Høyere antioksidant- og lavere kadmiumkonsentrasjoner og lavere forekomst av plantevernmiddelrester i økologisk dyrkede vekster: en systematisk litteraturgjennomgang og meta-analyse

| Type artikkel: Publisert studie
I denne metastudien, altså studier som sammenstiller og analyserer flere studier, anvender forskerne både kvalitative og kvantitative metoder. Hovedmålet med denne metastudien er å frembringe et systematisk overblikk over publiserte studier som fokuserer på å kvantifisere forskjeller i komposisjon av økologiske og konvensjonelle avlinger.
Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analysis  

Bakgrunn

Økt interesse og bekymring for negative miljø- og helseinnvirkning av agrokjemikalier (pestisider, vekstregulatore og mineralgjødsel) brukt på avlinger, har vært en stor pådriver for forbrukernes etterspørsel av Økologisk produsert mat de siste 20 årene. Det finnes flere systematiske overblikk over publisert forskningslitteratur på området. I disse metastudiene, altså studier som sammenstiller og analyserer flere studier, anvender forskerne både kvalitative og kvantitative metoder. Det er mangel på metastudier som tar for seg forskningen fra de siste fire-fem årene, og det er fortsatt pågående kontroverser om hvorvidt økologisk produksjon bidrar til flere helsefremmende stoffer i råvarene enn i konvensjonelt landbruk.  

Mål

Hovedmålet med denne metastudien er 1 å frembringe et systematisk overblikk over publiserte studier som fokuserer på å kvantifisere forskjeller i komposisjon av økologiske og konvensjonelle avlinger 2 å utføre vektede og uvektede meta-analyser av publisert data 3 å frembringe sensitivitetsanalyse fokusert på å identifisere i hvilken grad resultatene fra meta-analysen er påvirket av inklusjonskriteriene 4 å diskutere resultatene ved meta-analysen i lys av samtidig kunnskap om næringsstoffenes innvirkning på vår helse, der betydlige forskjeller i næringsinnhold ble oppdaget.  

Fremgangsmåte

Denne metastudien fokuserer primært på sekundære plantemetabolitter som antioksidanter/(poly)fenoler og vitaminer. Metastudien tar også for seg potensielt skadelige syntetisk-kjemiske pesticider og giftige metaller som Cd, As og Pb, makronæringsstoffer som proteiner, aminosyrer, karbohydrater og redusert sukker. Mineraler er også inkludert. I alt 343 fagfellevurderte publikasjoner er inkludert i metastudien (156 oppfylte kriteriene til den vektede meta-analysen og 343 oppfylte kriteriene for den uvektede meta-analysen). Omkring 70 % av studiene inkludert i metastudien ble utført i Europa, hovedsakelig i Italia, Spania, Polen, Sverige, Tsjekkia, Sveits, Tyrkia, Danmark, Finland og Tyskland. Resten av studiene ble utført i USA, Brasil, Canada og Japan.  

Funn

Både de vektede og uvektede meta-analysene fant en betydelig høyere antioksidant-aktivitet i økologiske avlinger. Avlingene fra økologisk produksjon inneholdt også høyere konsentrasjoner av et bredt spekter ernæringsmessig gunstige antioksidanter/(poly)fenoler, men lavere konsentrasjoner av potensielt skadelige metallet Cd.  

Konklusjon

Det må tas med i betraktingen at det fortsatt er kunnskapshull når det gjelder den potensielle helseinnvirkningen av økt inntak av antioksidanter/(poly)fenoler hos mennesker ved forbruk av økologisk produserte matvarer. Det er likevel liten tvil omkring de helhetlige resultatene som systematisk viser hvordan økologisk produksjon av planter gir høyere konsentrasjoner av antioksidanter/(poly)fenoler og lavere konsentrasjoner av Cd og rester av kjemisk-syntetiske plantevernmidler, sammenliknet med konvensjonell produksjon. Det er nødvendig med videre forskning for å kartlegge de relative innvirkningene av 1 avlingstype – art og variasjon/sort/hybrid 2 agronomisk og pedo-klimatiske bakgrunnsforhold på aktuelle forskjeller mellom økologisk og konvensjonell avlskomposisjon. Det er også et svært stort behov for velkontrollerte studier på mennesker for å identifisere og kvantifisere potensielle helseeffekter av forbruk av økologisk versus konvensjonelt produsert mat.
Top