Strategier for å redusere klimagassutslipp i norsk landbruk 2011-2014

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Hensikten med dette prosjektet er å vurdere kostnadseffektive måter å redusere utslipp på, og samtidig sikre viktige mål knyttet til landbruksaktivitet, deriblant matsikkerhet og rural levedyktighet.
Strategies to reduce greenhouse gas emissions in Norwegian agriculture  

Bakgrunn

Landbruksaktivitet er en betydelig bidragsyter til klimagassutslipp og er ansvarlig for omtrent 9 prosent av de totale norske klimagassutslippene.  

Mål

Hensikten med dette prosjektet er å vurdere kostnadseffektive måter å redusere utslipp på, og samtidig sikre viktige mål knyttet til landbruksaktivitet, deriblant matsikkerhet og rural levedyktighet.  

Fremgangsmåte

For dette målet brukes en partiell likevektsmodell for norsk landbruk (Jordmod). Modellen gjør det mulig å identifisere avveininger mellom sosiale, økonomiske og miljømessige interesser i denne ressursbaserte sektoren av økonomien. Prosjektet vektlegger arealbruk og praksiser som bidrar til lavere utslipp av klimagasser eller lagrer karbon. I prosjektet vil økonomiske insentivstrukturer, som kan legge til rette for innføring av lave utslipp og deponering teknologier, vurderes.  

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom SNF (Ivar Gaasland, Odd Godal og Erling Vårdal), CICERO (Solveig Glomsrød) og Bioforsk (Arne Grønlund). I tillegg deltar David Blandford ved Penn State. SNF har særlig kompetanse i bruk av numeriske modeller, både delvis og generelle likevektsmodeller, for eksempel effektive virkemidler for å oppnå landbrukspolitiske mål. CICERO driver forskning på nasjonale og internasjonale problemstillinger knyttet til klimaendringer og klimapolitikk. Bioforsk er et nasjonalt FoU-institutt som spesialiserer seg innen landbruk og matproduksjon, miljøvern og naturforvaltning.
Top