AGROPRO – agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter 2013-2017

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
AGROPRO har som mål å øke kunnskap om samvirket mellom jord og planter i dyrkingssystemer for høye avlinger, og avdekke flaskehalser for høy grad av næringsutnytting og produktkvalitet. Et annet mål med prosjektet er å øke kunnskapen om hva som i dag bestemmer lønnsomhet og produktivitet på gårdsbruk, og hvilke faktorer som er avgjørende for fremtidig produktivitet.

Bakgrunn

Norge skal øke sin matproduksjon i takt med befolkningsveksten. For å få til dette på en mest mulig bærekraftig måte er dette prosjektet satt igang. Det er et omfattende, tverrvitenskapelig forskningsprosjekt som involverer en rekke aktører fra ulike forskningsinstitutter og næringsliv.  

Mål

Målet er å undersøke muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. AGROPRO har som mål å øke kunnskap om samvirket mellom jord og planter i dyrkingssystemer for høye avlinger, og avdekke flaskehalser for høy grad av næringsutnytting og produktkvalitet. Et annet mål med prosjektet er å øke kunnskapen om hva som i dag bestemmer lønnsomhet og produktivitet på gårdsbruk, og hvilke faktorer som er avgjørende for fremtidig produktivitet.  

Fremgangsmåte

Prosjektet består av fem hovedtemaer som studeres gjennom en rekke eksperiment på gårdsnivå, i felt og i laboratorium. De fire første temaene dreier seg om utfordringer og muligheter knyttet til grovfôrproduksjon, kornproduksjon, studier av jord – som i jordkvalitet, jordfysiske forhold og rotutvikling, og miljøhensyn. En egen og viktig del av prosjektet er viet til formidling av forskningsresultater til samfunnet, andre forskere og næringslivsaktører, og særlig til bonden. Alle aktørene deltar i prosjektarbeidet helt fra starten av, gjennom en referansegruppe, som er med på å sikre god forankring til det praktiske landbruket og de utfordringene bonden møter stilt overfor økt matproduksjon. De fem  arbeidspakkene skal øke forståelsen av de komplekse verdikjedene for matproduksjon ved å forene ulike forskningsdisipliner som naturvitenskap, samfunnsvitenskap og økonomi, og i tillegg hente inn kunnskap fra gårdsbruk og bønder. Det er viktig å undersøker hva slags påvirkning sosiokulturelle, institusjonelle og strukturelle faktorer har på muligheter og begrensninger for økt matproduksjon i Norge. Hva det er som styrer bondens daglige valg, og hvorfor blir ikke den beste agronomiske kunnskapen tatt i bruk?  

Prosjektsamarbeid

I alt over 50 forskere fra ulike forskningsdisipliner deltar, samt en referansegruppe med representanter fra næringen.
Top