Økologisk vs konvensjonell: To studier – to konklusjoner

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen
Sommeren 2009 ble det på kort tid lagt fram to store undesøkelser med helt motstridende konklusjoner. Rapporten fra det britiske Food Standard Agency (FSA) fikk i media store oppslag som slo fast at økologisk mat ikke var noe bedre enn konvensjonell. Omtrent samtidig kom det en tilsvarende rapport fra det franske mattilsynet (FSSA) som konkluderte med at økologisk matproduksjon har vist seg i stand til å produsere både sunnere og mer bærekraftig mat, og at en videreutvikling av dette er veien å gå for framtida. Hvorfor synes det å være så stor uenighet blant forskere når det gjelder forskjeller på økologisk og konvensjonell matkvalitet?

Av:

Berit Swensen, forsker ved VitalAnalyse.

Publisert:

10 desember 2013

Sommeren 2009 ble det på kort tid lagt fram to store undesøkelser med helt motstridende konklusjoner. Rapporten fra det britiske Food Standard Agency (FSA) fikk i media store oppslag som slo fast at økologisk mat ikke var noe bedre enn konvensjonell. Omtrent samtidig kom det en tilsvarende rapport fra det franske mattilsynet (FSSA) som konkluderte med at økologisk matproduksjon har vist seg i stand til å produsere både sunnere og mer bærekraftig mat, og at en videreutvikling av dette er veien å gå for framtida. Hvorfor synes det å være så stor uenighet blant forskere når det gjelder forskjeller på økologisk og konvensjonell matkvalitet?

I metastudier, hvor resultat fra mange dyrkingsforsøk skal samles og statistiske analyser skal gjøres på et stort utvalg enkeltforsøk og -analyser, settes det opp ulike kriterier for hvilke studier som skal inkluderes. Ulike kriterier og valg vil kunne føre til ulike konklusjoner, noe som ble veldig tydelig med de to rapportene som på kort tid ble lagt ut sommeren 2009.

Rapporten fra det britiske Food Standard Agency (FSA) fikk store oppslag som slo fast at økologisk mat ikke var sunnere enn konvensjonell [1]. Går man nærmere inn på hva rapporten faktisk sier, blir bildet litt mer nyansert. For det første vurderer de ikke om økologiske produkter er sunnere enn konvensjonelle – dette er faktisk en faktor de har utelatt siden de bare har sett på forskjeller i innhold av enkelte næringsstoffer. Dette utvalgskriteriet utelukket en rekke studier som har undersøkt innhold av negative stoffer som sprøytemiddelrester,  tungmetaller og nitrat siden slike stoffer ikke er næringsstoffer. Videre ble en rekke studier utelatt fordi det ikke har vært opplyst hvilken sertifiseringsordning dyrkingen har fulgt og de konkluderer med at det på dette feltet er mye forskning som ikke etterlever deres krav. Utvalgskriteriene ble møtt med mye kritikk fra det økologiske miljøet, i tillegg til at resultat fra flere nylig avsluttede, store studier ikke var med  (Se også Om sammenlignende dyrkingsforsøk nedenfor).

 

Omtrent samtidig kom det en tilsvarende rapport fra det franske mattilsynet (FSSA) [2]. Her ble det konkludert med at økologiske planteprodukter inneholder mer tørrstoff og mineraler, spesielt jern og magnesium, og mer antioksidanter som fenoler og salisylsyre. Videre konkluderes det med at animalske økoprodukter inneholder mer flerumettet fett, noe som antas å ha mange positive helseeffekter. Når det gjelder forskjeller i innhold og kvalitet av karbohydrater, proteiner og vitaminer, konkluderer denne rapporten med at dataene er for mangelfulle til at noen tydelig tendens kan finnes.

I motsetning til den engelske rapporten trekker den franske også fram at 94-100% av økologiske produkter er uten rester av syntetiske sprøytemidler og at de inneholder betydelig mindre nitrat. Dette faktum bidrar sterkt til konklusjonen om at økologisk mat har bedre kvalitet og kan bidra positivt til folks helse.

Det har lenge vært kjent at både nitrat og sprøytemiddelrester kan ha negative helseeffekter – det er ikke uten grunn at vi har grenseverdier for disse stoffene i mat og drikkevann. Nyere studier viser at den negative helseeffekten av disse stoffene kan være langt mer dramatisk enn tidligere antatt, for eksempel settes det nå fokus på den hormonforstyrrende effekten av ulike sprøytemidler [3] [4] [5] og den forsterkende effekten av flere midler i blanding (cocktaileffekten) [6]  [7]  [8]. Nitrat, nitritt og nitrosaminer synes å kunne knyttes til den økende utvikling av insulinresistens, Alzheimer og diabetes-T2 [9] [10], i tillegg til å kunne utløse methemoglobinemi hos spedbarn[11] [12] [13] [14].

Det er summen av økt innhold av positive næringsstoffer og sterk reduksjon/fravær av skadelige stoffer som fører til at den franske rapporten konkluderer slik: Økologiske dyrkingssystem har bevist sin evne til å produsere mat med høy kvalitet. Og det er videreføring og utvikling av økologisk produksjon som trengs for å oppnå en bærekraftig matproduksjon i den nærmeste fremtid.

Og diskusjonen fortsetter…

I 2012 gjentok historien seg. Da kom en rapport fra Stanford University [15]  (som igjen fikk store oppslag i media) om at økologisk mat ikke var noe bedre enn konvensjonell.   Den konkluderer med at det ikke finnes sterke bevis i den publiserte litteraturen for at økologisk mat er betydelig mer næringsrik enn konvensjonell, og de trekker fram at det er en stor mangel på gode studier (vår uthev). Videre sier de i sin konklusjon at økologisk mat kan redusere eksponeringen for sprøytemiddelrester og antibiotikaresistente bakterier. Selv om dette nevnes, ble det ikke vektlagt i deres vurdering av eventuelle helsefordeler, og dette påpekes også denne gangen i kritikken av rapporten. [16] Med tanke på hvor komplekst fagfeltet mat og helse er, er det ikke uventet at konklusjonene spriker på dette området.

 

Referanser

 1. ^Dangour, Alan D. Sakhi K Dodhia, Arabella Hayter, Elizabeth Allen, Karen Lock, and Ricardo Uauy. Nutritional quality of organic foods: a systematic review .
 2. ^Lairon, D., Nutritional quality and safety of organic food. A review. Agronomy for Sustainable Development, 2010. 30(1): p. 33-41. .
 3. ^Kjaerstad, M.B., et al., Endocrine disrupting effects in vitro of conazole antifungals used as pesticides and pharmaceuticals. Reprod Toxicol, 2010. 30(4): p. 573-82.
 4. ^Mnif, W., et al., Effect of endocrine disruptor pesticides: a review. Int J Environ Res Public Health, 2011. 8(6): p. 2265-303.
 5. ^Mnif, W., et al., Effect of endocrine disruptor pesticides: a review. Int J Environ Res Public Health, 2011. 8(6): p. 2265-303.
 6. ^Kjaerstad, M.B., et al., Endocrine disrupting effects in vitro of conazole antifungals used as pesticides and pharmaceuticals. Reprod Toxicol, 2010. 30(4): p. 573-82.
 7. ^Vinas, R., Y.J. Jeng, and C.S. Watson, Non-genomic effects of xenoestrogen mixtures. Int J Environ Res Public Health, 2012. 9(8): p. 2694-714.
 8. ^Orton, F., et al., Widely used pesticides with previously unknown endocrine activity revealed as in vitro antiandrogens. Environ Health Perspect, 2011. 119(6): p. 794-800.
 9. ^de la Monte, S.M., et al., Epidemilogical trends strongly suggest exposures as etiologic agents in the pathogenesis of sporadic Alzheimer%quote%s disease, diabetes mellitus, and non-alcoholic steatohepatitis. J Alzheimers Dis, 2009. 17(3): p. 519-29.
 10. ^Tong, M., et al., Nitrosamine exposure causes insulin resistance diseases: relevance to type 2 diabetes mellitus, non-alcoholic steatohepatitis, and Alzheimer%quote%s disease. J Alzheimers Dis, 2009. 17(4): p. 827-44.
 11. ^Chan, T.Y., Vegetable-borne nitrate and nitrite and the risk of methaemoglobinaemia. Toxicol Lett, 2011. 200(1-2): p. 107-8.
 12. ^Greer, F.R. and M. Shannon, Infant methemoglobinemia: the role of dietary nitrate in food and water. Pediatrics, 2005. 116(3): p. 784-6.
 13. ^Martinez, A., et al., Methemoglobinemia induced by vegetable intake in infants in northern Spain. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2013. 56(5): p. 573-7.
 14. ^Zeman, C., et al., New questions and insights into nitrate/nitrite and human health effects: a retrospective cohort study of private well users%quote% immunological and wellness status. J Environ Health, 2011. 74(4): p. 8-18.
 15. ^Smith-Spangler, C., et al., Are organic foods safer or healthier than conventional alternatives?: a systematic review. Ann Intern Med, 2012. 157(5): p. 348-66.
 16. ^Holzman, D.C., Organic food conclusions don%quote%t tell the whole story. Environ Health Perspect, 2012. 120(12): p. A458.
Top