Tema: Matprisen

Organic farming enhances soil microbial abundance and activity—A meta-analysis and meta-regression

Population growth and climate change challenge our food and farming systems and provide arguments for an increased intensification of agriculture. A promising option is eco-functional intensification through organic farming, an approach based on using and enhancing internal natural resources and processes to secure and improve agricultural productivity, while minimizing negative environmental impacts.


Les mer
SolACE – Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matjord

The goal of SolACE - Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use - is to help European agriculture face major challenges, notably increased rainfall variability and reduced use of N and P fertilizers for both economic and ecological purposes. SolACE will design solutions (strategies and tools) that combine novel crop genotypes and agroecosystem management innovations to improve water and nutrient use efficiency. It will look at a range of agricultural contexts across pedo-climatic regions and farming systems of Europe.

Les mer

Integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps

Oljeväxter är en viktig avbrottsgröda för svenska lantbrukare som ofta har en stor andel spannmål i sina växtföljder. I Mellansverige har vårraps traditionellt varit den viktigaste oljeväxtgrödan, eftersom en kortare odlingssäsong och strängare vintrar jämfört med i södra Sverige gör det svårare att odla höstraps. Jordloppor är en grupp skalbaggar som är allvarliga skadegörare i vårraps. De äter av den spirande groddplantan. Vid allvarliga angrepp kan plantan dö och i värsta fall förstörs hela grödan. Tidigare har man kontrollerat angreppen genom att tillsätta insektsmedel runt fröet (betning), men de betningsmedel som använts är nu inte tillåtna längre eftersom man funnit att bin och humlor kan ta skada när de samlar pollen och nektar från betade plantor. Det behövs därför forskning om hur man kan skydda vårraps mot angrepp av jordloppor med alternativa växtskyddsmetoder. Vi undersökte hur utsädesmängd, sådatum och markbearbetning påverkade angrepp av jordloppor i jämförelse med betning i ett 30-tal fältförsök.

Les mer

A GOOD LIFE AND A GOOD DEATH Re-localising farm animal slaughter

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Dyrevelferd, Fjørfe, Geit, Gris, Husdyr, Kjøtt, Melk, Sau, Storfe

This report addresses a problem of great importance. For several decades we have witnessed the gradual erosion of the UK’s network of small local abattoirs. Farmers who want to minimise travelling times have been unable to prevent their animals being taken on longer journeys to distant slaughterhouses as local facilities disappear.

Les mer


PRINCIPLES FOR HIGH FUNCTIONING SOILS

Soil health is the continued capacity of a soil to function as a vital, living ecosystem that sustains plants, animals, and humans. Only living things can have “health,” so viewing soil as a living, breathing ecosystem reflects a shift in the way we view and manage our nation’s soils. Soil isn’t an inert growing medium, but rather is the home of billions of bacteria, fungi, and other organisms that together create an intricate symbiotic ecosystem. This ecosystem can be managed to support plants and animals, by cycling nutrients, absorbing, draining and retaining rainwater and snowmelt for use during dry periods, filtering and buffering water to remove potential pollutants, and providing habitat for the soil biological population to flourish and diversify to keep the ecosystem functioning well.

Les mer

Engdyrking og grovfôrkvalitet

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr

Økt grovfôrkvalitet er viktig for å øke norskandelen i fôrrasjonen og få en bedre utnytting av norske ressurser, samtidig kan det gi redusert kraftfôrbruk og lavere metanutslipp. Rapporten undersøker hvordan melkebønder prioriterer grovfôrdyrkinga på sin gård, og ser på mulige flaskehalser og forbedringspotensial.

Les mer

Jordsmonnstatistikk Norge

This report presents soil statistics for agricultural land in Norway. Soil data from the soil survey form the basis of the statistics. The survey is done as a sample survey on 0.9 km2 plots, in a predefined 9x9 km2 grid system. Hence, the statistics for Norway is an estimate. The area distribution of a number of topics is presented (both in decares (1 decare = 0,1 hectare) and percent). Soil properties vary between different regions in Norway, mostly due to a big variety between the soil forming factors. This variation must be taken into account in the management of the soil resource, for the soil to maintain the functions for producing food in a sustainable way.

Les mer

Cover crops influence soil properties and tree performance in an organic apple (Malus domestica Borkh) orchard in northern Patagonia

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Eple, Erosjon, Frukt, Humus, Jordbiologi, Matjord, Matplanter

Little is known about the effects of cover crops on soil properties in organic orchards. To fill this gap, this work aimed at examining the effects of several cover crops on soil fertility, nitrate dynamics, populations of nematodes and tree performance in an organic orchard of apple cv. Royal Gala/EM 26 planted in 1994 at 4 × 2 m.

Les mer

Fornuftig økonomi i markiser over øko-æbler

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Eple, Matplanter

I et tidligere tre-årigt-projekt er det vist, at overdækning af æbler øger udbyttet og reducerer skader efter svampesygdomme. Gennemsnitlig over tre år havde usprøjtede, overdækkede æbler af sorten Elshof et udbytte på 25,5 tons pr. hektar. Usprøjtede Elshof havde et udbytte på 14,7 tons pr. hektar og mange flere skadede frugter. Hvis frugterne blev sprøjtet med de økologiske midler svovl og kaliumbicarboibnat, var udbyttet 21 tons pr. hektar.

Les mer

Ekologisk slaktkyckling

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Fjørfe, Husdyr

Tidigare studier har visat att mjölksyrabakterier har en dämpande effekt på tillväxt och överlevnad av campylobacter. Ett sätt att ge kycklingen tillgång till mjölksyrabakterier är att ge tillgång till ett ensilerat grovfoder som naturligt innehåller höga halter av mjölksyrabakterier och organiska syror.

Les mer

Parasitövervakning

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Kjøtt, Sau

Svensk ekologisk lammproduktion kännetecknas av höga krav på djurskydd och låg användning av läkemedel. Det är emellertid också känt att det är svårt att bedriva betesbaserad ekologisk lammproduktion utan att avmaska djuren. Erfarenheter från svenska gårdar visar att mag- och tarmparasiter kan orsaka allvarliga sjukdomar hos får som är svåra att kontrollera utan läkemedelsanvändning.Hur man effektivt ska övervaka och bekämpa parasiter i svensk ekologisk lammproduktion av idag är till stor del ett outforskat område. 

Les mer

Kycklinghybrider

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fjørfe, Husdyr

De långsamväxande hybriderna visar stor variation i produktion, beteende, hälsa och användning av uterastgården. Variationen är en försvårande omständighet som lantbrukarna behöver strategier för att hantera. Vårt övergripande syfte är att bidra med ny kunskap för att öka hållbarheten i den svenska ekologiska kycklingproduktionen.

Les mer

Kompakt fullfoder

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fôr, Husdyr

Fullfoderblandningar till mjölkkor innebär att alla fodermedel, både ensilage och kraftfoder utfodras i en blandning på foderbordet. Fullfoder kan vara fördelaktigt i ekologiska mjölkkobesättningar då det underlättar utnyttjandet av gårdsodlade proteinfoder som ofta är stärkelserika och därför kan förorsaka störningar i våmmiljön när de utfodras separat.

Les mer

Svenska ekologiska linser

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter

Detta projekt ska utforska möjligheter att öka den svenska ekologiska produktionen av linser. Linser uppskattas av många konsumenter som nyttiga, goda och lätta att tillaga, men huvudparten av de linser som konsumeras i Sverige idag är importerade.

Les mer

Åkerböna

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter, Plantevern og plantehelse

Ökad kunskap om vinster, skötsel och underliggande ekologi av ekosystemtjänster så som pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet – så kallad ekologisk intensifiering.

Les mer

Fleråriga ogräs

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Ugress

En av de största utmaningarna i ekologisk växtproduktion är att långsiktigt kunna kontrollera populationer av fleråriga ogräs, främst kvickrot, åkertistel och åkermolke. Tidigare forskning har visat att dessa arter är mest känsliga för mekanisk ogräskontroll när deras underjordiska reserver har nått ett minimum, den sk. kompensationspunkten.

Les mer

Mjöldagg på växthusgurka

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Den mest odlade växthusgrödan i Sverige är gurka. Den ekologiska produktionen av gurka är dock mycket begränsad främst på grund av gurkmjöldagg (CPM), en sjukdom som orsakar svåra skördeförluster. Det är mycket svårt att bekämpa CPM utan fungicider och bekämpningen in konventionell odling har blivit allt svårare på grund av att mjöldaggs-svampen utvecklar resistens mot bekämpningsmedlen.


Les mer

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Frukt, Matplanter, Plantevern og plantehelse

I rapporten fokuserar vi på de växtskyddsmedel, både biologiska och kemiska medel, som används i Sverige i ekologisk produktion. Syftet med sam- manställningen är att sprida kunskap om vilka medel som används, användningens omfattning samt risker för hälsa och miljö. Med denna kunskap som underlag vill vi belysa behovet av effektiva växtskyddsmedel i vissa grödor och ge en framåt- blick över behov av framtida åtgärder och forsk- ning för att få ett mer effektivt växtskydd i eko- logiska system som samtidigt bidrar till en hållbar produktion.

Les mer

Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Matjord, Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

SolACE's overarching goal is to help European agriculture face the challenge of dealing with more frequent combined limitations of water and nutrients in the coming decades through the design of novel crop genotypes and agroecosystem management innovations to improve water and nutrient (i.e. N and P) use efficiency. To achieve this goal, SolACE will focus on three major European crops - potato, bread and durum wheat - and will identify the optimum combinations of above- and below-ground traits for improving resource use efficiency best-performing genotypes under combined water and N or P stresses and novel practices that make better use of plant-plant and plant-microbe interactions to access water, N and P resources in conventional, organic and conservation agriculture.

Les merDelightful organic apple

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Biodynamisk, Eple, Frukt

Apple are a popular fruit, they promote health and are the most produced fruit in Switzerland. However, in order to produce them economically and sustainably under organic conditions, new and robust varieties are needed. Conventionally bred varieties are generally only resistant against scab and fire blight. For organic farming, further resistance against diseased and physiological disturbances like sooty blotch, Marssonina, Gloeosporium or biennial bearing is very important. Breeding a new apple variety is cost- and labour-intensive, and takes many years. This project will scientifically support the biodynamic breeding initiative Poma Culta and lead it into the future.

Les mer

LIVESEED – Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Frø, Matplanter, Såvare

LIVESEED aims to improve the performance and competitiveness of the organic sector by boosting organic seed and plant breeding efforts. To increase the availability and choice of organic seed, LIVESEED will, among others, harmonize the implementation of legislative requirements and develop an EU-wide router database tool for seed suppliers, develop improved cultivar testing systems, novel breeding concepts, selection tools, genetic resources as well as business and governance models for the whole seed supply chain. 

Les mer

GenTORE – Genomic management tools to optimize resilience and efficiency

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Storfe

GenTORE – "GENomic management Tools to Optimize Resilience and Efficiency" - is a Horizon 2020 project that aims to develop innovative genome-enabled selection and management tools to optimize cattle resilience and efficiency (R&E) in widely varying and changing environments.

The combined research and outreach program of GenTORE will make a significant contribution to addressing the challenges farming faces in a changing and volatile world.

Les mer

Bringebærdyrking i økologisk landbruk

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Bær

Bringebærdyrking har hatt kraftig framgang i Noreg siste åra og er nest etter jordbær den viktigaste bær- veksten. Den økologiske produksjonen utgjer som for bærartene elles enno ein svært liten del. Men mange forbrukarar ønskjer å kjøpa usprøyta bringebær og det bør difor vera rom for ein vesentleg større pro- duksjon her i landet. Prisen forbrukaren vil betala for økologiske bær er sjølvsagt avgjerande for lønsemda til produsenten. Økologisk dyrking av bringebær er krevjande og ein må normalt rekna med litt større variasjon og gjerne litt lågare avlingar enn for konven- sjonell dyrking.

Les mer

OptiRoot

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter

Optimization of produce quality and storage conditions to reduce loss during long-term storage of root vegetables in Norway

Les mer

BioFresh

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Bær, Frukt, Matplanter

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen må opp, uten at klima tar skade av det. Helsemyndigheter påpeker viktigheten av frukt og grønt, mens Norge ligger på jumboplassen i forbruk av ferske grønnsaker. Samtidig er mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge utmerket.

Les mer

Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Jordbær

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Bær

Kampen mot ugras og skadegjerarar er som oftast den største utfordringa i økologisk bærdyrking. Førebyggjande tiltak som bruk av friskt plantemateriale, korte omløp og å fjerna smittekjelder rundt feltet er særleg viktig. Det kan i tillegg vera rett å gjera mindre endringar i dyrkingsopplegget for å redusera faren for åtak av viktige skadegjerar.

Les mer
Do managed bees have negative effects on wild bees?: A systematic review of the literature

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Pollinerende insekter

Managed bees are critical for crop pollination worldwide. As the demand for pollinator-dependent crops increases, so does the use of managed bees. Concern has arisen that managed bees may have unintended negative impacts on native wild bees, which are important pollinators in both agricultural and natural ecosystems.

Les mer

Local setting influences the quantity of household food waste in mid-sized South African towns

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

The world faces a food security challenge with approximately 868 million people undernourished and about two billion people suffering from the negative health consequences of micronutrient deficiencies. Yet, it is believed that at least 33% of food produced for human consumption is lost or wasted along the food chain.

Les mer

Effekt av UVB brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og plasttunneler

Første sesong med forsøk for å undersøker effekten av UV-behandling på skade- og nyttedyr i kommersiell planteproduksjon er gjennomført i alle gartneriene. Det siste forsøket (Guren Gartneri) ble avsluttet i desember. I alle gartneriene ble mengden skade- og nyttedyr i de UV-behandlede forsøksrutene sammenlignet med en ubehandlet kontroll.

Les mer

Miljøvennlig jordrenser med dampgenerator basert på biologisk brenselskilde – SoilClean

| Type artikkel: Utviklingsprosjekt

Kategori: Matjord, Presisjonsjordbruk

Myndigheter over hele verden ønsker seg renere matvarer og mindre bruk av kjemikalier. Sunnere mat, mer holdbar mat, og mindre bruk av kjemikalier får stadig mer oppmerksomhet i store deler av verden, og stadig flere regioner og land har målsetninger om en økt økologisk produksjon. Bakgrunnen for dette prosjektet er at det er et stort behov for en kjemikaliefri tilnærming for å bekjempe 1) nematoder, 2) ugress og 3) sopp.

Les mer

Mikrogjødsling – fra årsbehov til dagsbehov

Utvikling av gjødslingsrådssystemer er et viktig FoU-område i landbruket. Dette har tidligere vært basert på jordanalyser som grunnlag for årsbudsjett, med vårgjødsling ved såing samt en til to tilleggs-gjødslinger. Med dette gjødslingsregimet er det vanskelig å dosere riktige mengder i forhold til plantenes behov i løpet av sesongen. Dette gir underoptimal utnyttelse av tilført gjødsel, redusert avling, tap av næringsstoff, noe som gir miljøbelastning ved overgjødsling av vannforekomster mm. Bunnlinja blir dårlig driftsøkonomi for bonden.

Les mer

High-fiber rapeseed co-product diet for Norwegian Landrace pigs: Effect on digestibility

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gris, Husdyr, Kjøtt

The effect of partially replacing soybean meal (SBM) and wheat with high-fiber rapeseed (RS) co-products on the nutrient and energy digestibility of 40 Norwegian Landrace pigs (17.8 ± 2.7 kg initial BW) was investigated. Pigs were fed a pelleted diet containing 200 g/kg of a coarse fraction of air-classified rapeseed meal (RSM) and 40 g/kg of RS hulls or a SBM control diet (20 pigs/dietary treatment) for 3 wk to estimate apparent ileal (AID) or total tract (ATTD) digestibility of energy and nutrients, organ weight, intestinal histomorphology, and digestive enzyme activities of individual pigs.

Les mer


C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-verktøy. SpotIT koordineres av NIBIO, med partnere fra Norge, Sverige, Litauen, Danmark og Finland.

Les mer

C-IPM Integrated control of root-feeding fly larvae infesting vegetable crops

Forskere fra ni forskningsinstitutter i Storbritannia, Frankrike, Danmark, Tyskland, Sveits, Irland, Norge og Slovenia skal samarbeide for å styrke håndteringen av rotskadeinsekter i grønnsaker. Strategien er såkalt integrert plantevern, der flere tiltak virker sammen. De viktigste artene er lita og stor kålflue som, uten effektive tiltak, kan føre til sterk reduksjon av avlinger og kvalitet. Ute i Europa er fortsatt flere kjemiske insektmidler i vanlig bruk, mens det i Norge nå er få godkjente midler tilgjengelig.

Les mer

SusAn 29 ReDiverse Biodiversity within and between European Red dairy breeds – conservation through utilization

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Kjøtt, Melk, Storfe

Red dairy breeds across Europe represent a unique source of genetic diversity and are partly organized in trans-national breeding programs but are also well adapted to local conditions providing regional identity of products for consumers. The objective of REDIVERSE is to develop and to set in place collaborative and integrated novel breeding and management concepts to achieve a resilient and competitive use of these resources. A further goal is to strengthen best practices for small farmholders for improving product quality and to supply ecosystem services according to their specific circumstances.

Les mer

Nutrients in a Circular Bioeconomy: Barriers and Opportunities for Mineral Phosphorus Independence in Norway

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Husdyr, Klima og miljø, Matjord

Tidligere forskning har vist at mengden P i biprodukter fra det norske landbruket (hovedsakelig husdyrgjødsel) og havbruksnæringen (hovedsakelig fiskeavfall) er over fire ganger så stort som det årlige behovet for P i gjødsel. Det er også beregnet at produksjonsoverskuddet av slike biprodukter kan øke til å bli 12 ganger behovet innen 2050. Likevel er Norge i dag avhengig av store mengder importert mineralsk fosfor, i økende grad fra Marokko, samtidig som ubrukt P akkumuleres i jordsmonn og akvatiske systemer.

Les mer

Top