Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre.

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Havre har stor plass i det norske landbruket, og representerer ca 25 prosent av all korndyrkinga i landet. Verdien av havre både som fôr og direkte til menneskeføde er stor, og som mat er havren særlig verdifull gjennom sin gode diettiske virkning og bred t sammensatte næringsstoffer. Havre er en robust kornart som tåler variasjon i næringstilgang, struktur og pH, og den er svært verdifull forgrøde for hvete.

Prosjektleder:

Lars Reitan

Institusjon:

Graminor

Årstall:

2014 - 2017

Havre har stor plass i det norske landbruket, og representerer ca 25 prosent av all korndyrkinga i landet. Verdien av havre både som fôr og direkte til menneskeføde er stor, og som mat er havren særlig verdifull gjennom sin gode diettiske virkning og bred t sammensatte næringsstoffer. Havre er en robust kornart som tåler variasjon i næringstilgang, struktur og pH, og den er svært verdifull forgrøde for hvete.

Fusarium i havre skaper mykotoksiner i kornet til skade for mennesker og dyr og reduserer spireev nen som såkorn. Det overordnede målet er på kortest mulig tid å framskaffe havresort(er) med god resistens mot Fusarium og mykotoksiner (soppgifter). I motsetning til i hvete og bygg finnes ikke kjente effektive resistensgen mot fusarium og mykotoksiner i havre, og vi har begrenset forståelse av de prosesser som fører til angrep og resistens. Graminors initiativ for dette fellesprosjektet er å komme videre i dette søket.

-Oppbygging av kjernesamling (‘havrebase’) og utføre systematiske søk etter bedre re sistenskilder mot fusarium i materialer innen og utenfor den aktuelle nordiske genpoolen

-Implementere NIR analyser som seleksjonsgrunnlag for mykotoksinresistens ved å ta i bruk kalibreringer som er utviklet i pågående prosjekt.

-Utnytte tilegnet kunnsk ap om fenotyping og genetisk informasjon og verktøy med tanke på presisjonsforedling med DNA-baserte metoder.

Forskningsoppgavene: 1. Koordinere og søke etter resistens. Her er oppgavene å systematisere informasjon, søke i kjente og ukjente samlinger og v elge ut kandidater til en kjernesamling for videre kartlegging. 2.Videreutvikle og ta i bruk hurtigmetoder for DON. Utprøvinger og videreutvikle kalibreringer for NIR. 3. Genotyping og molekylært markør-arbeid for å etablere en plattform for genomisk sele ksjon. Arbeid med utvikling hurtigmetoder til bruk i foredlingsarbeidet.

Deltakere: Graminor (GN), Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Lantmännen Lantbruk (LSW), Felleskjøpet Agri (FKA) og Strand Unikorn

Top