Opprette et vitenskapelig grunnlag for en integrert evaluering av klimagassutslipp fra jord i norsk landbruk 2009-2012

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektet er treårig for å gi et minimum av empiriske data for å vurdere N2O- og CO2-utslippsfaktorer for de mest relevante produksjonssystemene i norsk sammenheng. Prosjektet bygger på feltobservasjoner, eksperimenter, laboratorie-screening av jordprosesser, dynamisk modellering og en overordnet integrering av funnene i en klimagass-kalkulator (Norsk HOLOS).

Bakgrunn

Agroøkosystemer bidrar til global oppvarming gjennom direkte og indirekte utslipp av klimagassene CO2, CH4 og N2O. Dyrket jord kan være sterke kilder til N2O. Dyrket jord bidrar utvilsomt til det totale klimagassbudsjett knyttet til matproduksjon. Imidlertid er omfanget av jordrelaterte utslipp høyst usikkert på grunn av regionale forskjeller i grunnforhold, klimatiske faktorer, forvaltningsregimer og dyrking historie.  

Mål

En vitenskapelig tilnærming til utslipp av klimagasser fra jord i norsk jordbruk vil forenkle regnskapsmetoder som tar sikte på å analysere livssyklusen til norsk matproduksjon i en bredere samfunnsmessig kontekst.  

Fremgangsmåte

Prosjektet bygger på feltobservasjoner, eksperimenter, laboratorie-screening av jordprosesser, dynamisk modellering og en overordnet integrering av funnene i en klimagass-kalkulator (Norsk HOLOS). Prosjektet er treårig for å gi et minimum av empiriske data for å vurdere N2O- og CO2-utslippsfaktorer for de mest relevante produksjonssystemene i norsk sammenheng. Helårsmålinger av N2O -utslipp gir datasett for to dominerende agronomiske/klimatiske systemer: gress/melkeproduksjon i vest (vått klima) og korn i øst (tørt innlandsklima). Spesifikke variasjoner i dyrkingspraksis og lokale jord- og klimaforhold blir også målt. I tillegg utforsker prosjektet utvalgte jorddyrkingsstrategier med hensyn til potensiale for klimagasstiltak under norske forhold, både i felt og laboratorieforsøk.
Top