Økt konkurransekraft og verdiskapning for norskproduserte poteter 2013-2017

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Målet for dette prosjektet er økt konkurransekraft og verdiskapning for norskproduserte poteter, - som svar på en utvikling med redusert forbruk, økt import og svekket produsentøkonomi.

Mål

Målet for dette prosjektet er økt konkurransekraft og verdiskapning for norskproduserte poteter, – som svar på en utvikling med redusert forbruk, økt import og svekket produsentøkonomi.  

Fremgangsmåte

Det er igangsatt aktiviteter for å øke kunnskapen om forhold som styr er størrelsesfordeling og skallkvalitet på nyhøstede og lagrede poteter. I forhold til skallkvalitet er det fokus både på skurv, skallfasthet og farge/glans. Det første året ble effekten av ulik jord og klima på skallkvalitet undersøkt i felt og potter. Det var store forskjeller i skallkvalitet, men flere felt og år må til for å kunne forklare utslagene. Sortsforsøk på ulike jordarter viste at det er store sortsforskjeller som til en viss grad påvirkes av dyrkingssted. Et feltforsøk som tok for seg bet ydningen av modning på blankhet viste at mer umodne poteter var mindre krakelert, men at andre egenskaper var viktigere for helheten. Forsøk med ulike innlagringsstrategier viste tydelig at god opptørking og rask nedkjøling er gunstig for skallkvaliteten etter lagring. Disse forsøkene følges opp i 2014. Kvaliteten av settepoteten er avgjørende for resultatet. Forsøk med kalsiumgjødsling i settepotetåret ga ikke sikre utslag, men skal gjentas med større forskjeller i tilført mengde. I 2013 ble det videre igangsatt arbeid med et utvalg temperatur- og lysbehandlinger av settepoteter på lager med sikte på forbedret vitalitet, sjukdomstilstand og modning. Det er også gjennomført ulike kjemiske og biologiske behandlinger mot sjukdomsutvikling hos settepotet. S ettepotetene etterprøves i 2014. Videre arbeides det med å videreutvikle hurtigmetoder for tørrstoff basert på nær-infrarød spektroskopi. En modell for off-line estimering av tørrstoff (dvs målinger i ro), utviklet i FFL-prosjekt 199421, er utvidet slik at tørrstoff raskt kan estimeres i hel uskrelt potet. Videre er det nå vist i en større studie at det samme systemet også kan benyttes for on-line bestemmelse av tørrstoff i potet på et samlebånd. Foreløpige resultater er kun oppnådd ved lav målehastighe t (ca. 5 poteteter i sekundet), men det er sannsynlig at denne hastigheten kan økes betraktelig.  

Samarbeid

Det er innledet samarbeid med Storbritannia og New Zealand med siktemål om å dokumentere blodsukkereffekten som en del av et større måltid. Til nå er en in vitro metode for å måle glykemisk belastning validert med kokt potet, mens en in vivo «måltidsstudie» på effekten av brokkoli på glykemisk belastning er under planlegging.
Top