Tett liggeareal til sau – praktiske løysingar

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Prosjektet skal finne gode og gjennomførbare løysingar for å tilfredsstille EU- sitt regelverk om 50 % tett golvareal i økologisk sauehald.

Norge har i 2017 implementert kravet om 50% tett liggeareal for sau i økologisk drift.

Hovudmålet i dette prosjektet er å ugreie og gjere kjent praktiske løysingar for å tilfredsstille kravet.

Delmål er :

Få oversikt over kor mange eksisterande og potensielle nye økologiske sauebønder som ikkje tilfredsstiller kravet til tett golvareal i EU-regelverket
Kartlegge kva som påverkar sauebøndene sitt val for vidare drift når kravet om 50 % tett golvareal blir innført
Finne praktiske løysingar under ulike tilhøve i eksisterande økologiske sauefjøs
Rekne ut kostnaden ved å gjennomføre ulike praktiske løysingar
Utarbeide informasjonsmateriell til bønder, forvaltning og rådgjevarar

 

Prosjekteier: NORSØK
Prosjektleder: Kristin Sørheim
Prosjektdeltakere NORSØK: Rosann Johanssen
Samarbeidsparter: NLR, Debio og NSG
Finansiering: Landbruksdirektoratet, NORSØK, NSG, Debio
Tidsperiode:
Top