Redusert plantevernmiddelbruk og mindre miljørisiko i dyrkingssystemer (REDUCE) 2007-2011

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Hovedmålet med prosjektet er å finne beste plantevernpraksis som minimerer avhengigheten av plantevernmidler og den negative miljøpåvirkningen i de viktige kulturene korn og potet.

Bakgrunn

Ugrasmidler i korn og soppmidler i potet utgjør en stor andel av plantevernmidlene som brukes i Norge. Miljømessig kan sprøyting være uheldig fordi en del av plantevernmidlene vil renne av til vassdrag og kunne skade livet i vannet. Helsemessig vil vi heller ikke ha plantevernmidler verken i grunnvann eller overflatevann.   Å ha god kontroll på ugraset er viktig i alle kulturer, også i korn. Høstpløying en effektiv måte å redusere overvintrende og flerårig ugras på, men på erosjonsutsatte arealer vil imidlertid høstpløying føre til mye erosjon og tap av næringsstoffer. Redusert jordarbeiding uten bruk av plogen er derfor et alternativ, men dette fører til større behov for å bekjempe overvintrende og flerårige ugras ved bruk av glyfosat  

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å finne beste plantevernpraksis som minimerer avhengigheten av plantevernmidler og den negative miljøpåvirkningen i de viktige kulturene korn og potet.  

Fremgangsmåte

En ser på muligheten av å bruke reduserte doser/sprøyte etter behov og videreutvikle økologiske metoder. Prosjektet er delt i fire delprosjekter: 1. Tiltak for å redusere ugrassprøyting i korn uten jordarbeiding om høsten (reduserte glyfosatdoser, forbedre kornets konkurranseevne, vårpløying, brakking) 2. Tiltak for å redusere bruk av soppmidler i poteter (teste varslingsmodell for tørråtesprøyting mht. sorter og reduserte doser av soppmidlet fluazinam, utvikle risikomodell for tørråte på knollene mht. optimalt tidspunkt for mekanisk risdreping) 3. Identifisering av prosesser som bidrar til stor risiko for avrenning av plantevernmidler i ulike jordtyper (glyfosat, fluazinam) og ulike jordarbeiding (glyfosat) (avrenning av overflatevann og grøftevann, makroporetransport, binding og nedbryting i jord) 4. Modellering av skadegjørere, plantevernmiddelbruk og -risiko, og utvikling av tiltak i korn og potet Bioforsk Plantehelse har ansvar for delprosjektene 1, 2 og 4 mens Bioforsk Jord og miljø har ansvar for delprosjekt 3.
Top