Type Artikkel: Forskningsprosjekt


SusCatt

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Melk, Storfe

Increasing productivity, resource efficiency and product quality to increase the economic competitiveness of forage and grazing based cattle production systems.

Les mer

Sustainable recycling of organic waste resources in the future bioeconomy

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Klima og miljø, Kompost, Matjord

The intended future bioeconomy requires increased utilisation of available bioresources. As part of this, optimal utilisation of nutrients in waste resources as fertiliser in agriculture will be indispensable. However, waste resources are complex materials that are strongly varying in terms of composition, quantity and quality. Therefore, several barriers will have to be overcome to realise efficient nutrient cycling. For example, large amounts of water in many waste resources can result in difficulties related to handling and application as fertiliser, and that transport is costly over large distances. Further, unknown quality of waste resources as fertiliser is often hindering efficient and environmentally friendly use. Waste resources can contain environmental pollutants and pathogenic microorganisms. Especially microplastics have lately received gained focus. Also, acceptance of waste resources as fertiliser by farmers is unknown, and nutrient recycling can lead to environmental problem shifting.

Les mer

Møystadfeltet – Norges langvarige gjødslingsforsøk

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Matjord

I 1922 ble norges eldste gjødslingsforsøk anlagt på Hedmark fylkes forsøksgård på Møystad øst for Hamar. Dette var bare et drøyt tiår etter at Norsk Hydro startet salg av norgessalpeter fra fabrikken på Rjukan og hensikten med forsøket var å sammenlikne virkning av den nye mineralgjødsla med tradisjonell husdyrgjødsel. Man var nok særlig interessert i å undersøke hvordan avlingsnivået utviklet seg på lengre sikt. Kunne jordas fruktbarhet opprettholdes med den nye gjødsla?

Les mer

Spridningsvägar och prognos för Acrothecium-röta i lagrade morötter

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Gulrot, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Syftet med detta projekt är att klarlägga biologi och spridningsvägar för Acrothecium carotae - svampen som orsakar en allvarlig röta på lagrade morötter. Det är först när vi känner till detta som vi på ett effektivt sätt kan bekämpa denna allvarliga patogen. Projektet har fyra delmål; att undersöka hur utsädets sundhet påverkar angreppet; att klarlägga betydelsen av morotsbladloppa och andra insekter som möjliga vektorer för sjukdomen; att testa effekten av olika fungicider; samt att utveckla en prognosmetod för att kunna förutsäga Acrothecium-angrepp på hösten före inlagring av morötterna. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med de svenska morotsodlarna och resultaten kommer att bli direkt användbara för odlarna.


Les mer

Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Hög växtnäringseffektivitet är viktigt för god konkurrenskraft i växtodlingen. I detta projekt undersöks mellangrödor för skörd och rötning, för att öka produktiviteten och kväveeffektiveten och samtidigt minimera miljöbelastningen. Tidigt skördade grödor t.ex. konservärter eller färskpotatis följs ofta av ett stort läckage, som kan bromsas av en mellangröda. En mellangröda kan växa bra vid tidig sådd, men det finns en risk att kväve som tagits upp ändå förloras genom läckage och gasformiga förluster under vintern, där lustgas är en särskilt potent växthusgas. I stället för att nedbruka mellangrödan, undersöker vi här ett system där gödslade mellangrödor skördas till biogas, och där växtnäringen återförs genom rötresten till en ny huvudgröda våren därpå. Hypotesen är att detta system ger mindre växtnäringsförluster än system med nedmyllning av mellangrödor. Försöken genomförs på försöksfält med uppsamling av dräneringsvatten och kombineras med lustgasmätning samt utvärderas ekonomiskt.

Les mer

Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark – kunskapsbank och modellering

Målsättningen är att bygga ett lättanvänt web-baserat verktyg som kan användas inom rådgivningen. Projektet fokuserar på konceptutveckling och utvärdering av effekten av olika odlingssystem och skötselåtgärder på bördighet och kolinlagring, baserat på data från långliggande fältförsök i Sverige. Den vetenskapliga bakgrunden lagras i en kunskapsbank och används för att göra en ny kalibrering av kolbalansmodellen ICBM, som vi har utvecklat vid SLU. Forskningen och utvecklingen utförs i nära samarbete mellan SLU och ”Greppa Näringen”, det största rådgivningsprogrammet i Sverige, som stöds av Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt andra intressenter inom jordbrukssektorn. Resultaten kommer att fylla ett behov för rådgivningen; de kommer att underlätta beräkningar av långsiktiga effekter på markbördighet och klimatpåverkan på enskilda gårdar, men de kan också användas av den svenska klimatrapporteringen. Projektet kommer också att gynna internationellt samarbete.

Les mer

Registreringar från automatiska mjölkningssystem som informationskälla i genomisk avelsvärdering

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr

Genomisk selektion har medfört en revolution inom husdjursaveln genom att djur kan selekteras baserat på sin genetiska förmåga, skattad med hjälp av tusentals DNA-markörer i genomet. För att skatta effekter av alla markörer krävs noggranna och frekventa registreringar. Brist på registreringar riskerar att bli begränsningen för att kunna utnyttja potentialen med genomisk selektion. Samtidigt utvecklas mätutrustning och sensorer för att ge lantbrukare stöd till förbättrad företagsstyrning. Syftet med detta projekt är att studera hur data från automatiska mjölkningssystem kan användas för att skatta genomiska avelsvärden för juverexteriör, med hjälp av spenkoordinater registrerade i automatiska mjölkningssystem och markörinformation för mjölkkorna. Resultaten är tillämpbara för andra automatiska registreringssystem, som till exempel används för brunstdetektering, och projektet kan på så sätt bädda för ett ökat genetiskt framsteg i egenskaper som bland annat djurvälfärd och reproduktion.

Les mer
Långsiktig fosforförsörjning från mark – utvärdering av P-AL och betydelsen av stabila fosforformer

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

I Sverige baseras dagens gödslingsrekommendationer på det sk P-AL-talet, detta avses ge den mängd fosfor (P) som är potentiellt växttillgänglig i ett korttidsperspektiv. Dock finns brister med denna metod, bl.a. tar man ingen hänsyn till de 'stabila' formerna av fosfor vilka kan vara betydelsefulla över lång sikt både för att binda upp och för att frigöra fosfor.

Les mer

Spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten

| Type artikkel: ForskningsprosjektRapport

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

Det finns fortfarande kunskapsluckor i Sverige kring vilka/vilken av de olika transportvägarna för bekämpningsmedel till vattendragen som har störst betydelse. Förbättrade kunskaper är nödvändiga för att identifiera och implementera lämpliga och kostnadseffektiva motåtgärder. I den här studien undersöktes halterna i bäckvatten, dränering och i ytavrinning i tre små delavrinningsområden med varierande sammansättning av jordarter. Förlusterna skilde avsevärt mellan områdena; högre koncentrationer av ett större antal substanser uppmättes i bäcken i ett område med en stor andel lerjordar än i ett område med en större blandning av jordarter, och förlusterna från det tredje i huvudsak sandiga området var försumbara. Transporten skedde främst via snabba flödesvägar. Förhöjda halter påträffades både i ytavrinning och i dräneringsvatten, men det finns starka skäl att tro att transporten över markytan varit begränsad och att makroporflöde till dräneringen varit den dominerande transportvägen.

Les mer

The udder microbiota in dairy cows: importance for animal health and welfare, mastitis and milk quality

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Melk, Storfe

Kyr med friske jur produserer melk av høy mikrobiologisk kvalitet, som er utgangspunktet for meieriprodukter av høy kvalitet. Juret kan også være en mulig kilde til melkas melkesyrebakterier, som kan brukes til fremstilling av fermenterte meieriprodukter. Friske jur ble tidligere antatt å inneholde bare et fåtall ubetydelige mikroorganismer, men det er nå indikasjoner på at juret har en spesifikk mikrobiota som antas å ha en beskyttende rolle mot infeksjoner. Mastitt er en smertefull jurinfeksjon, som gir unormal melk og redusert melkeytelse og dermed redusert fortjeneste. Antimikrobiell behandling kurerer vanligvis mastitt, men samtidig forstyrres den naturlige mikrobiotaen både i juret og andre steder i kroppen. På grunn av økende problem med antibiotika resistens er det stor internasjonal fokus på å redusere bruk av antibiotika. Det er derfor et behov for økt kunnskap om hvordan jurets mikrobiota påvirker jurhelsen.

Les merNy metod för virulensbestämning av fotrötebakterier hos får

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Sau

Bakgrund och syfte
Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus. Sjukdomen förekommer i de flesta lammproducerande länder och ger upphov till både djurlidande och ekonomiska förluster. Fotröta kan uppträda med varierande svårighetsgrad som till stor del beror på virulensegenskaper hos den infekterande bakteriestammen. En snabb och säker metod för virulensbestämning av D. nodosus har inte tidigare funnits tillgänglig i Sverige. Målet med projektet var att ta fram ett test som snabbt och kostnadseffektivt kan identifiera eventuella besättningar som bär på virulenta stammar av D. nodosus och som kan användas som ett diagnostiskt redskap i det pågående kontrollprogrammet mot fotröta (Klövkontrollen).

Les mer


Småfeprosjektet

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Sau

Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi. Dette prosjektet har som ambisjon å utvikle nye produkter fra lam og sau. For å få dette til kreves kunnskap om smak, forbrukerpreferanser og faktorer som bidrar til stabil kjøttkvalitet.

Les mer


Små dytt for bedre helse

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Folkehelse

Usunt kosthold er rangert som den bakenforliggende faktoren som tar flest liv i Norge. Prosjektet «Små dytt for bedre helse» er trolig det første systematiske forsøket med "nudging" for sunnere kosthold i en klinisk setting i Norge.

Les mer

Optimal helse, velferd og mattrygghet for kvalitetsprodukter fra norske geiter

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Geit, Husdyr, Kjøtt, Melk

Geiteprodukter har hatt framgang i Europa inkludert i våre naboland, de siste ti årene. Geitas fremtoning og spenstighet i forhold til andre dyr samt naturlig uteliv (beite) appellerer, og den positive holdningen til geita som husdyr smitter over på forbr ukernes holdninger og gir økt etterspørsel etter kvalitetsprodukter fra geit. Norge har ikke hatt en lignende framgang.

Les mer

Production of high quality goat milk through increased use of Norwegian feed resources and improved feed utilization

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Geit, Husdyr, Kjøtt, Melk

Norsk geitemjølksproduksjon har en viktig rolle i norsk landbruk ved å produsere mjølk og mjølkeprodukter av høy kvalitet basert på utnyttelse av lokale fôrressurser og som landskaps-pleier. TINE har de siste årene satset store ressurser på utvikling av norske geitemjølk-produkter. Dette krever imidlertid geitemjølk av høy kvalitet, og det er derfor viktig å fremskaffe ny kunnskap som kan sikre en ytterligere forbedring av geitemjølkskvaliteten, samtidig som det fokuseres på bruken av norske fôrressurser.

Les mer

Kålsmak

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Kål, Matplanter

Hovedmålene for dette forskningsprosjektet, der hele verdikjeden er med, er å gjøre kål mer attraktivt – og å finne svaret på om du må velge mellom god smak eller høyt innhold av helsefremmende plantestoffer.

Les mer

Identification of the healthiest beef meat

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt

Prosjektets mål er å identifisere om det er sunnere måter å produsere kjøtt enn det som dagens norske fôringsrutiner gir. Et viktig aspekt er å undersøke ulike storfekjøtt med hensyn på sunnhet ved å bruke APCmin musen som endepunkts-modell for tarmkreft.


Les merNorthern cereals – New Markets for a Changing Environment

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø, Korn, Matplanter

Et varmere dyrkings klima, forbedrede sortsvarianter og teknologi, og et behov for en bærekraftig matproduksjon samt økning i forbruket av lokalmat gir nye muligheter for nordlig korn produksjon. I forprosjektet Bygg til mat (Cereal products in the north) ble situasjonen for bruk av korn til mat og drikke kartlagt i Nord-Norge, Island, Færøyene, Orknøyene og New Foundland. Dette hovedprosjektet springer ut av det arbeidet, og målet er lønnsom bærekraftig næringsutvikling i hele regionen basert produkter av nordlig dyrket korn.

Les merTop