Toksisitet av tre biocider på spretthaler og meitemark i et testsystem for flere arter i jord

| Type artikkel: Publisert studie
Denne studien bidrar til en bedre forståelse av den såkalte «cocktaileffekten» i økosystemet jord og påvirkningen av økologiske interaksjoner på utfallet av økotoksikologiske studier.
Toxicity of three biocides to springtails and earthworms in a soil multi-species (SMS) test system  

Bakgrunn

Dagens miljørisikovurderinger av biocider som f.eks. plantevernmidler er basert på enkle laboratorietester som sjelden tar hensyn til samspillseffekter av flere stoffer eller kompleksiteten i naturen.  

Mål

Denne studien bidrar til en bedre forståelse av den såkalte «cocktaileffekten» i økosystemet jord og påvirkningen av økologiske interaksjoner på utfallet av økotoksikologiske studier.  

Fremgangsmåte

Effekter av tre biocider (kjemiske stoffer som dreper levende organismer) esfenvalerate, picoxystrobin og triklosan, ble undersøkt i et test-system kalt Soil-Multi-Species (SMS) på tre arter spretthale og meitemark. De ble eksponert i åtte uker.  

Funn

Alle biocider påvirket sprettbefolkningsveksten negativt, og  de arts- og kjemiskespesifikke forskjeller hadde klare konsekvenser for deres dominans-struktur. Forskerne foreslår at forskjeller i sårbarhet kan være påvirket av aktivitet knyttet til artsspesifikke vertikalfordeling i jorda. Spretthalenes (Folsomia fimetaria) respons avvek sterkt fra tidligere resultater fra eksperimenter med enkelt-arter med samme biocider.  

Konklusjon

Resultatene tyder på at spesifikke interaksjoner mellom organismene kan innvirke på giftigheten av biocider. SMS testsystemer kan dermed være en egnet metode for å undersøke direkte og indirekte effekter i kombinasjon under standardiserte laboratorieforhold.
Top