All ull er verdifull – Kompostering av ull i talle og spørreundersøkelse om bruk av ull i Fosenregionen

| Type artikkel: Rapport
Ull er et næringsrikt materiale og lavverdiull (skitten, filtet og noen fraksjoner av pigmentert ull)kan ha verdi som en næringsstoffressurs i landbruket. Rapporten omhandler en kartlegging av slik ull gjennom en spørreundersøkelse blant sauebønder i Fosenregionen. Flere gårdbrukere svarte at de kaster eller brenner ullen og noen sa de ønsker seg kunnskap om alternative måter å bruke ullen på.
I prosjektet ble ull undersøkt som bestanddel i talle med halm til sau. Tallen ble siden lagt opp i komposter. Etter å ha vært først i talle og deretter i kompost, var ullen på god vei til å brytes ned. Hvorvidt komposten hadde tilfredsstillende spredeegenskaper ble ikke undersøkt i dette forsøket. Forholdet mellom karbon og nitrogen (C/N-forholdet) var forholdsvis lavt i tallen og komposten. For å redusere faren for nitrogentap og sikre en god komposteringsprosess, hadde det vært ønskelig med et høyere C/N-forhold. Innblanding med materiale med høyere C/N verdi, f.eks. flis, kan være aktuelt å prøve ut.   Se rapport under "relevante dokumenter".
Top