Kategori: Samplanting

Samplanting
Samplanting er når man til forskjell fra monokulturer, planter flere ulike typer planter, busker eller trær sammen. Dette gjøres som oftest for å ta nytte av flere funksjoner hos de ulike plantene. For eksempel kan noen planter, i samarbeid med andre organismer, fiksere nitrogen som kan gjødsle omkringstående planter. Trær kan plantes som le for vinden for planter eller dyr. Noen planter kan brukes primært som lokkemiddel for nyttedyr.

Samplanting kan skje i komplekse skoglignende varianter eller i mer effektiviserte systemer med rader. Se gjerne også kategorien agroforestry.

Dette er Kores temaside for forskning på samplanting. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på samplanting.

Mångfunktionella, lokala odlingssystem Etablering av modern agroforestry i Sverige 2012–2016

Vår vision är att lantbruket skall bidra till en hållbar värld och vara en ”plusfaktor” i den utvecklingen. Vi människor gör anspråk på en allt större del av planetens landyta och hav. Därmed påverkar vi idag alla ekosystem på jorden liksom hela planetens klimat. Därför är det lika viktigt att bidra positivt till planetens livgivande funktioner som att producera hög skörd. Till exempel behöver det landskap som ger oss vår mat också ge boplats, skydd och föda till vilda växter och djur. Dessutom behöver ett överskott av koldioxid bindas in i mark och växter för att minska växthuseffekten. Lantbruket behöver också producera sin egen energi, bygga en levande och bördig jord och recirkulera de näringsämnen som växterna behöver.

Les mer

Begränsningar och möjligheter för skogsträdgårdsodling i svenskt klimat

Intensifieringen av jordbruket har lett till förluster av biologisk mångfald, degradering av mark och vatten samt stora utsläpp av växthusgaser. Det är av stor vikt att vi hittar tekniker för framtidens jordbruk som istället har en positiv inverkan på miljön. Målet med detta forskningsprojekt är att undersöka om agroforestrytekniken skogsträdgårdsodling, som bygger på en hög diversitet av perenna växter och låg skötselintensitet, kan vara ett exempel på sådana system.

Les mer

Exploring the potential of edible forest gardens: experiences from a participatory action research project in Sweden

To meet the environmental challenges that are presently confronting society, the narrow focus on agricultural production needs to be altered to one that places equal value on the generation of crucial ecosystem services. Current research shows that perennial intercropping systems such as agroforestry may be a feasible alternative.

Les mer


Top