Kartlegging av beiteressurser i Hedmark

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
I regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark er målet å øke matproduksjonen i fylket med 20 prosent innen 2030. I Hedmark er utnyttelse av utmarka både en forutsetning og en utfordring for å nå dette målet. Kunnskap om fylkets samlede beiteressurser vil være et godt beslutningsgrunnlag i flere sammenhenger.

Bakgrunn

Hedmark har store beiteressurser. En god utnyttelse av disse krever økt kunnskap om hvor de beste beitene er, hvor det er plass til flere beitedyr og potensialet for bruk av innmarksbeiter.

Mål

I regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark er målet å øke matproduksjonen i fylket med 20 prosent innen 2030. I Hedmark er utnyttelse av utmarka både en forutsetning og en utfordring for å nå dette målet. Kunnskap om fylkets samlede beiteressurser vil være et godt beslutningsgrunnlag i flere sammenhenger:
  • et godt verktøy for å kunne utnytte beiteressursene i Hedmark på en god måte i framtida
  • et godt grunnlag for å vurdere beitebruk opp mot andre arealinteresser i utmarka
  • et verktøy for å finne fremtidsrettede tilpasninger knyttet til rovviltutfordringene
  • Oppsummering av tidligere utførte lokale beitekartleggingsprosjekter
  • Kommunevis beregning og beskrivelse av beitekvalitet og beitekapasitet i utmark
  • Kommunevis oversikt over ledige beiteressurser for husdyr i utmark
  • Kommunevis oversikt over innmarksbeitearealene og hvor stor andel av disse som er i bruk
Top