstille et kombinert gjødsel og plantevernmiddel for kålvekster (FertiBug), basert på pellets fremstilt fra fiberfraksjonen i fermentert husdyrgjødsel og tilsatt en liten mengde tørkede cyanobakterier (blågrønnalger) av en stamme som avgir luktstoffer (repellenter) som får kålflua til å sky plantene. Produktet vil kunne anvendes både i konvensjonelt og økologisk landbruk.

Les mer

Bærekraftig matproduksjon gjennom kvalitetsoptimalisert materialproduksjon og prosessering for grønnsaker av høy kvalitet 2014-2017

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Matsvinn

Vi tar sikte på å utvikle en bærekraftig matsystem fra produksjon til forbruk, vi ser på hele matvarekjeden for grønnsakene tomat og kål. Prosjektet vil øke forbrukernes tilgang til trygg, sunn og enkel mat gjennom nye behandlingsteknikker og forbedre utnyttelse av råstoffet, biprodukter og avfall.

Les merTop