Forskjeller i artsmangfold mellom økologiske gårdsbruk og konvensjonelle gårdsbruk

| Type artikkel: Publisert studie
I denne studien rapporteres effektene av økologisk landbruk på artsmangfoldet på landområdene, gårdene og regionene, ved prøvetakning av plantene, mark, edderkopper og bier på 1470 landområder ved 205 tilfeldig utvalgte økologiske og ikke-økologiske gårder i 12 europeiske og afrikanske regioner.
Gains to species diversity in organically farmed fields are not propagated at the farm level  

Bakgrunn

Økologisk landbruk omtales som mindre miljøbelastende, men overraskende lite er kjent omkring effektene på gårdsnivå – hovedenheten for beslutninger.  

Fremgangsmåte

I denne studien rapporteres effektene av økologisk landbruk på artsmangfoldet på landområdene, gårdene og regionene, ved prøvetakning av plantene, mark, edderkopper og bier på 1470 landområder ved 205 tilfeldig utvalgte økologiske og ikke-økologiske gårder i 12 europeiske og afrikanske regioner.  

Funn

Artsrikdommen er i gjennomsnitt 10,5 % høyere ved økologiske gårder, i motsetning til ikke-økologiske produksjonsfelt, med høyest gevinst i intensive åkerlandskap (rundt +45 %). Gevinst i artsrikdom er delvis forårsaket av høyere organismeoverflod og er vanlig hos planter og bier, men intermitterende i meitemark og edderkopper. Den gjennomsnittlige gevinsten er marginale 4,6 % på gården og 3,1 % på reionalt nivå, selv i intensive dyrkbare regioner.  

Konklusjon

Det er nødvendig med flere og målrettede tiltak for å oppfylle det økologiske landbrukets forpliktelse om fordeler ved jordbruksarealenes biologiske mangfold.
Top