Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold 2010-2014

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om å optimalisere nitrogenfiksering i eng med fokus på jordforhold, spesielt jordpakking, under vekslende vekstforhold. Prosjektet skal videre undersøke muligheter for å redusere nitrogen-tap fra gras-kløvereng samtidig med å øke varighet av kløver i eng og å undersøke potensialet til luserne under norske vekstforhold.

Bakgrunn

Bruk av engbelgvekster er helt sentralt for nitrogenforsyning i økologisk landbruk. Kløver har også blitt mer aktuelt ved konvensjonell drift de siste årene med større fokus på fôrkvalitet og fôropptak og prisøkning på handelsgjødsel. I Nord-Norge, på Vestlandet og i fjellbygdene i Sør-Norge er rødkløver og hvitkløver de mest aktuelle engbelgvekstene til fôrproduksjon. Disse artene har stort potensial for nitrogen-fiksering og bidrar til god fôrkvalitet. Under praktiske dyrkingsforhold blir enga påført store kjørebelastninger, spesielt ved høsting og fôrberging. Utviklinga mot stadig tyngre traktorer og høsteutstyr gir større risiko for skader. Virkningen av kjøring med jordpakking og fysisk slitasje på avling, N-fiksering og innhold og varighet av kløver er dårlig belyst under ulike jord- og klimavilkår. Dårlig varighet av rødkløver i eng er en stor begrensning der en vil ha god produksjon i enga over lang tid. Ulike teknikker for isåing av kløver i etablert eng er prøvd med vekslende resultater. En metode som er lite prøvd i Norge, er sjølsåing av kløver der en lar hele eller deler av enga få stå til frømodning med noen års mellomrom slik at en kan få naturlig frøspredning og foryngelse av enga. Prøving av andre arter med lenger levetid enn rødkløver er også aktuelt. Luserne har vist seg som en mye mer varig plante der den får etablert seg skikkelig. Nyere norske forsøk viser at det finnes hardført foredlingsmateriale av luserne som også kan være aktuelt utenfor Østlandsområdet.  

Hovedmål

Prosjektet er initiert av Nord-Norsk landbruksråd. Bioforsk Nord skal via forskningsprosjektet forsøke å øke omfanget av dyrking av engbelgvekster i kaldt klima. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om å optimalisere nitrogenfiksering i eng med fokus på jordforhold, spesielt jordpakking, under vekslende vekstforhold. Prosjektet skal videre undersøke muligheter for å redusere nitrogen-tap fra gras-kløvereng samtidig med å øke varighet av kløver i eng og å undersøke potensialet til luserne under norske vekstforhold.  

Fire delmål

1. Optimalisere nitrogenfiksering i eng med fokus på jordforhold, spesielt jordpakking, under vekslende vekstforhold 2. Redusere N-tap fra grass-kløvereng 3. Øke varighet av kløver i eng 4. Undersøke potensialet til luserne under norske vekstforhold  

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet utføres i samarbeid mellom Bioforsk Nord og North Wyke Research, Norsk Landbruksrådgivning og Universitetet for miljø- og biovitenskap.  

Lenke

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/77982/Ievina_Sturite_Prosjektpresantasjon.pdf
Top