InnoLED: Effect of red, blue and white light on the growth, edible quality and yield of lettuce produced in urban hydroponic system

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Urbant landbruk handler om å produsere kortreist mat med lave utslipp av klimagasser, gjenvinning av matavfall, effektiv ressursbruk og ekte samfunnsengasjement. NIBIOs InnoLED-prosjekt skal gi ny kunnskap av stor betydning for videreutviklingen av urban matproduksjon.
Som et resultat av mer enn ti års samarbeid med det kinesiske landbruks CAAS (Chinese Academy of Agricultural Sciences, http://www.caas.cn/en/ ) har NIBIO blitt deltaker i SiEuGreen, et EU-Kina H2020 flaggskip-prosjekt med seks kinesiske partnere, 12 europeiske partnere og med NMBU som koordinator. Gjennom Norge-EU-Kina-samarbeid og teknologiutveksling skal SiEUGreen-prosjektet bidra til et mer bærekraftig og klimasmart urbant landbruk. SiEUGreen-prosjektet skal utvikle ny plantedyrkingsteknologi som tas i bruk og testes i egne demonstrasjonsanlegg både i Kina, EU og Norge. Gjennom SiEUGreen-prosjektet vil NIBIO bidra til å styrke forskningen på urbant landbruk. InnoLED-prosjekt, støttet av Forskningsrådets forsterkningsmidler, skal undersøke hvordan ulike typer LED-lys kan tas i bruk i urban matproduksjon. InnoLED-prosjektet skal blant annet undersøke effekten av ulike typer farget LED-lys på grønnsakers vekst og utvikling, smak, næringsinnhold og avlingsstørrelse. Kunnskapen som NIBIO bygger gjennom InnoLED-prosjektet vi bidra til fremtidens bærekraftige urbane matproduksjon. Urbant og bynært matproduksjon gir muligheter for gode samtaler og relasjonsbygging mellom mennesker i urbane strøk, og det kan knyttes kontakt mellom små- og mellomstore bedrifter som produserer kortreist mat. Slik kortreist matproduksjon vil dessuten bidra til økt matsikkerhet. InnoLED-prosjektet vil dessuten styrke NIBIOs samarbeid med små- og mellomstore bedrifter innen urbant landbruk.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/297301
Top