Kategori: Plantevern og plantehelse

Plantevern er å ta i bruk ulike teknikker og metoder for å holde mengden skadegjørere under det nivået som gir skade på avlinger, og dermed økonomisk skade.

Dette er Kores temaside for forskning på plantevern og plantehelse. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på vern av planter og plantenes helse.

Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Insekter, Plantevern og plantehelse, Pollinerende insekter

Understanding the effects of neonicotinoid insecticides on bees is vital because of reported declines in bee diversity and distribution and the crucial role bees have as pollinators in ecosystems and agriculture. Neonicotinoids are suspected to pose an unacceptable risk to bees, partly because of their systemic uptake in plants, and the European Union has therefore introduced a moratorium on three neonicotinoids as seed coatings in flowering crops that attract bees.

Les mer


En ny innovativt hållbar IPM-strategi för effektiv kontroll av bladlus i fruktodlingar

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Frukt, Matplanter, Plantevern og plantehelse

The use in horticulture of neonicotinoid insecticides is under debate at the European level due to their toxic side effects on natural enemies and pollinators. Alternatives need to be developed to provide efficient and sustainable control of economic important pest such as aphids. In this project we will set-up an IPM tool to enhance the biological control of aphids in fruit crops in Sweden.

Les mer

Avancerat integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Plantevern og plantehelse

Flea beetles are serious insect pests in spring oilseed rape. After neonicotinoid seed treatments were restricted, no effective chemical control methods are currently available for flea beetle control. Crop protection has therefore become a serious limiting factor for growing the crop. In an ongoing research project we find that by applying principles of integrated pest management, spring oilseed rape can be grown despite the lack of effective chemical control.

Les mer

Integrerad bekämpning av klumprotsjuka-avgörande för hållbar höstrapsproduktion

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter, Plantevern og plantehelse

Clubroot disease is a serious threat to OSR production in Sweden and genetic resistance is the most important factor in a cropping strategy. The aim is to develop a concept for integrated production of winter OSR supported by DNA technology. Infestation levels and yield of resistant and susceptible varieties grown in fields with different infection levels of Plasmodiophora brassicae are investigated. T

Les mer

Study of the control exerted by natural enemies over aphids and scales in apple orchards and the management factors affecting the natural regulation of pests they provide

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Eple, Frukt, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Meetings with the participation of growers, advisors and researchers in the apple growing region of Skåne (Äppelträffen, 2011, 2012) revealed that the incidence of aphid and scale pests had increased during the past years. Sudden outbreaks of these secondary pests prompted significant additional intervention mainly with chemical insecticides. The reasons underlying more regular and severe outbreaks are unknown but the general assumption is that they are related to the adoption of new insecticides in 2008.

Les mer

PROTECFRUIT

Projektets formål er at bidrage til øget udbytte og areal i den økologiske frugtavl, reducere spild og minimere pesticidbelastning samt øge tilgængelighed af økologiske æbler og pærer. Udbyttet i økologisk æble- og pæreproduktion er mindre end 33% af udbyttet i en konventionel produktion pga. mindre frugter, svampesygdomme og skadedyr på trods af, at "naturlige" pesticider anvendes hyppigt. Med henblik på at reducere sprøjtning og øge udbytte har regntag over trærækken vist gode resultater. Dækning ændrer mikroklimaet og kan påvirke planternes vækst og frugtkvalitet, som derfor undersøges.

Les mer

Integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps

Oljeväxter är en viktig avbrottsgröda för svenska lantbrukare som ofta har en stor andel spannmål i sina växtföljder. I Mellansverige har vårraps traditionellt varit den viktigaste oljeväxtgrödan, eftersom en kortare odlingssäsong och strängare vintrar jämfört med i södra Sverige gör det svårare att odla höstraps. Jordloppor är en grupp skalbaggar som är allvarliga skadegörare i vårraps. De äter av den spirande groddplantan. Vid allvarliga angrepp kan plantan dö och i värsta fall förstörs hela grödan. Tidigare har man kontrollerat angreppen genom att tillsätta insektsmedel runt fröet (betning), men de betningsmedel som använts är nu inte tillåtna längre eftersom man funnit att bin och humlor kan ta skada när de samlar pollen och nektar från betade plantor. Det behövs därför forskning om hur man kan skydda vårraps mot angrepp av jordloppor med alternativa växtskyddsmetoder. Vi undersökte hur utsädesmängd, sådatum och markbearbetning påverkade angrepp av jordloppor i jämförelse med betning i ett 30-tal fältförsök.

Les mer

Åkerböna

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter, Plantevern og plantehelse

Ökad kunskap om vinster, skötsel och underliggande ekologi av ekosystemtjänster så som pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet – så kallad ekologisk intensifiering.

Les mer
Mjöldagg på växthusgurka

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Den mest odlade växthusgrödan i Sverige är gurka. Den ekologiska produktionen av gurka är dock mycket begränsad främst på grund av gurkmjöldagg (CPM), en sjukdom som orsakar svåra skördeförluster. Det är mycket svårt att bekämpa CPM utan fungicider och bekämpningen in konventionell odling har blivit allt svårare på grund av att mjöldaggs-svampen utvecklar resistens mot bekämpningsmedlen.


Les mer

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Frukt, Matplanter, Plantevern og plantehelse

I rapporten fokuserar vi på de växtskyddsmedel, både biologiska och kemiska medel, som används i Sverige i ekologisk produktion. Syftet med sam- manställningen är att sprida kunskap om vilka medel som används, användningens omfattning samt risker för hälsa och miljö. Med denna kunskap som underlag vill vi belysa behovet av effektiva växtskyddsmedel i vissa grödor och ge en framåt- blick över behov av framtida åtgärder och forsk- ning för att få ett mer effektivt växtskydd i eko- logiska system som samtidigt bidrar till en hållbar produktion.

Les mer


Effekt av UVB brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og plasttunneler

Første sesong med forsøk for å undersøker effekten av UV-behandling på skade- og nyttedyr i kommersiell planteproduksjon er gjennomført i alle gartneriene. Det siste forsøket (Guren Gartneri) ble avsluttet i desember. I alle gartneriene ble mengden skade- og nyttedyr i de UV-behandlede forsøksrutene sammenlignet med en ubehandlet kontroll.

Les mer

C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-verktøy. SpotIT koordineres av NIBIO, med partnere fra Norge, Sverige, Litauen, Danmark og Finland.

Les mer

C-IPM Integrated control of root-feeding fly larvae infesting vegetable crops

Forskere fra ni forskningsinstitutter i Storbritannia, Frankrike, Danmark, Tyskland, Sveits, Irland, Norge og Slovenia skal samarbeide for å styrke håndteringen av rotskadeinsekter i grønnsaker. Strategien er såkalt integrert plantevern, der flere tiltak virker sammen. De viktigste artene er lita og stor kålflue som, uten effektive tiltak, kan føre til sterk reduksjon av avlinger og kvalitet. Ute i Europa er fortsatt flere kjemiske insektmidler i vanlig bruk, mens det i Norge nå er få godkjente midler tilgjengelig.

Les mer

Framtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för stora delar av Sverige

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Potet

Syftet med projektet är att genom att vidmakthålla ”lägsta rimliga nivå” samt implementera storskalig marköranvändning vid det befintliga växtförädlingsprogrammet för potatis vid SLU Alnarp förbättra möjligheterna att ta fram nya matpotatissorter med uthållig resistens mot bladmögel/brunröta och därmed bidra till möjligheterna att minska användningen av fungicider alternativt kunna odla sorterna ekologiskt. Programmet har getts möjlighet att utformas till sin nuvarande nivå tack vare medel från SLF 2013–2014.


Les mer

Spridningsvägar och prognos för Acrothecium-röta i lagrade morötter

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Gulrot, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Syftet med detta projekt är att klarlägga biologi och spridningsvägar för Acrothecium carotae - svampen som orsakar en allvarlig röta på lagrade morötter. Det är först när vi känner till detta som vi på ett effektivt sätt kan bekämpa denna allvarliga patogen. Projektet har fyra delmål; att undersöka hur utsädets sundhet påverkar angreppet; att klarlägga betydelsen av morotsbladloppa och andra insekter som möjliga vektorer för sjukdomen; att testa effekten av olika fungicider; samt att utveckla en prognosmetod för att kunna förutsäga Acrothecium-angrepp på hösten före inlagring av morötterna. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med de svenska morotsodlarna och resultaten kommer att bli direkt användbara för odlarna.


Les mer

Plantevernmidler i miljøet i jordbruket i Norge

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Klima og miljø, Matjord, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning av et plantevernmiddel i miljøet vurderes. Hva vet vi egentlig om plantevernmidlers skjebne i miljøet i Norge?

Les mer

System for stedsspesifikk N-gjødsling og soppkontroll i korn

Prosjektets mål er et system for stedsspesifikk N-gjødsling og soppkontroll i korn, designet spesielt for å håndtere stressfaktorer som ofte opptrer samtidig (N-behov, soppangrep, vannstress; for lite/for mye), ved hjelp av kunnskapsplattformen etablert i MULTISENS prosjektet (www.bioforsk.no/multisens) og de beste og mest relevante sensorer tilgjengelig.

Les mer

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre.

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Havre har stor plass i det norske landbruket, og representerer ca 25 prosent av all korndyrkinga i landet. Verdien av havre både som fôr og direkte til menneskeføde er stor, og som mat er havren særlig verdifull gjennom sin gode diettiske virkning og bred t sammensatte næringsstoffer. Havre er en robust kornart som tåler variasjon i næringstilgang, struktur og pH, og den er svært verdifull forgrøde for hvete.

Les mer


Økte kornavlinger og bedre kornkvalitet gjennom økt resistens mot bladflekksykdommer i hvete og bygg

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Bladflekksykdommene hveteaksprikk og byggbrunflekk kan føre til store avlingstap og redusert kvalitet i form av skrumpne korn i vekstsesonger med mye regn. Hovedformålet med dette prosjektet er å utnytte ny innsikt i de nektrotrofe plantepatogene soppenes samspill med vertsplantene til å foredle fram sorter med bedre resistens.

Les mer

Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high quality bread wheat

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Prosjektet har som mål å implementere nye genom-baserte foredlingsverktøy som kan effektivisere Graminors hveteforedlingsprogram. Resistens mot aksgroing vil bli brukt som case, siden dette er den viktigste egenskapen som må forbedres for å sikre en stabil bakekvalitet basert på norskprodusert hvete.

Les mer


Bekämpningsstrategier för hållbar produktion av jordgubbar i substrat

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder

Projektet syftar till att bidra till ökad lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt inom bärodling, genom att utveckla bättre strategier mot rotpatogener i odling av jordgubbar i substrat. Substratodling i tunnel ger högre avkastning än frilandsodling, men är betydligt känsligare för störningar. Rotsjukdomar sprids ofta med infekterat plantmaterial och kan snabbt omintetgöra hela produktionen. Målet är att undersöka substratets hämmande effekt på utveckling av rotsjukdomar i kommersiell odling, utvärdera förekomst av rotpatogener i kommersiell odling, samt följa utveckling av och identifiera grupper av mikroorganismer som kan förbättra effekten av biologiska växtskyddsmedlet Binab Bär och/eller kaliumfosfit.

Les mer
POnTE

| Type artikkel:

Kategori: Matplanter, Plantevern og plantehelse

The CNR Institute for Sustainable Plant Protection has the coordination of the project and will represent the intermediary between the European Commission (EC) and the Consortium as well as the promoter and supervisor of the overall technical and scientific progress of POnTE.

Les mer


Video om integrert plantevern

| Type artikkel: Video

Kategori: Korn, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder

Hvete er en av de tre viktigste matplanter i verden. For å produsere nok mat for å etterkomme en stadig økende etterspørsel, må vi øke hveteavlingene betydelig. Soppsykdommer er ansvarlig for mer enn 10% avlingstap, og vi trenger integrert plantevern (IPV) for å sikre bærekraftig og økonomisk lønnsom dyrking av hvete. Denne animasjonsfilmen gir en kort introduksjon til noen av de viktigste hvetesykdommene og oppfordrer hver enkelt til å engasjere seg for å øke nåværende og fremtidige avlinger. Filmen skal ikke bare motivere bønder, forskere, foredlere og landbruksrådgivere, men alle som er opptatt av vår fremtidige matproduksjon. Filmen ble produsert som en del av Multisens-prosjektet hos NIBIO (<a href=»http://www.nibio.no/multisens» target=»_blank» rel=»nofollow»>nibio.no/multisens</a>) og er finansiert av Norges forskningsråd.


Les mer

Auka volum og forbrukaroppleving av norske pærer

Prosjektet si hovudmålsetjing er å auka marknadsdelen av norske pærer gjennom å utnytta det potensialet som ligg i nye sortar og forbetra kvalitet i omsetnaden. Norske pærer er nær borte frå marknaden, men førebels kartleggingar og svært positive tilbakemeldingar frå internasjonale prøveplantingar, gjer at ein har store voner til dei nye pæresortane som vert satsa på, særleg Celina.

Les mer


Dyrkingssystem – langvarige forsøk på Apelsvoll 1989-

Forsøket med ulike dyrkingssystem ble anlagt på Apelsvoll i 1989, og er designet for å måle langsiktige effekter av ulike produksjoner og driftsintensiteter på avlinger og kvalitet, utvasking og avrenning av næringsstoffer, samt endringer av av jordas kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper.

Les mer

BERRYSYS -En systemtilnærming til biologisk kontroll i økologisk og integrert jordbærproduksjon 2009-2012

Målet med dette prosjektet er å fremme økologisk og bærekraftig bærproduksjon gjennom en systemtilnærming til plantevernproblemer. Det skal vi gjøre ved å skaffe oss kunnskap om hvordan høge plasttunneler og planteverntiltak påvirker skadedyr, deres naturlige fiender og plantepatogene sopp.

Les merCORE ORGANIC II COBRA – økologisk planteforedling for diversitet 2013-2016

| Type artikkel:

Kategori: Korn, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder, Såvare, Økologisk landbruk

COBRA-NO inngår i et transnasjonalt prosjekt, COBRA. COBRA har som mål å utvikle økologisk planteforedling og frøproduksjon gjennom en bevisst satsing på plantemateriale med høy genetisk diversitet. COBRA skal koordinere, binde sammen og utvide eksisteren de nettverk innen sortsforedling og forskning på dette området. COBRA-NO skal bidra til COBRA ved å undersøke sortsvariasjoner i rothår på korn, utarbeide en rapport om hvordan mangfolds-orientert og økologisk planteforedling hindres/fremmes av lovverk og politikk i Norge, formidle resultater til norske brukere og bygge nettverk i Norge mellom prosjektet og norske brukere.

Les mer

Top