Sykdomsforebyggende tiltak og alternative behandlingsformer innen husdyrbruk 1998-2003

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Gjennom prosjektet "Sykdomsforebyggende tiltak og alternative behandlingsformer innen husdyrbruk" ønsker NORSØK å bygge opp kompetanse på dyrehelse og dyrevelferd i økologisk landbruk, med særlig vekt på sykdomsforebyggende tiltak.

Mål

Gjennom prosjektet «Sykdomsforebyggende tiltak og alternative behandlingsformer innen husdyrbruk» ønsker NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk) å bygge opp kompetanse på dyrehelse og dyrevelferd i økologisk landbruk, med særlig vekt på sykdomsforebyggende tiltak.  

Fremgangsmåte

Dette skal skje gjennom forsking i temaene mjølkefeber og alternativ veterinærmedisin undersøkes, og det bygges et internasjonalt nettverk med tanke på dyrehelse og dyrevelferd i økologisk landbruk. Prosjektet består av tre temaer. Tema 1: Næringsbalanse og dyrehelse En skal teste hypotesen om grovfôr fra en eng uten bruk av lettløselig kaliumgjødsel reduserer kation-anion balansen i fôret og dermed resultater i en redusert forekomst av melkefeber. For å teste denne hypotesen skal en undersøke kation-anion balansen i fôret på økologiske bruk og sammenligne disse verdiene med en kontrollgruppe av konvensjonelle gårder. Tema 2: Registrering og effekt av alternativ behandling. En skal kartlegge bruken av alternativ veterinærmedisin for å se omfanget av denne type behandlinger. Kartleggingen vil blant annet skje ved hjelp av helsekortregistrering ute på gårdene, i samarbeid med Helsetjenesten for storfe. Tema 3: Samarbeid og utvikling av faglige nettverk Dette består av deltaking i EU concerted action ”Network for animal health and welfare in organic agriculture”
Top