Mineralisering av karbon og nitrogen etter pløing av eng 2002-2006

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Pløying av eng kan skape ekstreme situasjonar med omsyn på utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar særleg viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi miljøaspektet er vektlagt. Prosjektet skal klarlegge potensialet for mineralisering av C og N etter pløying av eng med ulik alder og innhald av kløver.

Bakgrunn

Pløying av eng kan skape ekstreme situasjonar med omsyn på utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar særleg viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi miljøaspektet er vektlagt.  

Mål

Prosjektet skal klarlegge potensialet for mineralisering av C og N etter pløying av eng med ulik alder og innhald av kløver.  

Fremgangsmåte

Endring av mineralisering som følgje av ulik grad av forstyrring ved jordarbeiding skal undersøkast, samt mineralisering i perioder med låge temperaturar utanfor vekstsesongen. Hurtigmetode for analyse av potensiell C- og N- mineralisering blir testa. Det kompliserte samspelet mellom jordfysiske, biologiske og meteorologiske faktorar sin påverknad på mineralisering av C og N gjer det vanskeleg å vurdere N-faktoren. I tillegg til å få fram ny kunnskap blir det i prosjektet lagt sterk vekt på å systematise kunnskap. Mellom anna ved bruk av den mekaniske modellen SOIL_ NO. Kalibrering av modellen blir gjort på eksisterande data og nye forsøksdata. Testing av modellen blir gjennomført i prosjektet. Problemstillingar for økologisk drift er vektlagt, men forsøksspørsmål er høgst relevante også for konvensjonell drift. Ny kunnskap vil dekke behov for viktig vidareutvikling av tilgjengelege norske gjødslingsprogram.
Top