Påvirkning av jordbearbeiding og årstid på bakteriesamfunn i jord i en Middelhavsregion

| Type artikkel: Publisert studie
Soil Bacterial Community Response to Differences in Agricultural Management along with Seasonal Changes in a Mediterranean Region.
Bakgrunn Arealbruksendring anses å være en av hoveddriverne for endringer i biologisk mangfold i gresslette-økosystemer. Å få innsikt i effekten av arealbruk på de underliggende jordbakterie-samfunnene er avgjørende.  

Mål

Å bestemme effekten av forvaltninga av landbruksområder, sammen med sesongvariasjoner på jordas bakteriesamfunn i et økosystem typisk for Middelhavsregionen.  

Fremgangsmåte

Et parti med jord ble utsatt for ulike menneskeskapte påvirkninger i et typisk landskap ved Middelhavet, ble undersøkt i vår- og høstsesong: en naturkork-eikeskog, et beite, en kultivert eng, og to vingårder (pløyd og gress-dekket).  

Funn

Forvaltningsmetode av jorda åvirket de kjemiske og strukturelle sammensetningene av de mest stabiliserte fraksjoner av organisk materiale i jord og redusert karbon-lagringen. Det ble funnet en signifikant effekt av forvaltningsmetode av jorda på strukturen av bakteriesamfunn, samt en interaksjonseffekt mellom arealbruk og årstid.  

Konklusjon

Disse funnene kan bidra til fremtidige søk for bakterielle bio-indikatorer for jordens helse og bærekraftig produktivitet.
Top