MILJØMELK: Miljømessig og økonomisk bærekraft på gårder med økologisk melkeproduksjon 2010-2014

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Hovedmålet er å analysere og evaluere miljømessig og økonomisk bærekraft på økologiske melkeproduksjonsgårder i Møre og Romsdal og bruke disse resultatene til å foreslå strategier for å forbedre miljømessig og økonomisk bærekraft på gårdsnivå.

Prosjektleder:

Sissel Hansen

Forskningsinstitusjon:

Bioforsk økologisk

Finansiering:

Norges Forskningsråd, Natur og Næring og Møre og Romsdal Fylke.

Bakgrunn

Det er per i dag ikke utviklet gode system for å vurdere bærekraft på norske melkebruk. Både raske strukturendringer og utfordringer i forhold til miljø og klima gjør at bærekraftverktøy trengs for å vurdere effekt av politiske virkemidler og tilpasning på den enkelte gård. I Møre og Romsdal fylke er 85 % av verdi­skapningen i landbruket tilknytta melkeproduksjon. Mer bærekraftig melkeproduksjon med redusert utslipp av klimagasser er viktig. Tilsvarende gjelder for grasfylkene langs Vestlandet og i Nord-Norge.

 

Hovedmål

Å analysere og evaluere miljømessig og økonomisk bærekraft på økologiske melkeproduksjonsgårder i Møre og Romsdal og bruke disse resultatene til å foreslå strategier for å forbedre miljømessig og økonomisk bærekraft på gårdsnivå.

Delmål:

  1. Å tilpasse eksisterende verktøy til å estimere miljøeffekter av melkeproduksjon på gårdsnivå
  2. Å evaluere miljømessig og økonomisk bærekraft på økologiske melkeproduksjonsgårder
  3. Å evaluere effekt av gårdsstørrelse på bærekraft på økologiske melkeproduksjonsgårder
  4.  Å evaluere effekt av driftsintensitet på bærekraft på økologiske melkeproduksjonsgårder

 

Gjennomføring

Det vil være et nært samarbeid med landbruks­rådgivningen i Møre og Romsdal og 10 økologiske og 10 konvensjonelle melkeprodusenter. Vi vil beregne økonomiske konsekvenser av eventuelle tilpassninger til en miljøvennlig drift. Vi kommer til å se spesielt på følgende indikatorer:

– Nitrogenbalanse på gårds- og skiftenivå, og nitrogeneffektivitet per jordbruksareal og per produsert enhet av melk og kjøtt
– Fosforbalanse på gårds- og skiftenivå, og fosforeffektivitet per jordbruksareal og per produsert enhet av melk og kjøtt
– Kaliumbalanse på gårds- og skiftenivå, og kaliumeffektivitet per jordbruksareal og per produsert enhet av melk og kjøtt
– Energibalanse på gårdsnivå
– Utslipp av drivhusgasser på gårdsnivå (CO2, N2O, CH4)

Konsekvenser av funn i delmål B,C,D vil bli evaluert og diskutert i en arbeidsgruppe som i tillegg til norske prosjektmedarbeidere består av representanter fra landbruket i Møre og Romsdal (Landbruksforvaltningen,  Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning,Tine) og Oikos. Det vil bli både sett på forslag til forandringer som bonden kan gjøre i sin egen drift og forandringer i rammebetingelsene som gårdbrukeren driver under.

 

Samarbeid

Prosjektet bygger på samarbeid og informasjonsutveksling blant mange aktører, både regionalt (melkebønder, forsøksringer, Møre og Romsdal fylket, M & R Bonde og småbrukarlag, Tine Midt-Norge) nasjonalt (NILF, UMB, Oikos og intern i Bioforsk) og internasjonalt (universiteter og forskingsinstitutt i Tyskland og Sveits.

Top