Organisk karbon i jordbruksjord

| Type artikkel: Faktaark

Forfattere:

Fjellstad W, Klakegg O, Olsen H, Hofmeister F

Institusjon:

Skog og landskap

Årstall:

2010

Jordbruksarealene er viktige med tanke på lagring av karbon. Kombinasjon av jordtype og arealbruk er avgjørende for hvor mye karbon som kan lagres. For å ivareta karbon i jordbruksjord er det nødvending at rett tiltak skjer på rett sted.

Top