Integrert plantevern – hva kan vi lære av 20 års integrert planteproduksjon? 2014

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Integrerat växtskydd- vad kan vi lära av 20 års integrerad växtodling?

Bakgrunn

Den integrerade odlingen på Logården blir 20 år 2011. Målsättningen med Logårdsprojektet var att utveckla växtodlingssystem som är uthålliga, produktiva och ger ändamålsenliga produkter. Integrerad odling är en benämning på ett resurshushållande odlingssystem: en sund växtföljd i kombination med reducerad jordbearbetning, sänkta kvävegivor och reducerad kemisk bekämpning gynnar miljön, samtidigt som en långsiktigt hög produktion säkras. Integrerad odling sågs därför ett odlingssystem för framtiden. Idag drivs konventionell växtodling i Europa i många aspekter enligt principerna för integrerad odling som den utformades på Logården 1991. Nu finns ett EU-direktiv om integrerat växtskydd som skall tillämpas inom hela EU 2014. Växtskydd har varit en viktig del av utformningen av den integrerade odlingen på Logården.  

Mål

Vi vil nu sammanställa erfarenheter, goda och dåliga, från den integrerade odlingen på Logården och övriga gårdar i det ursprungliga forskarnätverket.
Top