Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Målsetningen med prosjektet AC/DC-WEEDS er å utvikle metoder for bærekraftig kontroll av flerårig vandrende ugras (rotugras) som kveke, åkerdylle og åkertistel i landbruket. Målet er å redusere behovet for intensiv jordarbeiding som pløying og å finne alternativer til bruk av ugrasmiddelet glyfosat. Nye metoder for bærekraftig kontroll av rotugras krever at en kombinerer flere typer av både forebyggende og direkte bekjempingstiltak. Rostock University (Tyskland) er prosjektkoordinator.
Prosjektet vil fokusere på nye jordarbeidingsmetoder med minst mulig pløying og bruk av konkurransesterke kulturplanter. Relatert til dette ble det i vekstsesongen 2019 etablert en omfattende forsøksserie i Tyskland, Finland og Norge. For alle lokaliteter inngår forsøksfaktorene (i) pløying, (ii) ny type jordarbeidingsredskap (Kverneland prototyp Rotskjærer) og (iii) bruk av fangvekster. For alle forsøksfaktorene inngår med og uten versjoner av disse, for eksempel med og uten pløying. Forsøksserien blir gjennomført i en såkalt faktoriell forsøksdesign, dvs. alle kombinasjonsmuligheter inngår. På enkelte av feltene vil det også gjøres forsøk med bruk av organiske syrer (eks. pelargonsyre) som et alternativ til glyfosat. Bruk av andre typer lovende jordarbeidingsredskap som KvikUp og Kvick-Finn harver, enten alene eller i kombinasjon med rotskjæring, vil også inngå i enkelte av forsøkene. I tillegg til denne forsøksserien, hvor effekten av tiltakene undersøkes i forhold til kontroll av alle ugrasarter som vokser der, er det etablert spesialforsøk for bekjempelse av hhv. kveke, åkerdylle og åkertistel. Disse spesialforsøkene er designet i forhold til sentrale kunnskapshull for hver ugrasart. Disse artene har ulike biologiske og økologiske egenskaper og vi gjennomgår og systematiserer publisert og mindre tilgjengelig litteratur på biologi, økologi og effekt av tiltak som konkurranse og forstyrring av overjordiske og underjordiske plantedeler. Andre sentrale «kunnskapshull» vil senere bli identifisert og nye forsøk vil gjennomføres for ny utfyllende kunnskap. Arbeidspakkene hvor forsøksserien med jordarbeiding og konkurranse inngår, og spesialforsøk/litteraturstudier for enkelt-ugrasene, er styrt av hhv. NMBU og NIBIO. I flere arbeidspakker av prosjektet er det påstartet en litteraturgjennomgang. Dette vil brukes for å studere effekten av konkurranse på rotugras og denne kunnskapen vil etter hvert bli systematisert i en metaanalyse og bli tilgjengelig i en åpen database. Denne metaanalysen er det INRA (Frankrike) som har hovedansvaret for. Siden rotugras sprer seg med skuddskyting fra røtter eller rhizomer, opptrer de ofte flekkvis i åkeren. Her blir det gjort studier med kamera og andre sensorer installert på drone (UAV) eller kjøretøy og algoritmer vil utvikles for gjenkjenning og kartlegging av ugras i åkeren. Dette er sentralt både som forskningsverktøy og som del av integrert stedspesifikk bekjempelse. Det vil også utvikles et interaktivt grafisk web-verktøy for romlig visualisering av ugrasartene. Denne arbeidspakken er styrt av København Universitet (Danmark). Kunnskap fra prosjektet vil formidles til viktige målgrupper som rådgivere, bønder og andre relevante mottakere.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/299695
Top