Dypstrø av flis til storfe ─ dyrevelferd, resirkulering av næringsstoff og redusert avrenning

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Det er behov for å finne rimelige løsninger for produksjon av storfekjøtt. Prosjektet skal vurdere flis som dypstrø/talle til storfe og finne løsninger for resirkulering av næringsstoffer. Potensialet for avrenning av næringsstoffer ved helårs utedrift skal vurderes.

Prosjektbeskrivelse

Norge importerer i dag 20 % av totalt storfekjøttforbruk.  Møre og Romsdal har store grovfôrressurser som er godt egnet til å produsere storfekjøtt. Utfordringen er høye kostnader til bygninger og drift.

Produksjon skjer ofte i ombygde gamle fjøs eller svært enkle bygninger og ofte med tilgang til uteareal hele året.  Dyra går som regel på talle basert på innkjøpt halm. Lokalprodusert flis kan være et bedre alternativ. Indirekte vil dette også bidra til inntekter til skogindustrien og et mer åpent kulturlandskap. Storfe på uteareal vinterhalvåret kan gi avrenning av næringsstoff til vassdragene. Videre er det en utfordring å ta vare på og resirkulere næringsstoffene i talla. I dette prosjektet vil en se på reinhold og dyrevelferd på storfe ved å bruke lokalprodusert flis i binger med dypstrø. Dypstrøet skal komposteres ved ulike metoder i laboratoriet og i fullskala for å bedre tilgjengeligheten av næringsstoff for plantene.  Dette kan bidra til at en større andel av næringsstoffenene tilbakeføres jorda, redusert avrenning og bedre jordfruktbarhet. Det skal gjennomføres modellberegninger for å estimere avrenningspotensialet ved å ha storfe ute vinterhalvåret under ulike forhold. Alle forsøk og utprøvinger blir gjennomført ved NORSØK sine anlegg på Tingvoll.
Top