Gårdsstudier i Agropro‐prosjektet – Erfaringer fra gårdsstudier i korn og grovforbasert husdyrproduksjon

| Type artikkel: Rapport
Som en del av arbeidet i Agropro med å utvikle og formidle ny kunnskap som grunnlag for bedre agronomisk praksis i korn- og grovfôrproduksjonen, la en opp til studier og enkle eksperimenter på gårdsbruk i ulike landsdeler og innenfor ulike produksjonsgreiner. Målene var å finne årsaker til at det avlingspotensialet som de naturgitte forutsetningene gir grunnlag for, ikke blir tatt ut i praksis, samt å lage og teste ut en møteplass for formidling av kunnskap, forskningsresultater og
forskningsbehov.

Forfattere:

Anne Kjersti Bakken (NIBIO), Trønd Børresen (NMBU), Ragnvald Gramstad (NLR), Atle Haugnes (NLR), Mats Höglind (NIBIO), Astrid Johansen (NIBIO), Geir Paulsen (NIBIO), Einar Strand (NLR), Anne Kjersti Uhlen (NMBU), Lillian Øygarden (NIBIO/NMBU), Wendy Waalen (NIBIO)

År :

2017

Finansiering:

Norges forskningsråd (NFR)

To bruk som representerte driftsformene ensidig kornproduksjon og kombinert korn- og husdyrproduksjon ble valgt ut i henholdsvis Rakkestad og Nannestad. Her ble det blant annet lagt ut forsøk med jordløsning og arrangert mange markdager. På to kombinert kjøtt- og mjølkeproduksjonsbruk i henholdsvis Hå og Orkdal studerte en jordløsning i etablert eng og testa også ut ulike frøblandinger til treslåttsystem og kombinert slått og beite. På to bruk med kjøttproduksjon på ammeku i henholdsvis Hå og Levanger ble det gjennomført flere forsøk med ulike frøblandinger til ulike slått- og slått/beite-system, og en så også på effekter av vedlikeholdssåing. To masterstudenter gjennomførte feltarbeidet sitt på fire av gårdene. Funn fra forsøkene førte ikke til store gjennombrudd og avlingsfremmende endringer i driftsopplegget på gårdene, men bidro til å tenke nytt og til gode diskusjoner mellom gårdbrukerne, rådgivere, studenter og forskere. Gårdsstudiene bidro til å gjøre Agropro-prosjektet kjent i næringa, og til blest om at god og bedre agronomi er et vesentlig grunnlag for å øke norsk matproduksjon på en bærekraftig måte.

 

Se rapport under «relevante dokumenter».

Top