Tema: Stemningsrapport


SusCatt

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Melk, Storfe

Increasing productivity, resource efficiency and product quality to increase the economic competitiveness of forage and grazing based cattle production systems.

Les mer

Sustainable recycling of organic waste resources in the future bioeconomy

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Klima og miljø, Kompost, Matjord

The intended future bioeconomy requires increased utilisation of available bioresources. As part of this, optimal utilisation of nutrients in waste resources as fertiliser in agriculture will be indispensable. However, waste resources are complex materials that are strongly varying in terms of composition, quantity and quality. Therefore, several barriers will have to be overcome to realise efficient nutrient cycling. For example, large amounts of water in many waste resources can result in difficulties related to handling and application as fertiliser, and that transport is costly over large distances. Further, unknown quality of waste resources as fertiliser is often hindering efficient and environmentally friendly use. Waste resources can contain environmental pollutants and pathogenic microorganisms. Especially microplastics have lately received gained focus. Also, acceptance of waste resources as fertiliser by farmers is unknown, and nutrient recycling can lead to environmental problem shifting.

Les mer

Møystadfeltet – Norges langvarige gjødslingsforsøk

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Matjord

I 1922 ble norges eldste gjødslingsforsøk anlagt på Hedmark fylkes forsøksgård på Møystad øst for Hamar. Dette var bare et drøyt tiår etter at Norsk Hydro startet salg av norgessalpeter fra fabrikken på Rjukan og hensikten med forsøket var å sammenlikne virkning av den nye mineralgjødsla med tradisjonell husdyrgjødsel. Man var nok særlig interessert i å undersøke hvordan avlingsnivået utviklet seg på lengre sikt. Kunne jordas fruktbarhet opprettholdes med den nye gjødsla?

Les mer

Threats to soil quality in Denmark – A review of existing knowledge in the context of the EU soil thematic strategy

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Erosjon, Jordpakking, Matjord

The EU Commission is preparing a proposal for a Soil Framework Directive with the purpose of protecting the soil resources in Europe. The proposal identifies six major threats to a sustained quality of soils in Europe. This report addresses the threats that are considered the most relevant under the prevailing soil and climatic conditions in Denmark: compaction, soil organic matter decline, and erosion by water and tillage.

Les mer

Spridningsvägar och prognos för Acrothecium-röta i lagrade morötter

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Gulrot, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Syftet med detta projekt är att klarlägga biologi och spridningsvägar för Acrothecium carotae - svampen som orsakar en allvarlig röta på lagrade morötter. Det är först när vi känner till detta som vi på ett effektivt sätt kan bekämpa denna allvarliga patogen. Projektet har fyra delmål; att undersöka hur utsädets sundhet påverkar angreppet; att klarlägga betydelsen av morotsbladloppa och andra insekter som möjliga vektorer för sjukdomen; att testa effekten av olika fungicider; samt att utveckla en prognosmetod för att kunna förutsäga Acrothecium-angrepp på hösten före inlagring av morötterna. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med de svenska morotsodlarna och resultaten kommer att bli direkt användbara för odlarna.


Les mer

Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Hög växtnäringseffektivitet är viktigt för god konkurrenskraft i växtodlingen. I detta projekt undersöks mellangrödor för skörd och rötning, för att öka produktiviteten och kväveeffektiveten och samtidigt minimera miljöbelastningen. Tidigt skördade grödor t.ex. konservärter eller färskpotatis följs ofta av ett stort läckage, som kan bromsas av en mellangröda. En mellangröda kan växa bra vid tidig sådd, men det finns en risk att kväve som tagits upp ändå förloras genom läckage och gasformiga förluster under vintern, där lustgas är en särskilt potent växthusgas. I stället för att nedbruka mellangrödan, undersöker vi här ett system där gödslade mellangrödor skördas till biogas, och där växtnäringen återförs genom rötresten till en ny huvudgröda våren därpå. Hypotesen är att detta system ger mindre växtnäringsförluster än system med nedmyllning av mellangrödor. Försöken genomförs på försöksfält med uppsamling av dräneringsvatten och kombineras med lustgasmätning samt utvärderas ekonomiskt.

Les mer

Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark – kunskapsbank och modellering

Målsättningen är att bygga ett lättanvänt web-baserat verktyg som kan användas inom rådgivningen. Projektet fokuserar på konceptutveckling och utvärdering av effekten av olika odlingssystem och skötselåtgärder på bördighet och kolinlagring, baserat på data från långliggande fältförsök i Sverige. Den vetenskapliga bakgrunden lagras i en kunskapsbank och används för att göra en ny kalibrering av kolbalansmodellen ICBM, som vi har utvecklat vid SLU. Forskningen och utvecklingen utförs i nära samarbete mellan SLU och ”Greppa Näringen”, det största rådgivningsprogrammet i Sverige, som stöds av Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt andra intressenter inom jordbrukssektorn. Resultaten kommer att fylla ett behov för rådgivningen; de kommer att underlätta beräkningar av långsiktiga effekter på markbördighet och klimatpåverkan på enskilda gårdar, men de kan också användas av den svenska klimatrapporteringen. Projektet kommer också att gynna internationellt samarbete.

Les mer

Registreringar från automatiska mjölkningssystem som informationskälla i genomisk avelsvärdering

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr

Genomisk selektion har medfört en revolution inom husdjursaveln genom att djur kan selekteras baserat på sin genetiska förmåga, skattad med hjälp av tusentals DNA-markörer i genomet. För att skatta effekter av alla markörer krävs noggranna och frekventa registreringar. Brist på registreringar riskerar att bli begränsningen för att kunna utnyttja potentialen med genomisk selektion. Samtidigt utvecklas mätutrustning och sensorer för att ge lantbrukare stöd till förbättrad företagsstyrning. Syftet med detta projekt är att studera hur data från automatiska mjölkningssystem kan användas för att skatta genomiska avelsvärden för juverexteriör, med hjälp av spenkoordinater registrerade i automatiska mjölkningssystem och markörinformation för mjölkkorna. Resultaten är tillämpbara för andra automatiska registreringssystem, som till exempel används för brunstdetektering, och projektet kan på så sätt bädda för ett ökat genetiskt framsteg i egenskaper som bland annat djurvälfärd och reproduktion.

Les mer
Långsiktig fosforförsörjning från mark – utvärdering av P-AL och betydelsen av stabila fosforformer

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

I Sverige baseras dagens gödslingsrekommendationer på det sk P-AL-talet, detta avses ge den mängd fosfor (P) som är potentiellt växttillgänglig i ett korttidsperspektiv. Dock finns brister med denna metod, bl.a. tar man ingen hänsyn till de 'stabila' formerna av fosfor vilka kan vara betydelsefulla över lång sikt både för att binda upp och för att frigöra fosfor.

Les mer

Spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten

| Type artikkel: ForskningsprosjektRapport

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

Det finns fortfarande kunskapsluckor i Sverige kring vilka/vilken av de olika transportvägarna för bekämpningsmedel till vattendragen som har störst betydelse. Förbättrade kunskaper är nödvändiga för att identifiera och implementera lämpliga och kostnadseffektiva motåtgärder. I den här studien undersöktes halterna i bäckvatten, dränering och i ytavrinning i tre små delavrinningsområden med varierande sammansättning av jordarter. Förlusterna skilde avsevärt mellan områdena; högre koncentrationer av ett större antal substanser uppmättes i bäcken i ett område med en stor andel lerjordar än i ett område med en större blandning av jordarter, och förlusterna från det tredje i huvudsak sandiga området var försumbara. Transporten skedde främst via snabba flödesvägar. Förhöjda halter påträffades både i ytavrinning och i dräneringsvatten, men det finns starka skäl att tro att transporten över markytan varit begränsad och att makroporflöde till dräneringen varit den dominerande transportvägen.

Les mer

The udder microbiota in dairy cows: importance for animal health and welfare, mastitis and milk quality

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Melk, Storfe

Kyr med friske jur produserer melk av høy mikrobiologisk kvalitet, som er utgangspunktet for meieriprodukter av høy kvalitet. Juret kan også være en mulig kilde til melkas melkesyrebakterier, som kan brukes til fremstilling av fermenterte meieriprodukter. Friske jur ble tidligere antatt å inneholde bare et fåtall ubetydelige mikroorganismer, men det er nå indikasjoner på at juret har en spesifikk mikrobiota som antas å ha en beskyttende rolle mot infeksjoner. Mastitt er en smertefull jurinfeksjon, som gir unormal melk og redusert melkeytelse og dermed redusert fortjeneste. Antimikrobiell behandling kurerer vanligvis mastitt, men samtidig forstyrres den naturlige mikrobiotaen både i juret og andre steder i kroppen. På grunn av økende problem med antibiotika resistens er det stor internasjonal fokus på å redusere bruk av antibiotika. Det er derfor et behov for økt kunnskap om hvordan jurets mikrobiota påvirker jurhelsen.

Les mer

Journal of the Science of Food and Agriculture

The 13th edition of the Journal of the Science of Food and Agriculture includes 14 articles of EUROLEGUME's scientific research in its 'In Focus' section.
In addition to the 14 articles, the 'In Focus' starts off with an editorial on 'Enhancing legume growing through sustainable cropping for protein supply' and a review on 'Cowpea: a legume crop for a challenging environment'.

Les merGlobal diets link environmental sustainability and human health

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Folkehelse, Klima og miljø

Diets link environmental and human health. Rising incomes and urbanization are driving a global dietary transition in which traditional diets are replaced by diets higher in refined sugars, refined fats, oils and meats. By 2050 these dietary trends, if unchecked, would be a major contributor to an estimated 80 per cent increase in global agricultural greenhouse gas emissions from food production and to global land clearing.

Les mer

Flere bevis på forbindelsen mellom antibiotikabruk og antibiotikaresistens

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr

Den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA), Det europeiske legemiddelverket (EMA) og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) er bekymret for konsekvenser av bruk av antibiotika, som har ført til økning i forekomsten av antibiotikaresistente bakterier. En ny fellesrapport fra de tre byråene presenterer nye data om antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens, og vurderer innføring av forbedret overvåkning over hele Europa.

Les mer

THE ROLE OF SOIL BIOLOGY IN CROP NUTRITION

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Humus, Jordbiologi, Matjord

It is vital to support many aspects of soil biology in order to maintain conditions which are beneficial to crop nutrition. The existence of just one organism within the soil can support many others, so a holistic approach to encourage soil biology helps maintain the complex food web; such an approach can be found in agroecological principles.

Les mer


Crop rotation and its ability to suppress perennial weeds

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Matplanter, Ugress

Perennial weeds such as thistle and couch-grass can hinder crop growth and yields in organic arable cropping systems. A good crop rotation system is vital to help you manage perennial weeds through preventive control. This practice abstract, produced through the Organic Knowledge Network (OK-Net) Arable project, presents the issue, potential solution and outcomes, practical recommendations and points to consider in a nutshell; based on research identified within the project.

Les mer

Proximal Soil Sensing – A Contribution for Species Habitat Distribution Modelling of Earthworms in Agricultural Soils?

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Humus, Jordbiologi, Matjord

Earthworms are important for maintaining soil ecosystem functioning and serve as indicators of soil fertility. However, detection of earthworms is time-consuming, which hinders the assessment of earthworm abundances with high sampling density over entire fields. Recent developments of mobile terrestrial sensor platforms for proximal soil sensing (PSS) provided new tools for collecting dense spatial information of soils using various sensing principles. Yet, the potential of PSS for assessing earthworm habitats is largely unexplored. This study investigates whether PSS data contribute to the spatial prediction of earthworm abundances in species distribution models of agricultural soils.


Les mer

Rice Yield and the Fate of Fertilizer Nitrogen as Affected by Addition of Earthworm Casts Collected from Oilseed Rape Fields: A Pot Experiment

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Matjord

The mechanism associated with improvement of soil nutritional status by oilseed rape crop, leading to better performance of rice crop, in rice-oilseed rape cropping systems is little known. The present study was aimed to test the hypothesis that earthworm casts produced during oilseed rape-growing season have positive effects on grain yield and fertilizer nitrogen (N) utilization in the subsequent flooded rice crop.

Les mer

Genmodifisert mais MON810 Helhetlig vurdering og anbefaling til vedtak

| Type artikkel: Rapport

Kategori: GMO

Søknad C/F/95/12-02 gjelder genmodifisert mais (Zea mays L.) MON810. Miljødirektoratet anser at det ikke er risiko for helse eller miljø, eller at det er informasjon om samfunnsnytte, bærekraft og etikk som gir grunnlag for å begrense eller forby MON810 til import, prosessering og fôr. Miljødirektoratet anbefaler at det ikke nedlegges forbud mot MON810 til disse bruksområdene i Norge. Usikkerheten ved effekten på ikke- målorganismer, mulige samfunnskostnader ved sameksistenstiltak, at den tilførte egenskapen ikke kan nyttiggjøres og at det er uttalt etiske betenkeligheter hos deler av befolkningen, taler for et forbud mot dyrking av MON810 i Norge. Miljødirektoratet anbefaler at det nedlegges forbud mot dyrking av MON810 i Norge.

Les mer
Manure and tillage use in remediation of eroded land and impacts on soil chemical properties

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Belgvekster, Erosjon, Gjødsel, Humus, Kompost, Matjord

Soil loss through wind and water erosion is an ongoing problem in semiarid regions. A thin layer of top soil loss over a hectare of cropland could be corresponding to tons of productive soil loss per hectare. The objectives of this study were to evaluate the influence of beef feedlot manure, tillage and legume grass mixtures on changes in soil quality and nutrient components. The study was initiated in 2006 on an eroded site near Akron, Colorado, on a Norka-Colby very-fine sandy loam (fine-silty, mixed, mesic, Aridic, Argiustolls).

Les mer

Redistributing Phosphorus in Animal Manure from a Livestock-Intensive Region to an Arable Region: Exploration of Environmental Consequences

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Erosjon, Gjødsel, Matjord

Specialized agricultural production between regions has led to large regional differences in soil phosphorus (P) over time. Redistribution of surplus manure P from high livestock density regions to regions with arable farming can improve agricultural P use efficiency. In this paper, the central research question was whether more efficient P use through manure P redistribution comes at a price of increased environmental impacts when compared to a reference system.

Les merPreventing and remediating degradation of soils in Europe through Land Care

Soils in the European Union are an essential yet often undervalued and degraded resource. Soils deliver numerous important functions and ecosystem services, including, for example, water and nutrient cycling, biomass and food production, or habitats for species. At the same time, soils are affected by a range of degradation processes, in particular: erosion, floods and landslides, loss of soil organic matter, salinisation, contamination, compaction, sealing, and loss of soil biodiversity (COM 2006).

Les mer

Synergier av miljøtiltak i jordbruket – Klimagassutslipp, klimatilpassing, vannforvaltning og luftforurensninger i norsk jordbruk

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Husdyr, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

Klima- og miljødepartementet har via Miljødirektoratet gitt NIBIO i oppdrag å kartlegge synergieffektene for fellessatsing på vann-, luftforurensnings- og klimatiltak i jordbruket. Agronomiske og produksjonsmessige effekter er også belyst, og det er gitt en vurdering av effekt for biologisk mangfold og andre miljøverdier.

Les mer

Kartlegging for heksekost i eple 2015-2016

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Eple, Grønnsaker, Matplanter

Det har vært overvåknings- og kartleggingsprogram (OK-program) for heksekost i eple hvert år siden 2011. Denne rapporten beskriver resultatene fra testing i OK-programmet for heksekost i eple i 2015 og 2016. I disse årene ble kartleggingsarbeidet målrettet for å avdekke eventuell infeksjon i importert eplemateriale av grunnstammer, pisker og trær. Det ble analysert i alt 640 rotprøver fra importsendinger i 2015 og 2016. Det ble ikke påvist heksekost-infeksjon i noen av disse prøvene.

Les mer

Gulv til sau og alternative liggeunderlag. Utredning.

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Sau

Miljøet som dyret lever i er sentralt i dyrevelferdsbegrepet. Hvis sauen ikke takler miljøet vi tilbyr den, vil dette over tid få store konsekvenser for produksjon og dyrehelse. Derfor er det god økonomi å tilby sauen et godt husdyrmiljø. Formålet med denne utredningen var å fokusere på liggeunderlag til sau. Vi skulle oppsummere eksisterende forskningsresultater og ut fra dette vurdere ulike praktiske løsninger som kan være aktuelle for en bedre tilpasning til de internasjonale krav til økologisk saueproduksjon. Økologiforordningen sier at halvparten av totalarealet skal være tett liggeunderlag, ikke spaltegulv. Norge har per i dag et unntak fra dette kravet. I fremtiden kan det hende at dette unntaket faller bort.

Les mer

Ny metod för virulensbestämning av fotrötebakterier hos får

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Sau

Bakgrund och syfte
Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus. Sjukdomen förekommer i de flesta lammproducerande länder och ger upphov till både djurlidande och ekonomiska förluster. Fotröta kan uppträda med varierande svårighetsgrad som till stor del beror på virulensegenskaper hos den infekterande bakteriestammen. En snabb och säker metod för virulensbestämning av D. nodosus har inte tidigare funnits tillgänglig i Sverige. Målet med projektet var att ta fram ett test som snabbt och kostnadseffektivt kan identifiera eventuella besättningar som bär på virulenta stammar av D. nodosus och som kan användas som ett diagnostiskt redskap i det pågående kontrollprogrammet mot fotröta (Klövkontrollen).

Les mer


Småfeprosjektet

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Sau

Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi. Dette prosjektet har som ambisjon å utvikle nye produkter fra lam og sau. For å få dette til kreves kunnskap om smak, forbrukerpreferanser og faktorer som bidrar til stabil kjøttkvalitet.

Les mer
Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanalyse av fem tiltak

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Klima og miljø

Norsk jordbruk står for om lag åtte prosent av de norske klimagassutslippene. Jordbrukets utslipp kan, etter våre analyser, reduseres betydelig, uten å påføre samfunnet vesentlige kostnader. Rapporten vurderer kostnader for fem klimatiltak. Kostnadsanslagene er usikre, blant annet fordi det per dags dato finnes lite tilgjengelig kunnskap om virkemidlene som kan utløse de nødvendige endringene i jordbruket eller leddene nedstrøms, som matindustrien, dagligvarehandelen eller blant forbrukerne. Visse virkemidler kan føre til redusert konsumentnytte eller ineffektivitet i ressursallokeringen som kan oppveie anslåtte gevinster, f.eks. ved redusert forbrukerutlegg.

Les mer


Små dytt for bedre helse

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Folkehelse

Usunt kosthold er rangert som den bakenforliggende faktoren som tar flest liv i Norge. Prosjektet «Små dytt for bedre helse» er trolig det første systematiske forsøket med "nudging" for sunnere kosthold i en klinisk setting i Norge.

Les mer

Top