Sjukdomsovervåkning, sjukdomskontroll og helsearbeid hos bier 2011-2014

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Mål med prosjektet er å bygge ut den diagnostiske kapasiteten på bisjukdommer i Norge (med spesiell fokus på bivirus og bakterier), og klargjøre hvilken rolle de ulike agens spiller for vintertapene av bier. Videre skal det etableres et risikobasert system for overvåking og sjukdomskontroll/ bekjempelse av bisjukdommer.

Bakgrunn

Internasjonalt rammes birøkterne hardt av store bitap – blant annet Colony Collapse Disorder (CCD) – med de negative effekter dette har for birøktere. Dette er ikke minst alvorlig for de produksjoner som er avhengige av pollinering fra bier, som for eksempel frukt, bær, mandler og oljevekster. Så langt har ikke bitapene rammet Norge i stor skala, men våre naboland har hatt store tap de siste årene. Næringa har behov for et overvåkningssystem for bisjukdommer for å fange opp utbrudd av for oss kjente sjukdommer, men også for å fange opp nye sjukdomsagens. Prosjektet vil derfor etablere et risikobasert og kostnadsoptimalisert opplegg for næringas sjukdomsovervåkning/kontroll.  

Mål

Mål med prosjektet er å bygge ut den diagnostiske kapasiteten på bisjukdommer i Norge (med spesiell fokus på bivirus og bakterier), og klargjøre hvilken rolle de ulike agens spiller for vintertapene av bier. Videre skal det etableres et risikobasert system for overvåking og sjukdomskontroll/ bekjempelse av bisjukdommer. Prosjektet har som formål å utvikle den diagnostiske kompetansen på bisjukdommer hos Norges Birøkterlag, næringsutøverne og de samarbeidende institusjoner Sveriges landbruksuniversitet og Norges veterinærhøgskole, som er den innstans som utfører slik diagnostisering for Mattilsynet. Dette vil sikre en rask og korrekt diagnostisering ved sjukdomsutbrudd hos bier, noe som er nødvendig for å iverksette sjukdomsbekjempelse og forbyggende tiltak.  

Fremgangsmåte

Prosjektet vil deretter kartlegge forekomst og utbredelse av viktige sjukdomsagens siden kunnskapen vår her er begrenset, spesielt med tanke på virus og bakterier. Parallelt med dette vil prosjektet ta ut og analysere prøver for forekomst av sjukdomsagens om høsten hos et større antall bikuber for deretter å registrere vinteroverlevelsen hos de samme bikubene. Sammen med informasjon om andre variable, som for eksempel fôrtilgang, vil resultatene bli brukt for å forklare den relative betydningen av forskjellige sjukdomsagens og andre faktorer for vintertapene. Denne informasjonen vil bli overført til næringsutøvere sammen med veiledning om hvordan man kan forebygge og bekjempe alvorlige sjukdommer. For å redusere skadevirkninger av den parasittske midden Varroa destructor vil prosjektet med utgangspunkt i de metoder som brukes i Tyskland etablere et system for avl av resistens mot midden.
Top