Skolehager i Oslo og Akershus 2012 – status og utfordringer

| Type artikkel: Rapport
Rapporten er et oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) for å kartlegge skolehager i Oslo og Akershus, drøfte resultatene og presentere forslag til styrking av skolehagevirksomheten. En spørreundersøkelse blant skolene og dybdeintervjuer med sentrale aktører i de to fylkene ble gjennomført for å kartlegge omfanget av skolehagedrift. Videre ble det gjennom et seminar med nøkkelpersoner i Norge og Norden, satt lys på felles erfaringer og forslag til tiltak for den videre utvikling av skolehager.
Rapporten er et oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) for å kartlegge skolehager i Oslo og Akershus, drøfte resultatene og presentere forslag til styrking av skolehagevirksomheten. En spørreundersøkelse blant skolene og dybdeintervjuer med sentrale aktører i de to fylkene ble gjennomført for å kartlegge omfanget av skolehagedrift. Videre ble det gjennom et seminar med nøkkelpersoner i Norge og Norden, satt lys på felles erfaringer og forslag til tiltak for den videre utvikling av skolehager. Rapporten begynner med en redegjørelse for over 100 års praksis med skolehager i Oslo og Akershus, setter den nåværende situasjonen inn i en internasjonal kontekst og presenterer skolehagearbeid i forhold til undervisning for en bærekraftig utvikling. Resultatene av spørreundersøkelsen drøftes i forhold til læreplanene i de offentlige og private skolene, felles utfordringer i etablering, stell og drift av skolehagene, kompostering som pedagogisk nøkkelaktivitet, dyrestell i skolehager på gårdsbruk, Aktivitetsskolen (tidligere SFO), matlaging, økonomi og i forhold til entreprenørskap. Forslag til tiltak inkluderer kurs for lærere og lærerstudenter; en veiledningspakke for skoler, styrking av nordisk samarbeid og koordinering med Den naturlige skolesekken, satsing på hager i barnehager, støtte til matlagingskurs, samarbeid med NAV og innvandrere som hageassistenter, bruk av gårder som arenaer for skolehager og laging av en plan for bruk av skolehagene i forhold til læreplanmål. Vedleggene dokumenterer innsamling av informasjon om skolehagene vi har klart å oppspore i Oslo og Akershus i den tiden vi fikk til disposisjon.
Top