Kategori: Uncategorized


Rapport om urbant landbruk i Oslo

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Uncategorized, Urbant landbruk

I denne rapporten presenteres funnene i en Short Time Scientific Mission som ble utført som en del av COST Action Urban Allotment Gardens in European Cities, fra 18. august til 5. september 2014. Temaet for undersøkelsen ble utviklet av Ellen Marie Forsberg ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og Sebastian Eiter fra Skog og landskap.

Les mer«Viktig og riktig…»: om bønder som driver økologisk i Norge

I en masteravhandling fra 2005 har Torstein Johnsrud belyst visse trekk ved økologisk jordbruk i Norge i et nytt årtusen. Johnsrud har fokusert på tre perspektiver han mener til sammen danner et helhetlig bilde av et komplekst tema. Perspektivene er verdier og motivasjon, den økologiske identitet og endring.

Les mer


Kartlegging av matjord

| Type artikkel:

Kategori: Uncategorized

Norsk institutt for skog og landskap har publisert et kart som gir oversikt over hvor den dyrkbare jorda ligger i Norge.
Se videoen om hvordan arbeidet med kartleggingen foregår.

Les merAndelslandbruk – økologisk spydspiss

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Uncategorized

Rapporten ser på praksis og erfaringer fra andelsgårder i USA og England, og på hva som kjennetegner norske andelsgårder og andelshavere. Det er gjennomført case-studier av fem norske andelsgårder og spørreundersøkelse til andelshavere ved syv norske gårder. Erfaringer og praksis fra andelslandbruk vurderes i forhold til om modellen kan bidra i retning av å nå politiske målsettinger innen landbruk, økologisk mat og kosthold.

Les mer
BIORAF

| Type artikkel:

Kategori: Uncategorized

BIORAF-initiativet omhandler de deler av Universitetet i Aarhus som berører den biobaserte økonomien. Herunder ligger BIOBASE - et forskningsinitiativ til 45 millioner kroner og omfatter fire forskningsplattformer.

Les mer
BIONÆR 2012-2021

| Type artikkel: Forskningsprogram

Kategori: Uncategorized

BIONÆR står for Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer. Programmet har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer.

Les mer

Opprette et vitenskapelig grunnlag for en integrert evaluering av klimagassutslipp fra jord i norsk landbruk 2009-2012

| Type artikkel:

Kategori: Uncategorized

<span style="line-height: 1.5em;">Prosjektet er treårig for å gi et minimum av empiriske data for å vurdere N2O- og CO2-utslippsfaktorer for de mest relevante produksjonssystemene i norsk sammenheng. </span>Prosjektet bygger på feltobservasjoner, eksperimenter, laboratorie-screening av jordprosesser, dynamisk modellering og en overordnet integrering av funnene i en klimagass-kalkulator (Norsk HOLOS).

Les merAGROPRO – agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter 2013-2017

| Type artikkel:

Kategori: Uncategorized

AGROPRO har som mål å øke kunnskap om samvirket mellom jord og planter i dyrkingssystemer for høye avlinger, og avdekke flaskehalser for høy grad av næringsutnytting og produktkvalitet. Et annet mål med prosjektet er å øke kunnskapen om hva som i dag bestemmer lønnsomhet og produktivitet på gårdsbruk, og hvilke faktorer som er avgjørende for fremtidig produktivitet.

Les merØkt forsyning av økologisk produsert fôringsfrø av gress og kløver i Norge (økofrø) 2010-2014

| Type artikkel:

Kategori: Uncategorized

Grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon er blant de viktigste produksjoner i norsk økologisk landbruk. Både helhetlig økologisk verdikjedetankegang og internasjonalt regelverk krever at det ved slik produksjon skal brukes økologisk såvare. De tre siste åra har imidlertid tilgangen på økologisk produsert engfrø vært synkende. I 2008 var den økologiske engfrøproduksjonen nede i om lag 50 tonn, noe som tilsvarer mindre enn halvparten av behovet.

Les mer

QLIF – Quality Low Input Food 2004-2009

| Type artikkel:

Kategori: Uncategorized

QLIF – «Improving quality and safety and reduction of costs in the European organic and low imput supply chain « (QLIF) ble grunnlagt av Europakommisjonen i det sjette Framework Programme for Research and Technological Development.

Les mer

BERAS Implementation 2010-2013

| Type artikkel:

Kategori: Uncategorized

Hensikten med BERAS-prosjektet var å evaluere og demonstrere potensielle resirkuleringsbaserte landbruk rundt Østersjøen. Landbruk ble sett i kombinasjon med lokale og regionale prosesser, distribusjoner og forbruk.

Les mer

Skrå tanker om kommunikasjonsutfordringene mellom forbrukere, produsenter og forskere

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Biodynamisk, Uncategorized

Mange matprodusenter som driver økologisk produksjon møter utfordringer i dialog med forskere, myndigheter og forbrukere.  De når ikke frem, blir ikke hørt. Det kan være nyttig å betrakte de tre aktørene som beboere av hvert sitt land, med hvert sitt språk, kultur, historie med mer. Kommunikasjonsproblemene oppstår fordi man ikke er bevisst nok hvor forskjellige språkene og kulturen er. Dersom man kunne lære hverandres språk, ville antakelig kommunikasjonen bli mer ubesværet.

Les mer

Helt vilt! – om naturnær dyrking og næringstetthet

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Uncategorized

Naturen overgår oss til gangs når vi sammenligner næringsinnhold i ville og dyrkede bær. Ville bær er helsekost på sitt beste med sitt godt sammensatte innhold av gunstige stoffer. Kanskje har vi noe å lære av naturens dyrkingspremisser? Naturnære dyrkingssystemer gir ofte matplanter med sterkere farger og mer utpreget smak – noe som også vitner om et rikere næringsinnhold. Hvilke sorter vi velger har også betydning for innhold og sammensetning av næringsstoffer i plantene. Kan naturnære dyrkingssystem og valg av sorter bidra til mer næringstette og smakfulle matplanter?

Les mer


Økologisk vs konvensjonell: To studier – to konklusjoner

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Uncategorized

Sommeren 2009 ble det på kort tid lagt fram to store undesøkelser med helt motstridende konklusjoner. Rapporten fra det britiske Food Standard Agency (FSA) fikk i media store oppslag som slo fast at økologisk mat ikke var noe bedre enn konvensjonell. Omtrent samtidig kom det en tilsvarende rapport fra det franske mattilsynet (FSSA) som konkluderte med at økologisk matproduksjon har vist seg i stand til å produsere både sunnere og mer bærekraftig mat, og at en videreutvikling av dette er veien å gå for framtida. Hvorfor synes det å være så stor uenighet blant forskere når det gjelder forskjeller på økologisk og konvensjonell matkvalitet?

Les mer

Funn av sprøytemiddelrester i mennesker og mulige virkninger av dette

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Uncategorized

Vi omgir oss daglig med mange kjemiske stoffer, deriblant kjemiske sprøytemidler som brukes i landbruket. En del av disse kommer inn i kroppen ved at vi spiser mat med rester av slike midler. Selv om bare 1,5 % av alle stikkprøvene Mattilsynet foretok i 2011 inneholdt rester over grenseverdi, kan mange sprøytemiddelrester eller deres nedbrytningsprodukter påvises i blant annet blod og urin.

Les mer

Kjemiske sprøytemidler – verre enn sitt rykte?

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Uncategorized

Av alle stikkprøver av vegetabilsk opprinnelse som Mattilsynet analyserte i 2011, inneholdt 48 % rester av ett eller flere sprøytemidler, men bare 2 % av prøvene hadde rester over MRL-verdi (Maximum Residue Level).  Når det påvises rester i nesten halvparten av stikkprøvene blir det svært viktig at grenseverdiene er riktig satt.

Les mer


Om antioksidanter og andre sekundære plantemetabolitter

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Uncategorized

Et kosthold rikt på frukt og grønt har lenge vært forbundet med mindre forekomst av kreft, hjerte-kar sykdommer, diabetes og immunologiske sykdommer, men selv om et sunt kosthold ser ut til å hjelpe mot nesten alt, vet vi fortsatt ikke helt hvorfor. Plantenes innhold av antioksidanter synes å spille en viktig rolle, men virkningen av isolerte antioksidanter og andre planteproduserte stoffer (fytokjemikalier) er omdiskutert.

Les mer


Top