Rapport om tiltak for å styrke jordvernet

| Type artikkel: Rapport
På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. I rapporten pekes det på virkemidler innenfor areal- og transportplanleggingen, men også tiltak innenfor samferdselssektoren og andre tiltak som jordflytting og jorderstatningsfond.
På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. I rapporten pekes det på virkemidler innenfor areal- og transportplanleggingen, og også tiltak innenfor samferdselssektoren og andre tiltak som jordflytting og jorderstatningsfond. Noen tiltak som anbefales i rapporten er:
  • Regionale planer for samordnet areal- og transport, med konsentrert by- og tettstedsutvikling, klare grenser mot viktige jordbruksområder, og konkrete krav til fortetting/transformasjon samt høy arealutnyttelse.
  • Tett oppfølging av kommunale planprosesser med tidlig innspill av godt tilrettelagte arealressursdata.
  • Tydelig formidling av nasjonale jordvernmål som klargjør når bruk av innsigelse er nødvendig.
  • Opprydding og effektivisering av reglene for spredt utbygging.
Top