Type Artikkel: Forskningsprosjekt
SolACE – Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matjord

The goal of SolACE - Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use - is to help European agriculture face major challenges, notably increased rainfall variability and reduced use of N and P fertilizers for both economic and ecological purposes. SolACE will design solutions (strategies and tools) that combine novel crop genotypes and agroecosystem management innovations to improve water and nutrient use efficiency. It will look at a range of agricultural contexts across pedo-climatic regions and farming systems of Europe.

Les mer

Ekologisk slaktkyckling

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Fjørfe, Husdyr

Tidigare studier har visat att mjölksyrabakterier har en dämpande effekt på tillväxt och överlevnad av campylobacter. Ett sätt att ge kycklingen tillgång till mjölksyrabakterier är att ge tillgång till ett ensilerat grovfoder som naturligt innehåller höga halter av mjölksyrabakterier och organiska syror.

Les mer

Parasitövervakning

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Kjøtt, Sau

Svensk ekologisk lammproduktion kännetecknas av höga krav på djurskydd och låg användning av läkemedel. Det är emellertid också känt att det är svårt att bedriva betesbaserad ekologisk lammproduktion utan att avmaska djuren. Erfarenheter från svenska gårdar visar att mag- och tarmparasiter kan orsaka allvarliga sjukdomar hos får som är svåra att kontrollera utan läkemedelsanvändning.Hur man effektivt ska övervaka och bekämpa parasiter i svensk ekologisk lammproduktion av idag är till stor del ett outforskat område. 

Les mer

Kycklinghybrider

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fjørfe, Husdyr

De långsamväxande hybriderna visar stor variation i produktion, beteende, hälsa och användning av uterastgården. Variationen är en försvårande omständighet som lantbrukarna behöver strategier för att hantera. Vårt övergripande syfte är att bidra med ny kunskap för att öka hållbarheten i den svenska ekologiska kycklingproduktionen.

Les mer

Kompakt fullfoder

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fôr, Husdyr

Fullfoderblandningar till mjölkkor innebär att alla fodermedel, både ensilage och kraftfoder utfodras i en blandning på foderbordet. Fullfoder kan vara fördelaktigt i ekologiska mjölkkobesättningar då det underlättar utnyttjandet av gårdsodlade proteinfoder som ofta är stärkelserika och därför kan förorsaka störningar i våmmiljön när de utfodras separat.

Les mer

Svenska ekologiska linser

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter

Detta projekt ska utforska möjligheter att öka den svenska ekologiska produktionen av linser. Linser uppskattas av många konsumenter som nyttiga, goda och lätta att tillaga, men huvudparten av de linser som konsumeras i Sverige idag är importerade.

Les mer

Åkerböna

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter, Plantevern og plantehelse

Ökad kunskap om vinster, skötsel och underliggande ekologi av ekosystemtjänster så som pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet – så kallad ekologisk intensifiering.

Les mer

Fleråriga ogräs

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Ugress

En av de största utmaningarna i ekologisk växtproduktion är att långsiktigt kunna kontrollera populationer av fleråriga ogräs, främst kvickrot, åkertistel och åkermolke. Tidigare forskning har visat att dessa arter är mest känsliga för mekanisk ogräskontroll när deras underjordiska reserver har nått ett minimum, den sk. kompensationspunkten.

Les mer

Mjöldagg på växthusgurka

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Den mest odlade växthusgrödan i Sverige är gurka. Den ekologiska produktionen av gurka är dock mycket begränsad främst på grund av gurkmjöldagg (CPM), en sjukdom som orsakar svåra skördeförluster. Det är mycket svårt att bekämpa CPM utan fungicider och bekämpningen in konventionell odling har blivit allt svårare på grund av att mjöldaggs-svampen utvecklar resistens mot bekämpningsmedlen.


Les mer

Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Matjord, Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

SolACE's overarching goal is to help European agriculture face the challenge of dealing with more frequent combined limitations of water and nutrients in the coming decades through the design of novel crop genotypes and agroecosystem management innovations to improve water and nutrient (i.e. N and P) use efficiency. To achieve this goal, SolACE will focus on three major European crops - potato, bread and durum wheat - and will identify the optimum combinations of above- and below-ground traits for improving resource use efficiency best-performing genotypes under combined water and N or P stresses and novel practices that make better use of plant-plant and plant-microbe interactions to access water, N and P resources in conventional, organic and conservation agriculture.

Les merDelightful organic apple

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Biodynamisk, Eple, Frukt

Apple are a popular fruit, they promote health and are the most produced fruit in Switzerland. However, in order to produce them economically and sustainably under organic conditions, new and robust varieties are needed. Conventionally bred varieties are generally only resistant against scab and fire blight. For organic farming, further resistance against diseased and physiological disturbances like sooty blotch, Marssonina, Gloeosporium or biennial bearing is very important. Breeding a new apple variety is cost- and labour-intensive, and takes many years. This project will scientifically support the biodynamic breeding initiative Poma Culta and lead it into the future.

Les mer

LIVESEED – Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Frø, Matplanter, Såvare

LIVESEED aims to improve the performance and competitiveness of the organic sector by boosting organic seed and plant breeding efforts. To increase the availability and choice of organic seed, LIVESEED will, among others, harmonize the implementation of legislative requirements and develop an EU-wide router database tool for seed suppliers, develop improved cultivar testing systems, novel breeding concepts, selection tools, genetic resources as well as business and governance models for the whole seed supply chain. 

Les mer

GenTORE – Genomic management tools to optimize resilience and efficiency

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Storfe

GenTORE – "GENomic management Tools to Optimize Resilience and Efficiency" - is a Horizon 2020 project that aims to develop innovative genome-enabled selection and management tools to optimize cattle resilience and efficiency (R&E) in widely varying and changing environments.

The combined research and outreach program of GenTORE will make a significant contribution to addressing the challenges farming faces in a changing and volatile world.

Les mer

Bringebærdyrking i økologisk landbruk

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Bær

Bringebærdyrking har hatt kraftig framgang i Noreg siste åra og er nest etter jordbær den viktigaste bær- veksten. Den økologiske produksjonen utgjer som for bærartene elles enno ein svært liten del. Men mange forbrukarar ønskjer å kjøpa usprøyta bringebær og det bør difor vera rom for ein vesentleg større pro- duksjon her i landet. Prisen forbrukaren vil betala for økologiske bær er sjølvsagt avgjerande for lønsemda til produsenten. Økologisk dyrking av bringebær er krevjande og ein må normalt rekna med litt større variasjon og gjerne litt lågare avlingar enn for konven- sjonell dyrking.

Les mer

OptiRoot

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter

Optimization of produce quality and storage conditions to reduce loss during long-term storage of root vegetables in Norway

Les mer

BioFresh

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Bær, Frukt, Matplanter

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen må opp, uten at klima tar skade av det. Helsemyndigheter påpeker viktigheten av frukt og grønt, mens Norge ligger på jumboplassen i forbruk av ferske grønnsaker. Samtidig er mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge utmerket.

Les merEffekt av UVB brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og plasttunneler

Første sesong med forsøk for å undersøker effekten av UV-behandling på skade- og nyttedyr i kommersiell planteproduksjon er gjennomført i alle gartneriene. Det siste forsøket (Guren Gartneri) ble avsluttet i desember. I alle gartneriene ble mengden skade- og nyttedyr i de UV-behandlede forsøksrutene sammenlignet med en ubehandlet kontroll.

Les mer

Mikrogjødsling – fra årsbehov til dagsbehov

Utvikling av gjødslingsrådssystemer er et viktig FoU-område i landbruket. Dette har tidligere vært basert på jordanalyser som grunnlag for årsbudsjett, med vårgjødsling ved såing samt en til to tilleggs-gjødslinger. Med dette gjødslingsregimet er det vanskelig å dosere riktige mengder i forhold til plantenes behov i løpet av sesongen. Dette gir underoptimal utnyttelse av tilført gjødsel, redusert avling, tap av næringsstoff, noe som gir miljøbelastning ved overgjødsling av vannforekomster mm. Bunnlinja blir dårlig driftsøkonomi for bonden.

Les mer


C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-verktøy. SpotIT koordineres av NIBIO, med partnere fra Norge, Sverige, Litauen, Danmark og Finland.

Les mer

C-IPM Integrated control of root-feeding fly larvae infesting vegetable crops

Forskere fra ni forskningsinstitutter i Storbritannia, Frankrike, Danmark, Tyskland, Sveits, Irland, Norge og Slovenia skal samarbeide for å styrke håndteringen av rotskadeinsekter i grønnsaker. Strategien er såkalt integrert plantevern, der flere tiltak virker sammen. De viktigste artene er lita og stor kålflue som, uten effektive tiltak, kan føre til sterk reduksjon av avlinger og kvalitet. Ute i Europa er fortsatt flere kjemiske insektmidler i vanlig bruk, mens det i Norge nå er få godkjente midler tilgjengelig.

Les mer

SusAn 29 ReDiverse Biodiversity within and between European Red dairy breeds – conservation through utilization

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Kjøtt, Melk, Storfe

Red dairy breeds across Europe represent a unique source of genetic diversity and are partly organized in trans-national breeding programs but are also well adapted to local conditions providing regional identity of products for consumers. The objective of REDIVERSE is to develop and to set in place collaborative and integrated novel breeding and management concepts to achieve a resilient and competitive use of these resources. A further goal is to strengthen best practices for small farmholders for improving product quality and to supply ecosystem services according to their specific circumstances.

Les mer

Nutrients in a Circular Bioeconomy: Barriers and Opportunities for Mineral Phosphorus Independence in Norway

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Husdyr, Klima og miljø, Matjord

Tidligere forskning har vist at mengden P i biprodukter fra det norske landbruket (hovedsakelig husdyrgjødsel) og havbruksnæringen (hovedsakelig fiskeavfall) er over fire ganger så stort som det årlige behovet for P i gjødsel. Det er også beregnet at produksjonsoverskuddet av slike biprodukter kan øke til å bli 12 ganger behovet innen 2050. Likevel er Norge i dag avhengig av store mengder importert mineralsk fosfor, i økende grad fra Marokko, samtidig som ubrukt P akkumuleres i jordsmonn og akvatiske systemer.

Les mer

SusAn 35 SusPig Sustainability of pig production through improved feed efficiency

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Gris, Husdyr

Sustainable pig production is characterized by economic profitability through improved productive output, while maintaining animal health and welfare, and without compromising environmental resources. This study aims to enhance sustainability of European pig production through improved feed efficiency (FE) at different scales.

Les mer


SunnMat

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Folkehelse, Korn, Matplanter

Bærekraftig utnyttelse av norske matråvarer med fokus på helsefortrinn og generell kvalitet. Målet med dette strategiske forskningsprogrammet er å bidra til økt innovasjon og bærekraftig utvikling i norsk matindustri gjennom optimal utnyttelse av råvarer med fokus på helsefortrinn, generell kvalitet og nye anvendelser.

Les mer
Framtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för stora delar av Sverige

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter, Plantevern og plantehelse, Potet

Syftet med projektet är att genom att vidmakthålla ”lägsta rimliga nivå” samt implementera storskalig marköranvändning vid det befintliga växtförädlingsprogrammet för potatis vid SLU Alnarp förbättra möjligheterna att ta fram nya matpotatissorter med uthållig resistens mot bladmögel/brunröta och därmed bidra till möjligheterna att minska användningen av fungicider alternativt kunna odla sorterna ekologiskt. Programmet har getts möjlighet att utformas till sin nuvarande nivå tack vare medel från SLF 2013–2014.


Les mer

Nya mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos nordiska mjölkkor

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Melk

Projektet utgör den svenska delen av det nordiska 4-åriga projektet Improving Nordic dairy cow fertility through genetics, som var det prioriterade projektet från Nordic Dairy Cattle R&D 2015. Forskningsmedel söks inom varje land. Vår del fokuserar främst på att undersöka hur vi bäst kan använda uppgifter från automatiska registreringar för att förbättra avelsvärderingen för fruktsamhet, såsom kons förmåga att komma tillbaka i normala brunstcykler efter kalvning, koppling till brunststyrka och förmåga att förbli dräktig. Registreringar är aktivitetsnivå, progesteron, mjölksammansättning och dräktighetsproteinet PAG. Vår hypotes är att egenskaper som vi kan definiera från dessa data är tillräckligt bra för att använda i rutinavelsvärderingen vilket kan öka lönsamheten för besättningarna till en låg marginalkostnad. Vi kommer att samutnyttja registreringar som redan görs, från alla tre länder i NAV (aktivitet även från Norge). Strategier för ett optimalt avelsprogram kommer att tas fram.

Les mer


SusCatt

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Melk, Storfe

Increasing productivity, resource efficiency and product quality to increase the economic competitiveness of forage and grazing based cattle production systems.

Les mer

Sustainable recycling of organic waste resources in the future bioeconomy

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Klima og miljø, Kompost, Matjord

The intended future bioeconomy requires increased utilisation of available bioresources. As part of this, optimal utilisation of nutrients in waste resources as fertiliser in agriculture will be indispensable. However, waste resources are complex materials that are strongly varying in terms of composition, quantity and quality. Therefore, several barriers will have to be overcome to realise efficient nutrient cycling. For example, large amounts of water in many waste resources can result in difficulties related to handling and application as fertiliser, and that transport is costly over large distances. Further, unknown quality of waste resources as fertiliser is often hindering efficient and environmentally friendly use. Waste resources can contain environmental pollutants and pathogenic microorganisms. Especially microplastics have lately received gained focus. Also, acceptance of waste resources as fertiliser by farmers is unknown, and nutrient recycling can lead to environmental problem shifting.

Les mer

Møystadfeltet – Norges langvarige gjødslingsforsøk

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Matjord

I 1922 ble norges eldste gjødslingsforsøk anlagt på Hedmark fylkes forsøksgård på Møystad øst for Hamar. Dette var bare et drøyt tiår etter at Norsk Hydro startet salg av norgessalpeter fra fabrikken på Rjukan og hensikten med forsøket var å sammenlikne virkning av den nye mineralgjødsla med tradisjonell husdyrgjødsel. Man var nok særlig interessert i å undersøke hvordan avlingsnivået utviklet seg på lengre sikt. Kunne jordas fruktbarhet opprettholdes med den nye gjødsla?

Les mer

Top